Sćažki

Toś ten wótrězk standardne sćažki k wažnym zarědnikam w LibreOffice wopśimujo. Toś te sćažki daju se wót wužywarja wobźěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice – Sćažki.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiski tekst… – tłocašk: Sćažka… (jano awtomatiski tekst).


Sćažki wužywane pśez LibreOffice

Aby zapisk w lisćinje změnił, klikniśo na zapisk a pón na Wobźěłaś. Móžośo teke dwójcy na zapisk kliknuś.

Standard

Tłocašk Standard pśeddefiněrowane sćažki za wšykne wubrane zapiski slědki staja.

Wobźěłaś

Klikniśo, aby dialog Sćažku wubraś abo Sćažki wobźěłaś pokazał.

Móžośo pórěd zapiskow změniś, gaž na rědku w słupje Typ klikaśo. Słupowa šyrokosć dajo se změniś, gaž źěleńske znamuško mjaz słupami z myšku pśesuwaśo.

Zapis {wužywaŕski_profil} a jogo pódzapise wužywaŕske daty wopśimuju.Městno zapisa {wužywaŕski_profil} se póstaja, gaž se LibreOffice instalěrujo. Glejśo wótrězk Standardne městno we wikiboku wó wužywaŕskem profilu LibreOffice za dalšne informacije wó typiskich městnach wužywaŕskego profila w rozdźělnych źěłowych systemach.

Slědujuca lisćina standardne pśeddefiněrowane sćažki za składowanje wužywaŕskich datow pokazujo a rozjasnjujo, kótary typ wužywaŕskich datow se w kuždej sćažce składujo. Wužywajśo dialog Wobźěłaś, aby sćažki za rozdźělne typow změnił, pśidał abo wulašował.

Typ

Standardna sćažka

Wopisanje

Awtomatiska korektura

Toś ten zarědnik waše teksty awtomatiskeje korektury składujo.

Awtomatiski tekst

Toś ten zarědnik waše teksty awtomatiskego teksta składujo.

Zawěsćenja

Awtomatiski napórane zawěsćeńske kopije dokumentow se how składuju.

Słowniki

Toś ten zarědnik dataje ze słowami we wašych swójskich słownikach składujo.

Galerija

Nowe galerijowe drastwy se w toś tom zarědniku składuju.

Wobraze

Toś ten zarědnik se pokazujo, gaž dialog za wócynjanje abo składowanje grafiskego objekta prědny raz wuwołujośo.

Pśedłogi

W toś tom zarědniku móžośo swóje pśedłogi składowaś.

Nachylne dataje

How LibreOffice swóje nachylne dataje wótkładujo.

Móje dokumenty

Standardny dokumentowy zarědnik na wašom systemje

Móžośo toś ten zarědnik wiźeś, gaž dialog Wócyniś abo Składowaś prědny raz wuwołujośo.

Klasifikacija

LibreOffice pšawidła TSCP BAF toś teje dataje cyta.


Nastajenje Nutśikowne sćažki sćažki pokazujo, źož jo pśeddefiněrowane wopśimjeśe za LibreOffice instalěrowane. Toś te sćažki njedaju se w toś tom dialogu wobźěłaś.

Sćažki se na pódzapise w {instalaciski_zarědnik}share póśěguju. Toś te pódzapise su pśeśiwo pisanjeju šćitane a wopśimuju wopśimjeśe, kótarež se wšym wužywarjam pokazujo. Městno zapisa {instalaciski_zarědnik} se póstaja, gaž LibreOffice jo instalěrowany.

Pšosym pódprějśo nas!