Symbolowa rědka Tabelowe daty

Wužywajśo symbolowu rědku Tabelowe daty, aby naglěd datow wóźił.

Naglěd filtrowanych datow jo jano aktiwny, daniž sortěrowańske abo filtrowańske kriterije njezměnijośo abo njepśetergnjośo. Jolic filter jo aktiwny, se symbol Filter nałožyś na symbolowej rědce Tabelowe daty aktiwěrowany.

Datowu sajźbu składowaś

Składujo aktualnu datowu sajźbu tabele datoweje banki. Symbol Datowu sajźbu składowaś jo w symbolowej rědce Tabelowe daty.

Symbol za Datowu sajźbu składowaś

Datowu sajźbu składowaś

Daty wobźěłaś

Zašaltujo abo wušaltujo wobźěłański modus za aktualnu tabelu datoweje banki.

Symbol za Daty wobźěłaś

Daty wobźěłaś

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Symbol za Anulěrowaś: Datowe zapódaśe

Anulěrowaś: Datowe zapódaśe

Datowu sajźbu pytaś

W formularach abo tabelach datoweje banki móžośo datowe póla, lisćinowe póla a kontrolne kašćiki za wěstymi gódnotami pśepytaś.

Symbol za Datowu sajźbu pytaś

Datowu sajźbu pytaś

Aktualizěrowaś

Aktualizuje pokazane daty. We wokolinje z někotarymi wužywarjami, zawěsćujo aktualizacija datow, až daty aktualne wóstawaju.

Symbol za Aktualizěrowaś

Aktualizěrowaś

Sortěrowański pórěd

Pódawa sortěrowańske kriterije za pokazanje datow.

Symbol za Sortěrowański pórěd

Sortěrowański pórěd

Stupajucy sortěrowaś

Tekstowe póla se alfabetiski sortěruju, numeriske póla se pó licbach sortěruju.

Symbol Stupajucy sortěrowaś

Stupajucy sortěrowaś

Wóstupujucy sortěrowaś

Tekstowe póla se alfabetiski sortěruju, licbowe póla se pó licbach sortěruju.

Symbol za Wóstupujucy sortěrowaś

Wóstupujucy sortěrowaś

Awtomatiski filter

Filtrujo datowe sajźby na zakłaźe wopśimjeśa tuchylu wubranego datowego póla.

Symbol za Awtomatiski filter

Awtomatiski filter

Filter nałožyś

Pśešaltujo mjazy filtrowanym a njefiltrowanym naglědom tabele.

Symbol za Filter nałožyś

Filter nałožyś

Standardny filter

Zmóžnja wam, filtrowe nastajenja nastajiś.

Symbol za Standardny filter

Standardny filter

Filter/Sortěrowanje slědk stajiś

Pśetergnjo filtrowe nastajenja a pokazujo wšykne datowe sajźby w aktualnej tabeli.

Symbol za Filter/Sortěrowanje slědk stajiś

Filter/Sortěrowanje slědk stajiś

Daty do teksta

Zasajźujo wšykne póla markěrowaneje datoweje sajźby na poziciji kursora do aktualnego dokumenta.

Symbol za Daty do teksta

Daty do teksta

Daty do pólow

Aktualizěrujo wopśimjeśe eksistěrujucych pólow datoweje banki pó markěrowanych datowych sajźbach. Symbol Daty do pólow jo jano k dispoziciji, gaž aktualny dokument jo tekstowy dokument.

Symbol za Daty do pólow

Daty do pólow

Serijowy list

Startujo asistent serijowego śišća.

Symbol za serijowy śišć

Serijowy śišć

Datowe žrědło aktualnego dokumenta

Pokazujo we wobglědowaku datowego žrědła tabelu, kótaraž jo z aktualnym dokumentom zwězana.

Symbol za Datowe žrědło aktualnego dokumenta

Datowe žrědło aktualnego dokumenta

Explorer zašaltowaś/wušaltowaś

Zašaltujo a wušaltujo naglěd explorera datowego žrědła. Symbol Explorer zašaltowaś/wušaltowaś jo w symbolowej rědce tabelowych datow widobny.

Symbol za Explorer zašaltowaś/wušaltowaś

Eksplorer zašaltowaś/wušaltowaś

Pšosym pódprějśo nas!