LibreOffice

Wužywajśo toś ten dialog, aby powšykne nastajenja za źěło z LibreOffice napórał. Informacije temy ako wužywaŕske daty, składowanje, śišćanje, sćažki k wažnym datajam a zapisam wopśimujo. Toś te nastajenja se awtomatiski składuju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo – LibreOffice.


Wužywaŕske daty

Wužywajśo toś ten rejtarik, aby wužywaŕske daty zapódał abo wobźěłał. Někotare daty su se snaź zapódali južo pśi instalěrowanju LibreOffice wót wužywarja abo systemowego administratora.

Powšykne

Pódawa powšykne nastajenja za LibreOffice.

Naglěd

Pódawa naglědowe nastajenja.

Śišćaŕske nastajenja

Pódawa śišćaŕske nastajenja.

Sćažki

Toś ten wótrězk standardne sćažki k wažnym zarědnikam w LibreOffice wopśimujo. Toś te sćažki daju se wót wužywarja wobźěłaś.

Pisma

Wuměnijo pismo z pismom wašeje wólby. Narownanje pismo jano narownajo, gaž se na wobrazowce pokazujo, abo na wobrazowce a pśi śišćanju. Narownanje pismowe nastajenja njezměnja, kótarež su w dokumenśe skłaźone.

Wěstota

Definěrujo wěstotne nastajenja za składowanje dokumentow, webzwiski a za wócynjanje dokumentow, kótarež makra wopśimuju.

Nałožeńske barwy

Nastaja barwy za wužywaŕski pówjerch LibreOffice. Móžośo aktualne nastajenja ako barwowu šemu składowaś a je pózdźej zasej zacytaś.

Bźezbariernosć

Póstaja nastajenja, kótarež wužywarjam ze słabowidnosću, wobgranicowaneju šykowanosću abo drugimi brachami programy LibreOffice lěpjej pśistupnje.

Rozšyrjone

Pódawa pódpěrowańske nastajenja za nałoženja Java w LibreOffice, mjazy nimi, kótara Java Runtime Environment (JRE, wokolina casa wužywanja) ma se wužywaś. Pódawa teke, lěc se maju eksperimentelne (instabilne) funkcije ako nagraśe makrow a ekspertowe nastajenja wužywaś.

Basic IDE

Definěrujo nastajenja za Basic IDE (integrěrowana wuwijańska wokolina), kótarež pomagaju makra w Basic wobźěłaś.

Aktualizacija online

Pódawa někotare nastajenja za awtomatiske zdźělenje a ześěgowanje aktualizacijow online do LibreOffice.

OpenCL

OpenCL jo technologija za póspěšenje woblicenjow we wjelikich tabelowych dokumentach.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!