Powšykne

We wótrězku Powšykne móžośo standardne nastajenja za składowanje dokumentow a standardne datajowe formaty wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś – Powšykne.


Wobraz dialoga nastajenjow Zacytaś/Składowaś – Powšykne

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Zacytaś

Swójske nastajenja z dokumentom zacytaś

Zacytajo swójske nastajenja wužywarja, kótarež su w dokumenśe skłaźone, z dokumentom.

Jolic nastajenje Swójske nastajenja z dokumentom zacytaś njejo wubrane, slědujuce swójske nastajenja hyšći płaśe:

Slědujuce nastajenja se pśecej z dokument zacytaju, lěc toś to nastajenje jo zmóžnjone abo nic:

Śišćaŕske nastajenja z dokumentom zacytaś

Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, se śišćaŕske nastajenja z dokumentom zacytaju. To móžo zawinowaś, až se dokument na zdalonym śišćaku śišći, jolic śišćak w dialogu Śišćaś manuelnje njezměnjaśo. Jolic toś to nastajenje jo znjemóžnjone, se standardny śišćak wužywa, aby toś ten dokument śišćał. Aktualne śišćaŕske nastajenja se z dokumentom składuju, lěc toś to nastajenje jo zmóžnjone abo nic.

Zacytajśo poziciju naglěda z dokumentom, samo gaby se składł wót drugego wužywarja

Zacytajo nastajenja naglědoweje pozicije, kótarež su w dokumenśe skłaźone, z dokumentom, samo gaby se wót drugego wužywarja składował.

Jolic nastajenje Poziciju naglěda z dokumentom zacytaś, samo gaby se wót drugego wužywarja składował njejo wubrane, se pozicija naglěda jano z dokumentom zacytajo, jolic metadaty awtora w dokumenśe pśedmjenjeju a familijowemu mjenjeju w – LibreOffice – Wužywaŕske daty wótpowěduju. Źiwajśo na to, až awtor se jano z dokumentom składujo, jolic nastajenje Wužywaŕske daty nałožyś w Dataja – Kakosći… – Powšykny jo zmóžnjone.

Składowaś

Saving Documents Automatically

Informacije awtomatiskego wótnowjenja składowaś kužde

Pódawa, až LibreOffice informacije składujo, kótarež su w paźe wowalenja trjebne, aby se wšykne změnjone dokumenty wótnowili.

Minuty

Pódawa casowy interwal w minutach, nježli až se informacije awtomatiskego wótnowjenja za dokument składuju.

note

Casowe měritko se za dokument startujo, gaž se dokument prědny raz změnja. Informacije awtomatiskego wótnowjenja se pó pódanem casu składuju (mjaztym až LibreOffice jo w proznem chóźe). Casowe měritko se pón z pśiduceju změnu w dokumenśe znowego startujo.


Teke dokument awtomatiski składowaś

Pódawa, až LibreOffice wšykne změnjone dokumenty składujo, gaž se informacije awtomatiskego wótnowjenja składuju. Wužywa casowy interwal, kótaryž jo w minutach pódany.

Dokumentowe kakosći pśed składowanim wobźěłaś

Pódawa, až se dialog Kakosći kuždy raz zjawijo, gaž pśikaz Składowaś ako wuběraśo.

Pśecej zawěsćeńsku kopiju załožyś

Składujo pjerwjejšnu wersiju dokumenta ako zawěsćeńsku kopiju, gažkuli dokument składujośo. Kuždy raz, gaž LibreOffice zawěsćeńsku kopiju napórajo, se pjerwjejšna zawěsćeńska kopija wuměnja. Zawěsćeńska kopija datajowu kóńcowku .BAK dostawa.

Aby městno zawěsćeńskeje kopije změnił, wubjeŕśo – LibreOffice – Sćažki a zapódajśo pón nowu sćažku za zawěsćeńsku dataju.

Zawěsćenje do samskego zarědnika ako dokument składowaś

Zawěsćeńska kopija se do samskego zarědnika ako dokument składujo. Jolic zawěsćeńska kopija njedajo se z někakeje pśicyny w samskem zarědniku składowaś, wopytujo LibreOffice kopiju w zarědniku Zawěsćenja w Sćažki składowaś.

URL relatiwnje k datajowemu systemoju składowaś

Toś to nastajenje wam zmóžnja, standard za relatiwne adresěrowanje URL w datajowem systemje a w interneśe póstajiś. Relatiwne adresěrowanje jo jano móžne, jolic žrědłowy dokument a celowy dokument stej na samskem běgadle.

Relatiwna adresa se pśecej ze zapisom zachopina, w kótaremž jo aktualny dokument. Napśeśiwo tomu se absolutna adresa pśecej w kórjenjowem zapisu zachopina. Slědujuca tabela rozdźěl w syntaksy mjazy relatiwnym a absolutnym adresěrowanim pokazujo:

Pśikłady

Datajowy system

Internet

relatiwny

../images/img.jpg

../images/img.jpg

absolutny

file:///C:/źěło/wobraze/img.jpg

https://myserver.com/work/images/img.jpg


warning

Pokaz pomocy pśecej absolutnu sćažku pokazujo. Jolic pak se dokument w HTML-formaśe składujo, LibreOffice relatiwnu sćažku zapódajo, jolic wótpowědny kontrolny kašćik jo wubrany.


Wubjeŕśo toś ten kontrolny kašćik za relatiwne składowanje URL w datajowem systemje.

URL relatiwnje k internetoju składowaś

Wubjeŕśo toś ten kontrolny kašćik za relatiwne składowanje URL w interneśe.

Nastajenja za standardny datajowy format a ODF

Wersija ODF-formata

LibreOffice 7.0 format OpenDocument (ODF) wersije 1.3. pódpěra. Pjerwješne wersije LibreOffice datajowy format ODF 1.2 pódpěraju. Starše datajowe formaty njamógu wšykne nowe funkcije noweje software składowaś.

OpenOffice.org 3 a StarOffice 9 stej zawjadłej nowe funkcije, kótarež muse se z pomocu formata OpenDocument (ODF) wersije 1.2 składowaś. Staršej wersiji OpenOffice.org 2 a StarOffice 8 datajowej formata ODF 1.0/1.1 pódpěratej. Tej staršej datajowej formata njamóžotej wšykne nowe funkcije noweje software składowaś.

Aktualne wersije LibreOffice mógu dokumenty w formatach ODF 1.0/1.1, 1.2 a 1.3 wócyniś.

Gaž dokument składujośo, móžośo wubraś, lěc se ma dokument w formaśe ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (modus kompatibelnosći) abo w staršem formaśe ODF 1.0/1.1 składowaś.

note

Tuchylu formata ODF 1.2 (Extended) abo nowše zmóžnjaju, až dataje Draw a Impress komentary wopśimuju. Toś te komentary daju se pśez Zasajźiś – Komentar do nejnowšeje wersije software zasajźiś. Komentary se zgubiju, gaž se dataje do staršych wersijow software zacytaju, kótarež su se składli z nejnowšeju wersiju software.


Někotare pśedewześa abo organizacije mógli se ODF-dokumenty we formaśe ODF 1.0/1.1 abo ODF 1.2 pominaś. Móžośo toś te formaty wubraś, aby je w lisćinowem pólu składował. Toś te starše formaty njamógu wšykne nowe funkcije składowaś, togodla se nowy format ODF 1.3 (rozšyrjony) pórucujo, źož to jo móžne.

ODF 1.2 Extended (modus kompatibelnosći) jo dołoj kompatibelny modus ODF 1.2 Extended. Wužywa funkcije, kótarež su w ODF 1.2 zestarjete a/abo ze staršiyi wersijami OpenOffice.org pó zmólkach kompatibelne. Móžo wužytnje byś, jolic musyśo ODF-dokumenty z wužywarjami wuměniś, kótarež zestarjete nałoženja pśed ODF 1.2 abo jano ODF 1.2 wužywaju.

Dokumentowy typ

Pódawa dokumentowy typ, za kótaryž cośo standardny datajowy format definěrowaś.

Pśecej składowaś ako

Pódawa, kak dokumenty nalěwo wubranego typa se pśecej ako toś ten datajowy typ składuju. Móžośo drugi datajowy typ za aktualny dokument w dialogu Składowaś ako wubraś.

Pśecej warnowaś, gaž se w ODF-formaśe abo standardnem formaśe njeskładujo

Móžośo póstajiś, až se warnowańska powěźeńka pokazujo, gaž dokument we formaśe składujośo, kótaryž njejo OpenDocument, abo kótaryž njejsćo nastajił w nastajenjach pód Zacytaś/Składowaś - Powšykne ako standardny format.

Móžośo póstajiś, kótary datajowy format ma se wužywaś, gaž se dokumenty rozdźělnych dokumentowych typow składuju. Jolic pśecej swóje dokumenty z drugimi wósobami wuměnjaśo, kótarež na pśikład Microsoft Office wužywaju, móžośo how pódaś, až LibreOffice jano datajowe formaty Microsoft Office ako standard wužywa.

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!