Proksy

Proksyserwery daju se manuelnje za pśistup k internetoju konfigurěrowaś, jolic trjeba.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – Internet – Proksy.


warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Nastajenja

Definěrujo nastajenja za proksyserwer.

Proksyserwer

Pódawa typ proksyjoweje definicije.

Žeden

Ma pśistup k internetoju bźez proksyserwera. Zmóžnja wam, direktny zwisk na wašom licadle z internetnym póbitowarjom konfigurěrowaś, kótaryž proksy njewužywa.

Manuelny

Zmóžnja wam proksyserwer manuelnje zapódaś. Pódajśo proksyserwery pó swójej internetnej słužbje. Pšašajśo se swójogo systemowego administratora za trjebnymi proksyjami a portami.

Symbol Tip

Zapódajśo serwerowe mjenja bźez protokolowego prefiksa. Zapódajśo na pśikład www.example.com, nic http://www.example.com.


System

Na systemach Windows abo UNIX, kótarež GNOME abo KDE wužywaju, toś to nastajenje LibreOffice k wěsći dajo, až ma systemowe nastajenja wužywaś. Musyśo LibreOffice znowego startowaś, aby toś to nastajenje iniciěrował.

HTTP-proksy

Zapódajśo mě proksyserwera za HTTP. Zapódajśo port do póla napšawo pódla.

HTTPS-proksy

Zapódajśo mě proksyjowego serwera za HTTPS. Zapódajśo port do póla napšawo.

Žeden proksy za

Pódawa mjenja serwerow, kótarež proksyserwery njetrjebaju, wótźělone pśez semikolony. Toś te su na pśikład serwery, na kótarež se w lokalnem seśi wobrośuja, a serwery, kótrež se za wideo- a awdiotšuźenje wužywaju.

Móžośo teke zastupujuce symbole za hostmjenja a mjenja domenow wužywaś. Zapódajśo na pśikład *.sun.com, aby se na wšykne hosty w domenje sun.com bźez proksyja wobrośowali.

Zapódajśo port za wótpowědny proksyserwer. Maksimalna gódnota numera porta jo na 65535 póstajona.

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!