Śišćaś

Pódawa śišćaŕske nastajenja w tekstowem abo HTML-dokumenśe.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web – Śišćaś.


note

Śišćaŕske nastajenja, kótarež su na rejtariku definěrowane, za naslědne nowe dokumenty płaśe, daniž nastajenja znowego njezměnijośo. Jolic cośo nastajenja jano za aktualny śišćaŕski job změniś, wužywajśo dialog Dataja – Śišćaś


Wopśimjeśe

Pódawa, kótare dokumenty se maju śišćaś.

Wobraze a objekty

Pódawa, lěc se grafiki wašogo tekstowego dokumenta śišće.

Wóźeńske elementy formularow

Pódawa, lěc se póla wóźeńske elementy formularow tekstowego dokumenta śišće.

Slězyna boka

Pódawa, lěc se maju barwy a objekty zapśimjeś, kótarež su do slězyny boka zasajźone (Format - Pśedłoga boka… - Slězyna) we wuśišćanem dokumenśe.

Tekst carny śišćaś

Pódawa, lěc se ma tekst pśecej carny śišćaś.

Schowany tekst

Zmóžniśo toś to nastajenje, aby tekst śišćał, kótaryž jo schowany. Slědujucy schowany tekst se śišći: Tekst, kótaryž jo z Format – Znamuško – Schowany ako schowany formatěrowany, a tekstowe póla Schowany tekst a schowane wótstawki.

Zastupujuce znamuška teksta

Zmóžniśo toś to nastajenje, aby zastupujuce znamuška teksta śišćał. Znjemóžniśo toś to nastajenje, aby zastupujuce znamuška tekst we wuśišću wuwóstajił. Zastupujuce znamuška teksta su póla.

Boki

Definěrujo śišćaŕski pórěd za dokumenty LibreOffice Writer z někotarymi bokami.

Lěwe boki (nic za HTML-dokumenty)

Pódawa, lěc se maju wšykne lěwe boki (z rownymi licbami boka) dokumenta śišćaś.

Pšawe boki (nic za HTML-dokumenty)

Pódawa, lěc se maju wšykne pšawe boki (z njerownymi licbami boka) dokumenta śišćaś.

Brošura

Wubjeŕśo nastajenje Brošura, aby swój dokument w brošurowem formaśe śišćał. Brošurowy format se tak w LibreOffice Writer zaźaržujo:

Jolic dokument we wusokem formaśe na boku w prěcnem formaśo śišćiśo, se dwa napśeśiwnej boka w brošurje jaden pódla drugego śišćitej. Jolic śišćak maśo, z kótarymž móžośo na wobej boka śišćaś, móžośo cełu brošuru ze swójogo dokumenta napóraś, bźez togo aby musał boki pózdźej sortěrowaś. Jolic śišćak maśo, z kótarymž móžośo jano na jeden bok śišćaś, móžośo to dojśpiś, gaž nejpjerwjej prědne boki ze zmóžnjonym nastajenim „Prědne boki/pšawe boki/njerowne boki“ śišćiśo, pón papjerowy štapjel zasej do swójogo śišćaka kłaźośo a wšykne slězne boki ze zmóžnjonym nastajenim „Slězne boki/lěwe boki/rowne boki“ śišćiśo.

Wótpšawa nalěwo

Zmóžniśo toś to nastajenje, aby boki brošury w pšawem slěźe za pisanje wótpšawa nalěwo śišćał.

note

Toś ten wóźeński elementy se jano zjawijo, gaž Kompleksne tekstowe wugótowanje jo w – Rěcy a narodne šemy – Powšykne nastajone.


Druge

Awtomatiski zasajźone prozne boki śišćaś

Jolic to jo zmóžnjone, se awtomatiski zasajźone prozne boki śišće. To jo nejlěpše nastajenje, jolic cośo na dwěma bokoma śišćaś. Jolic jo na pśikład w knigłach wótstawkowa pśedłoga kapitla tak nastajona, až se pśecej z njerownem bokom zachopina. Jolic se pjerwjejšny kapitel na njerowny bok kóńcy, LibreOffice rownu prozny bok zasajźujo. Toś to nastajenje wóźi, lěc se toś ten rowny bok eksportěrujo abo nic.

Wótkładnica papjery z nastajenjow śišćaka

Za śišćaki z někotarymi papjerowymi wótkładnicami, nastajenje „Papjerowu wótkładnicu z nastajenjow śišćaka“ pódawa, lěc wužyta papjerowa wótkładnica jo w systemowych nastajenjach śišćaka nastajona.

Faks

Jolic sćo instalěrował faksowu software na swójom licadle a cośo direktnje z tekstowego dokumenta faksowaś, wubjeŕśo póžedany faksowy rěd.

Komentary

Pódawa, lěc se komentary we wašom dokumenśe śišće.

Pšosym pódprějśo nas!