Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startowaś a wóźiś.

Pomoc LibreOffice

Wócynja głowny bok pomocy LibreOffice za aktualne nałoženje. Móžośo boki pomocy pśeběraś a móžośo za indeksowymi zapiskami abo někakim tekstom pytaś.

Symbol za Pomoc

Pomoc LibreOffice

Co to jo?

Zmóžnja rozšyrjone pokaze pomocy pód pokazowakom myški až k pśiducemu kliknjenjeju.

Symbol za „Co to jo?“

Co to jo?

Pśirucki za wužywarja

Wócynja bok dokumentacije we webwobglědowaku, źož wužywarje mógu wót zgromaźeństwa spisane pśirucki LibreOffice za wužywarja ześěgnuś, cytaś abo kupiś.

Tip of the Day

Displays a dialog box with a usage tip. The Tip of the Day contains a collection of tips that helps to better use LibreOffice resources.

Search Commands

Allows to search and execute all commands available in application menus by their names.

Pomoc online wobstaraś

Wócynja bok pomocy zgromaźeństwa we webwobglědowaku. Wužywajśo toś ten bok, aby pšašanja wó wužywanju LibreOffice stajił. Za profesionelnu pomoc ze słužbywugbaśowym dogronom, cytajśo bok profesionelneje pomocy LibreOffice.

Komentar pósłaś

Wócynja wótegronowy formular we webwobglědowaku, źož wužywarje mógu softwarowe zmólki k wěsći daś.

Restart in Safe Mode

Safe mode is a mode where LibreOffice temporarily starts with a fresh user profile and disables hardware acceleration. It helps to restore a non-working LibreOffice instance.

Sobu cyniś

Wócynja bok Sobu cyniś zgromaźeństwa we webwobglědowaku. Bok zajmne wobceŕki wopisujo, źož móžośo ze zgromaźeństwom LibreOffice gromadu źěłaś.

Za LibreOffice pósćiś

LibreOffice jo licha software a staja se dermo k dispoziciji.

Waš dar, kótaryž jo dopołnje dobrowólny, wašo zgromaźeństwo pó cełem swěśe pódpěra.

Jolic se wam software spódoba, pśemysliśo wó darje.

Licencne informacije

Pokazujo dialog Licencne a pšawniske informacije.

Sobustatkujuce LibreOffice

Pokazujo dokument CREDITS.odt, kótaryž mjenja wósobow nalicyjo, kótarež su k žrědłowemu kodoju OpenOffice.org (a kótarychž pśinoski su se importěrowali do LibreOffice) abo pśinosowali k LibreOffice wót 28. septembra 2010.

Aktualizacije pytaś

Zmóžniśo internetny zwisk za LibreOffice. Jolic proksy trjebaśo, pśeglědajśo proksyjowe nastajenja LibreOffice w – Internet. Wubjeŕśo pón Aktualizacije pytaś, aby glědał, lěc jo nowa wersija běrowego paketa k dispoziciji.

Wó LibreOffice

Pokazujo powšykne programowe informacije, na pśikład wersijowy numer a informacije wó awtorskem pšawje.

Pšosym pódprějśo nas!