Tabela

Definěrujo atributy tabelow w tekstowych dokumentach.

Pódawa standardne nastajenja za słupy a smužki a tabelowy modus. Pódawa teke standardne gódnoty za pśesuwanje a zasajźowanje słupow a smužkow. Za dalšne informacije glejśo .

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web – Tabela.


Standard

Definěrujo standardy za wšyne nowo napórane tekstowe tabele w tekstowych dokumentach.

Nadpismo

Pódawa, až prědna smužka tabele se z wótstawkoweju pśedłogu „Tabelowe nadpismo“ formatěrujo.

Na kuždem boku wóspjetowaś

Pódawa, lěc se tabelowe nadpismo na nowy bok za łamanim boka pśenosujo.

Njeźěliś (nic w HTML)

Pódawa, až se tabele pśez někaki typ łamanja tekstowego běga njeźěle. Móžośo teke toś to nastajenje w meniju Tabela – Kakosći… – rejtarik: Tekstowy běg namakaś.

Ramik

Pódawa, až tabelowe cele p standarźe ramik maju.

Zapódaśe do tabelow

Licbowe spóznaśe

Pódawa, až se do cele tekstoweje tabele zapódane licby ako licby spóznawaju a formatěruju. Tabelowe cele w LibreOffice Writer mógu licbu spóznaś, gaž se w jadnem z licbowych formatow pśedstajaju, kótarež su w kategorijach Licby, Procent, Pjenjeze, Datum, Cas, Wědomnostny, Łamk a Gódnota wěrnosći k dispoziciji.

Spóznata ličca se w standardnem licbowym formaśe za tabelowe cele pokazujo, a staja celowy format na spóznatu kategoriju. Jolic se na pśikład licba ako datum spóznawa, se kategorija celowego formata na Datum staja. Móžośo wěsty licbowy format za celu nastajiś, na pśikład datum, kótaryž se ako 8/3/2018 zapódawa, se ako Stwórtk. 8. měrca 2018 pokazujo, gaž jo licbowy format cele na „Pětk, 31. decembra 1999“ w dialogu Licbowy format nastajony.

note

Spóznate datumowe a casowe pódaśa se do nutśikownych datumowych a casowych gódnotow pśetwórjuju. Procentowe licby se internje do swójich numeriskich gódnotow pśetwórjuju. Gódnoty wěrnosći se internje do 0 abo 1 pśetwórjuju.


Gaz se zapódaśe ako licba njespóznawa, se licbowa kategorija do Tekst změnijo a zapódaśe se njezměnijo.

Jolic Licbowe spóznawanje njejo w nastajenjach markěrowane, se licby w tekstowem formaśe składuju a awtomatiski nalěwo wusměrjuju.

Spóznawanje licbowego formata

JolicSpóznawanje licbowego formata njejo wubrane, se jano zapódaśe w tom formaśe akceptěrujo, kótaryž jo za celu nastajony. Kužde druge zapódaśe format na Tekst slědk stajijo.

Jolic na pśikład cela datumowu gódnotu wopśimujo a jeje celowy format jo Datum, se nowe zapódaśe procentoweje gódnoty do cele celowy format Tekst staja a zapódana procentowa licba se njespóznawa.

Gaž Spóznawanje licbowego formata jo wubrane, zapódane licby celowy format na spóznatu licbnu kategoriju stajaju.

Wusměrjenje

Pódawa, až licby se pśecej napšawo w celi wusměrjuju. Jolic toś to pólo njejo wubrane, se licby pśecej nalěwo w celi wusměrjuju.

note

Direktne formatěrowanje se pśez pólo Wusměrjenje njewobwliwujo. Jolic celowe wopśimjeśe direktnje centrěrujośo, wóstanjo centrěrowane, njeźiwajucy na to, lěc tekst abo licby wopśimujo.


Tastaturowe wóźenje

Cele pśesunuś

Definěrujo standardne nastajenja za pśesuwanje smužkow a słupow z tastaturu.

Smužka

Pódawa gódnotu, kótaraž se ma za pśesuwanje smužki wužywaś.

Słup

Pódawa gódnotu, kótaraž se ma za pśesuwanje słupa wužywaś.

Celu zasajźiś

Pódawa standardne nastajenja za zasajźowanje smužkow a słupow z tastaturu.

Smužka

Pódawa standardnu gódnotu za zasajźowanje smužkow.

Słup

>Pódawa standardnu gódnotu za zasajźowanje słupow.

Zaźaržanje smužkow/słupow

Póstaja relatiwne wustatkowanje smužkow a słupow na susedne smužki abo słupy ako teke na cełu tabelu.

Njepśeměnjaty

Pódawa, až se změny smužki abo słupa jano na wótpowědny susedny wobceŕk wustatkuju.

Njepśeměnjaty, proporcionalny

Pódawa, až se změny smužki abo słupa na cełu tabelu wustatkuju.

Wariabelny

>Pódawa, až se změny smužki abo słupa na tabelowu wjelikosć wustatkuju.

Pšosym pódprějśo nas!