Nastajenja

Toś ten pśikaz dialog za pśiměrjonu programowu konfiguraciju wócynja.

Wšykne swóje nastajenja se awtomatiski składuju. Aby zapisk pokazał, klikniśo pak na toś ten zapisk pak na plusowe znamuško. Aby zapisk schował, klikniśo na minusowe znamuško abo klikniśo dwójcy na zapisk.

note

Wiźiśo jano zapiski, kótarež su na aktualny dokument nałožujobne. Jolic aktualny dokument jo tekstowy dokument, wiźiśo zapisk LibreOffice Writer, a wótpowědnje za wšykne module LibreOffice.


Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Nastajenja… z menija górjejce napšawo (☰).

Z tastatury:

Alt + F12


Tłocaški dialoga Nastajenja

W pórěźe

Składujśo změny na boku a zacyńśo dialog Nastajenja.

Pśetergnuś

Zacyńśo dialog Nastajenja a zachyśćo wšykne pśewjeźone změny.

Nałožyś

Nałožujo změnjone abo wubrane gódnoty, bźez togo aby se dialog Nastajenja zacynił.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Pomoc

Wócynja wopśimjeśe pomocy za pokazany bok nastajenjow.

LibreOffice

Wužywajśo toś ten dialog, aby powšykne nastajenja za źěło z LibreOffice napórał. Informacije temy ako wužywaŕske daty, składowanje, śišćanje, sćažki k wažnym datajam a zapisam wopśimujo.

Zacytaś/Składowaś

Pódawa nastajenja za zacytanje a składowanje.

Rěcy a narodne šemy

Definěrujo kakosći za pśidatne rěcy.

LibreOffice Writer

Toś te nastajenja wašnju póstajaju, na kótaruž z tekstowymi dokumentami wobchadaju, kótarež su se napórali w LibreOffice. Jo teke móžno, nastajenja za aktualny tekstowy dokument definěrowaś.

LibreOffice Writer/Web

Definěrujo zakładne nastajenja za dokumenty LibreOffice we formaśe HTML.

LibreOffice Calc

Definěrujo wšake nastajenja za tabelowe dokumenty, wopśimjese, kótarež se ma pokazaś a směr kursora pó celowem zapisku. Móžośo teke sortěrowańske lisćiny definěrowaś, licbu decimalnych městnow nastajiś a nastajenja za nagraśe a wuzwignjenje změnow póstajiś.

LibreOffice Impress

Definěrujo wšake nastajenja za nowo napórane prezentaciske dokumenty, na pśikład wopśimjeśe, kótarež se ma pokazaś, wužytu měrjeńsku jadnotku a lěc a kak se kśidno wusměrjujo.

LibreOffice Draw

Definěrujo globalne nastajenja za kresleńske dokumenty, mjazy nimi wopśimjeśe, kótarež se ma pokazaś, měritko, kótarež se wužywa a wusměrjenje kśidna a wopśimjeśe, kótarejž se matej pó standarźe śišćaś.

LibreOffice Math

Definěrujo śišćaŕski format a śišćaŕske nastajenja za wšykne nowe formulowe dokumenty. Toś te nastajenja płaśe, gaž formulu direktnje z LibreOffice Math śišćiśo.

LibreOffice Base

Definěrujo powšykne nastajenja za datowe žrědła w LibreOffice.

Diagramy

Definěrujo powšykne nastajenja za diagramy.

Internet

Pódawa internetne nastajenja.

Pšosym pódprějśo nas!