Asistent kupkowego elementa: daty

Pódawa, kótare opciske póla su w kupkowem pólu.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał – bok 1 asistenta.


Kótare mjenja cośo opciskim pólam daś?

Pódawa wótpowědne pópisanje za kužde opciske pólo. Wiźiśo pópisanje opciskego póla we formularje. Toś ten zapisk kakosći Pópisanje opciskego póla wótpowědujo.

Akceptěrowaś

>>

Wobkšuśijo aktualne pópisanje a kopěrujo pópisanje do lisćiny opciskich pólow.


Zapódajśo pópisanje za kužde opciske pólo kupki, kótaruž cośo napóraś a klikniśo na šypkowi tłocašk, aby pópisanje do lisćiny kopěrował. Wóspjetujśo toś tu proceduru, daniž wšykne opciske póla njejsu definěrowane.

Opciske póla

Pokazujo wšykne opciske póla, kótarež se maju do kupkego póla zapśimjeś.

Wótwónoźeś

<<

Wótwónoźujo wubrane opciske póla z lisćiny.


Pšosym pódprějśo nas!