Rozpšawniski asistent – póla pópisaś

Pódawa, kak cośo póla pópisaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na Asistent za napóranje rozpšawy wužywaś... we woknje datoweje banki.


Lisćina pólow

Pokazujo mjenja pólow, kótarež se maju do rozpšawy zapśimjeś. Napšawo móžośo pópisanje za kužde pólo zapódaś, kótaryž buźo se w rozpšawje śišćaś.

Wěcej wó rozpšawniskem asistenśe – zrědowanje

Pšosym pódprějśo nas!