HTML-kompatibelnosć

Definěrujo nastajenja za HTML-boki.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś – HTML-kompatibelnosć.


Wobraz dialoga nastajenjow HTML-kompatibelnosći

Pismowe wjelikosći

Wužywajśo wobwjertny tłocašk Wjelikosć 1 do Wjelikosć 7, aby wótpowědne pismowe wjelikosći za wobznamjenja HTML <font size=1> do <font size=7> definěrował.

Import

Definěrujo nastajenja za import HTML-dokumentow.

Narodnu šemu „Engelšćina (USA)“ za licby wužywaś

Gaž se licby z HTML-boka importěruju, se decimalne a tysacowkowe źěleńske znamuško pó narodnej šemje HTML-boka rozeznawatej. Mjazywótkład pak žedne informacije wó narodnej šemje njewopśimujo. Ze serbskego webboka kopěrowane znamuška „1.000“ na pśikład nejskerjej „jaden tysac“ wóznamjeniju, dokulaž dypk jo tysacowkowe źěleńske znamuško w serbskej narodnej šemje. Z engelskego webboka kopěrowane, te samske znamuška za licbu 1 stoje, dokulaž dypk jo decimalne źěleńske znamuško.

Jolic toś to nastajenje njejo zmóžnjone, se licby pó nastajenju w Rěcy a narodne šemy - Powšykne - Narodna šema w dialog „Nastajenja“ interpretěruju. Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, se licby ako narodna šema „Engelšćina (USA)“ interpretěruju.

Njeznate HTML-wobznamjenja ako póla importěrowaś

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik jolic cośo, až se maju wobznamjenja, kótarež se pśez LibreOffice njespóznawaju, ako póla importěrowaś. Za wócynjajuce wobznamjenje se pólo HTML_ON z gódnotu mjenja wobznamjenja napórajo. Za zacynjajuce wobznamjenje se pólo HTML_OFF napórajo. Toś te póla se pśi eksportěrowanju do HTML do wobznamjenjow pśetwórjuju.

Pismowe nastajenja ignorěrowaś

Markěrujśo tos ten kontrolny kašćik, aby wšykne pismowe nastajenja pśi importěrowanju ignorěrował. Pisma, kótarež su se definěrowali w pśedłoze boka HTML, budu pisma, kótarež se wužywaju.

LibreOffice Basic

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik, aby instrukcije LibreOffice Basic zapśimjeł, gaž se do formata HTML eksportěrujo.

Musyśo toś to nastajenje aktiwěrowaś, nježli až skript LibreOffice Basic napórajośo, dokulaž se howac njezasajźujo. Skripty LibreOffice Basic muse w głowje dokumenta HTML byś. Gaž sćo napórał makro w IDE LibreOffice Basic, se w žrědłowem teksće dokumenta HTML w głowje zjawijo.

Warnowanje pokazaś

Jolic toś to pólo jo markěrowane, se pśi eksportěrowanju do HTML warnowanje pokazujo, až se makra LibreOffice Basic zgubiju.

Śišćaŕske wugótowanje

Jolic toś t pólo markěrujośo, se śišćaŕske wugótowanje aktualnego dokumenta (na pśikład zapisa wopśimjeśe z wusměrjonymi licbami bokow a dypkami na zachopjeńku) teke eksportěrujo. Dajo se pśez LibreOffice, Mozilla Firefox a MS Internet Explorer cytaś.

note

Filter HTML CSS (Cascading Style sheets Level 2) za śišćanje dokumentow pódpěra. Toś te zamóžnosći se jano wustatkuju, gaž śišćaŕske wugótowanje jo zaktiwěrowane.


Lokalne wobraze do interneta kopěrowaś

Markěrujśo toś ten kontrolny kašćik, aby zasajźone wobraze awtomatiski do internetnego serwera pśi nagrawanju pśez FTP nagrał. Wužywajśo dialog Składowaś ako, aby dokument składował, a zapódajśo dopołny FTP-URL ako datajowe mě w interneśe.

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!