Nowu barwu wubraś

LibreOffice wam zmóžnja, swójske barwy z pomocu dwójodimensionalneje grafiki a numeriskego pśeběgowego diagrama dialoga Barwu wubraś definěrowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Płonina… – Płonina, klikniśo na tłocašk Barwa a pón na tłocašk Wubraś.

Symbol

Kikniśo na tłocašk Dialog barwow w rejtariku Wobswětlenje dialoga 3D-efekty.


Wokno Barwowy wuběrk

Wokno za wuběranje barwow

Dialog Barwu wubraś ma styri głowne wobceŕki.

Klikniśo do wjelikego barwowego wobceŕka nalěwo, aby nowu barwu wubrał. Z pomocu toś togo wuběrańskego wobceŕka móžośo dwě komponenśe barwy změniś, ako se w barwowem modelu RGB abo HSB reprezentěrujotej. Źiwajśo na to, až to su dwě komponenśe, kótarež se z opciskimi tłocaškami napšawo pódla dialoga njewuběratej.

W pšawem wobceŕku rědki dołojce buźośo spócetnu barwu z nadrědowanego rejtarika Barwy wiźeś.

W lěwem źělu dołneje rědki jo aktualny wuslědk wašogo źěła w toś tom dialogu widobny.

note

LibreOffice jano barwowy model RGB za barwny śišć wužywa. Wóźeńske elementy CMYK maju jano zapódaśe barwowych gódnotow z pomocu notacije CMYK wólažcyś.


RGB

Cerwjeny

Nastaja cerwjenu komponentu, kótaraž dajo se we wertikalnem reglowacu barwow změniś, a zelena a módra komponenta w dwójodimensionalnem pólu za wuběranje barwow. Dowólone gódnoty su 0 do 255.

Zeleny

Nastaja zelenu komponentu, kótaraž dajo se we wertikalnem reglowacu barwow změniś, a cerwjena a módra komponenta w dwójodimensionalnem pólu za wuběranje barwow. Dowólone gódnoty su 0 do 255.

Módry

Nastaja módru komponentu, kótaraž dajo se we wertikalnem reglowacu barwow změniś, a zelena a cerwjena komponenta w dwójodimensionalnem pólu za wuběranje barwow. Dowólone gódnoty su 0 do 255.

Heks #

Pokazujo a nastaja barwowu gódnotu w barwowem modelu RGB ako heksadecimalnu licbu.

HSB

Barwowy ton

Nastaja komponentu barwowego tona we wertikalnem reglowacu barwow a komponenśe naseśenje a swětłosć w dwójodimensionalnem pólu za wuběranje barwow. Gódnoty se w stopnjach wót 0 do 359 pódawaju.

Naseśonosć

Nastaja komponentu naseśenja we wertikalnem reglowacu barwow a komponenśe barwowy ton a swětłosć w dwójodimensionalnem pólu za wuběranje barwow. Gódnoty se w procentach wót 0 do 100 pódawaju.

Swětłosć

Nastaja komponentu swětłosći we wertikalnem reglowacu barwow a komponenśe barwowy ton a naseśonosć w dwójodimensionalnem pólu za wuběranje barwow. Gódnoty se w procentach wót 0 do 100 pódawaju.

CMYK

Cyan

Nastajśo barwowu gódnotu Cyan w barwowem modelu CMYK.

Magenta

Nastajśo barwowu gódnotu Magenta w barwowem modelu CMYK.

Žołty

Nastajśo barwowu gódnotu Žołty w barwowem modelu CMYK.

Key

Nastajśo barwowu gódnotu Carny abo Key (carny) w barwowem modelu CMYK.

Pšosym pódprějśo nas!