Nastajenja LibreOffice Writer

Toś te nastajenja wašnju póstajaju, na kótaruž z tekstowymi dokumentami wobchadaju, kótarež su se napórali w LibreOffice. Jo teke móžno, nastajenja za aktualny tekstowy dokument definěrowaś. Globalne nastajenja se awtomatiski składuju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer.


Powšykne

Pódawa powšykne nastajenja za tekstowe dokumenty.

Naglěd

Definěrujo standardne nastajenja za zwobraznjowanje objektow we wašych tekstowych dokumentach a teke standardne nastajenja za woknowe elementy.

Formatěrowańske pomocne srědki

Definěrujo w tekstowych a HTML-dokumentach LibreOffice pokazanje za wěste znamuška a za direktny kursor.

Kśidno

Pódawa nastajenja za konfigurěrujobne kśidno na wašych dokumentowych bokach. Toś to kśidno wam pomaga, eksaktnu poziciju wašych objektow zwěsćiś. Móžośo teke toś to kśidno z „magnetiskim“ pópadańskim kśidnom na liniji wurownaś.

Zakładne pisma (pódwjacorne)

Pódawa nastajenja za zakładne pisma.

Zakładne pisma (aziske)

Pódawa nastajenja za zakładne aziske pisma, jolic pódpěra za aziske rěcy jo pód – Rěcy a narodne šemy – Powšykne zaktiwěrowana.

Zakładne pisma (CTL)

Pódawa nastajenja za zakładne rěcy z kompleksnym tekstowym wugótowanim, jolic pódpěra jo pód – Rěcy a narodne šemy – Powšykne zaktiwěrowana.

Śišćaś

Pódawa śišćaŕske nastajenja w tekstowem abo HTML-dokumenśe.

Tabela

Definěrujo atributy tabelow w tekstowych dokumentach.

Změny

Definěrujo naglěd změnow w dokumenśe.

Kompatibelnosć

Pódawa nastajenja kompatibelnosći za tekstowe dokumenty. Toś te nastajenja pśi optiměrowanju LibreOffice pomagaju, gaž se dokumenty Microsoft Word importěruju.

Awtomatiske pópisanje

Pódawa nastajenja za pópisanja, kótarež se zasajźonym objektam awtomatiski pśidawaju.

Serijowa e-mail

Pódawa wužywaŕske informacije a serwerowe nastajenja, gaž serijowe listy ako mejlki sćelośo.

Pšosym pódprějśo nas!