Adding Clickable Hotspots to Images

An ImageMap allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a picture in your document. An image map is a group of one or more hotspots.

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

To add a clickable hotspot to an image

  1. Position the cursor where you want the ImageMap in your document.

  2. Choose Insert - Image, select and insert a bitmap image.

  3. With the image selected, choose Tools - ImageMap to open the ImageMap Editor, which displays the selected image and contains the hotspot editing tools.

  4. Use the icons in the ImageMap Editor to draw a hotspot shape, for example a rectangle, over the image at the background.

    You can see an extended help text on the functions of each icon when you enable Extended Help in - LibreOffice - General.

  5. Enter the "Address" URL that will be shown in a Web browser when the user clicks the hotspot.

  6. Optionally, enter the "Text" that will be shown as a tip when the user points the mouse to the hotspot.

  7. Click the Apply button to apply your changes, and close the ImageMap Editor.

  8. Save the document in the LibreOffice or HTML format.

You may save the ImageMap as a file and upload that file to a Web server, for example.

Wobrazowa kórta

Wobrazowa kórta jo na wótkaze sensitiwna grafika abo na wótkaze sensitiwny wobłuk. Móžośo na definěrowane wobłuki grafiki abo wobłuka kliknuś, aby se k celowemu (URL dostał, kótaryž jo na wobłuk wótkazany. Wótkazowe wobłuki se, gromaźe z wótkazanymi URL a wótpowědnym tekstom, kótaryž se pokazujo, gaž pokazowak myški jo nad toś tymi wobłukami, w editorje wobrazowych kórtow definěruju.

Stej dwa rozdźělnej typa wobrazowych kórtow. Wobrazowa kórta z boka klienta se na licadle klienta wugódnośujo, kótarež jo zacytało grafiku z interneta, mjaztym až se wobrazowa kórta z boka serwera na serwerowem licadle wugódnośujo, kótaryž HTML-bok w interneśe k dispoziciji staja. Gaž pśi serwerowem wugódnośenju na wobrazowu kórtu klikaśo, se wótpowědne koordinaty kursora we wobrazu na serwer sćelu, a specialny program na serwerje wótegronijo. Gaž pśi klientowem wugódnośenju na definěrowany hotspot wobrazoweje kórty klikaśo, se URL aktiwěrujo, ako by był normalny tekstowy wótkaz. URL se pód pokazowakom myški zjawijo, gaž jen pó wobrazowej kórśe wjeźośo.

Dokulaž wobrazowe kórty daju se na rozdźělne wašnje wužywaś, daju se w rozdźělnych formatach składowaś.

Formaty wobrazowych kórtow

Wobrazowe kórty se zasadnje do tych, kótarež se na serwerje (t. gr. pśi wašom internetnym póbitowarju) analyzěruju a do tych, kótarež se we webwobglědowaku na licadle cytarja analyzěruju, rozdźěluju.

Wobrazowe kórty z boka serwera

Wobrazowe kórty z boka serwera se cytarjeju ako wobraz abo wobłuk na boku pokazuju. Klikniśo z myšku na wobrazowu kórtu a koordinaty wótpowědneje pozicije se na serwer pósćelu. Z pomocu specialnego programa serwer pśiducy kšac póstaja, kótaryž se ma pśewjasć. Dajo někotare inkompatibelne metody za definěrowanje toś togo procesa, dwě nejdalej rozšyrjonej stej:

LibreOffice wobrazowe kórty za wobej metoźe napórajo. Wubjeŕśo format z lisćiny Dateityp w dialogu Składowaś ako w editorje wobrazowych kórtow. Separatne kórtowe dataje se napóraju, kótarež musyśo na serwer nagraś. Musyśo se swójogo póbitowarja abo seśowego administratora pšašaś, kótary typ wobrazowych kórtow se pśez serwer pódpěra a kak maśo pśistup k programoju wugódnośenja.

Wobrazowa kórta z boka klienta

Wobceŕk wobraza abo ramika, źož cytaŕ móžo kliknuś, se pśez zawězany URL wóznamjenijo, gaž myšku pśez wobceŕk gibaśo. Wobrazowa kórta se w rowninje pód wobrazom składujo a wopśimujo informacije wó referencěrowanych wobceŕkach. Jadnučka njelěpšyna wobrazowych kórtow z boka klienta jo, až starše webwobglědowaki njamógu je cytaś; njelěpšyna, kótaraž pak se skóro wótbydnjo.

Gaž wobrazowa kórta składujośo, wubjeŕśo datajowy typ SIP - StarView ImageMap. Ten wobrazowu kórtu direktnje w formaśe składujo, kótaryž dajo se na kuždy aktiwny wobraz abo wobłuk we wašom dokumenśe nałožyś. Jolic pak cośo jano wobrazowu kórtu na aktualny wobraz abo wobłuk nałožyś, njetrjebaśo ju w specialnem formaśe składowaś. Za tym až sćo definěrował regiony, klikniśo jadnorje na Nałožyś. Wěcej njejo trjeba. Wobrazowe kórty z boka klienta, kótarež su se składli ako HTML, se direktnje w HTML-koźe do boka zasajźuju.

Pšosym pódprějśo nas!