Symbolowa rědka Dypki wobźěłaś

Symbolowa rědka Dypki wobźěłaś se zjawijo, gaž polygon wuběraśo a na Dypki wobźěłaś klikaśo.

K dispoziciji stojece funkcije wam zmóžnjaju, dypki kśiwanki abo objekta, kótaryž jo se pśetwórił do kśiwanki, wobźěłaś. Slědujuce symbole su k dispoziciji:

Dypki wobźěłaś

Symbol Dypki wobźěłaś wam zmóžnja, wobźěłowański modus za objekty Bézier zmóžniś abo znjemóžniś. We wobźěłowańskem modusu daju se jadnotliwe dypki kreslańskego objekta wubraś.

Symbol za Dypki wobźěłaś

Dypki wobźěłaś

Dypki pśesunuś

Zmóžnja modus, w kótaremž móžośo dypki pśesunuś. Pokazowak myški mały prozny kwadrat pokazujo, gaž na dypku wóstawaśo. Śěgniśo ten dypk do drugego městna. Kśiwanka na wobyma bokoma dypka pśesunjenjeju slědujo; wótrězk kśiwanki mjazy pśiducymi dypkami formu změnijo.

Pokažćo na kśiwanku mjazy dwěma dypkoma abo w zacynjonjej kśiwance a śěgniśo myšku, aby cełu kśiwanku pśesunuł, bźez togo aby formu pśewopacnił.

Symbol za Dypki pśesunuś

Dypki pśesunuś

Dypki zasajźiś

Zmóžnja zasajźowański modus. Toś ten modus wam zmóžnja, dypki zasajźiś. Móžośo teke dypki pśesunuś, rowno tak ako w pśesuwańskem modusu. Jolic wšak na kśiwanku mjazy dwěma dypkoma klikaśo a pokazowak myški pitśku pśesuwaśo a tastu myški tłoconu źaržyśo, se nowy dypk zasaźijo. Dypk jo gładki dypk a linije ku kontrolnym dypkam su paralelne a wóstanu tak za pśesunjenje.

Jolic cośo rožkowy dypk napóraś, musyśo nejpjerwjej pak gładki pak symetriski dypk zasajźiś, kótaryž se pón z pomocu Rožkowy dypk do rožkowego dypka pśetwórjujo.

Symbol za Dypki zasajźiś

Dypki zasajźiś

Dypki wulašowaś

Wužywajśo symbol Dypki wulašowaś, aby jaden dypk abo někotare dypki wulašował. Jolic cośo někotare dypki wubraś, klikniśo na pśigódne dypki, mjaztym až tastu Umsch tłoconu źaržyśo.

Wubjeŕśo nejpjerwjej dypki, kótarež se maju wulašowaś, a klikniśo pón na toś ten symbol abo tłocćo Entf.

Symbol za Dypki wulašowaś

Dypki wulašowaś

Kśiwanku rozdźěliś

Symbol Kśiwanku rozdźěliś kśiwanku rozdźělujo. Wubjeŕśo dypk abo dypki, źož cośo kśiwanki rozdźěliś a klikniśo pón na symbol.

Symbol za Kśiwanku rozdźěliś

Kśiwanku rozdźěliś

Do kśiwanki pśetwóriś

Pśetwórjujo kśiwanku do rowneje linije abo pśetwórjujo rownu liniju do kśiwanki. Jolic jadnotliwy dypk wuběraśo, se kśiwanka pśed dypkom pśetwórijo. Jolic dwa dypka stej wubranej, se kśiwanka mjazy wobyma dypkoma pśetwórijo. Jolic wěcej ako dwa dypka wuběraśo, se kuždy raz, gaž na toś ten symbol klikaśo, drugi źěl kśiwanki pśetworijo. Jolic trjeba, se kulowate dypki do rožkowych dypkow a rožkowe dypki do kulowatych dypkow pśetwórjuju.

Jolic wěsty wótrězk kśiwanki jo rowny, kóńcne dypki linije maksimalnje pó jadnom kontrolnym dypku maju. Njedaju se do kulowatych dypkow změniś, snaźkuli so rowna linija slědk do kśiwanki pśetwórjujo.

Symbol za Do kśiwanki pśetwóriś

Do kśiwanki pśetwóriś

Rožkowy dypk

Pśetwórjujo wubrany dypk abo wubrane dypki do rožkowych dypkow. Rožkowe dypki dwa pśesuwajobnej kontrolnej dypka maju, kótarejž stej njewótwisnej jaden wót drugego. Kśiwankowa linija togodla direktnje pśez rožkowy dypk njepśejźo, ale twóri rožk.

Symbol za Rožkowy dypk

Rožkowy dypk

Gładki pśechad

Pśetwórjujo rožkowy dypk abo symetriski dypk do gładkego dypka. Wobej kontrolnej dypka stej paralelnje wusměrjonej, a datej se jano simultanje pśesunuś. Kontrolne dypki mógu se w dłujkosći rozeznawaś, což wam zmóžnja, stopjeń wokłona wariěrowaś.

Symbol za Pózłažki pśechad

Gładki pśechad

Symetriski pśechad

Toś ten symbol rožkowy dypk abo gładki dypk do symetriskego dypka pśetwórjujo. Wobej kontrolnej dypka rožkowego dypka stej paralelnje wusměrjonej a matej samsku dłujkosć. Datej se jano simultanje pśesunuś a stopjeń wokłona jo jadnak we wobyma směroma.

Symbol za Symetriski pśechad

Symetriski pśechad

Bézierowu kśiwanku zacyniś

Zacynja liniju abo kśiwanku. Zwěžće slědny dypk z prědnym dypkom, kótaryž jo pśez pówětšony kwadrat wóznamjenjony, aby liniju zacynił.

Symbol za Bézierowu kśiwanku zacyniś

Bézierowu kśiwanku zacyniś

Dypki eliminěrowaś

Markěrujo aktualny dypk abo wubrane dypki za lašowanje. To se stawa, gaž dypk jo na rownej liniji. Jolic kśiwanku abo polygon ze symbolom Do kśiwanki pśetwóriś do rowneje linije pśetwórjujośo abo kśiwanku z myšku tak změnjaśo, aby dypk na rownej liniji lažył, se dypk wótwónoźijo. Kut, wót kótaregož se licba dypkow reducěrujo,

Symbol za Dypki eliminěrowaś

Dypki eliminěrowaś

Pšosym pódprějśo nas!