Rozpšawniski asistent

Aktiwěrujo asistent za napóranje rozpšawow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo na Asistent za napóranje rozpšawy wužywaś... we woknje datoweje banki.


Using and Editing Database Reports

Wubjeŕśo kakosći rozpšawy.

Rozpšawniski asistent – wuběrk pólow

Pódajśo tabelu abo wótpšašowanje, kótarejž trjebaśo, aby rozpšawu napórał a kótare póla ma rozpšawa wopśimowaś.

Rozpšawniski asistent – póla pópisaś

Pódawa, kak cośo póla pópisaś.

Rozpšawniski asistent – zrědowanje

Móžośo datowe sajźby w rozpšawje zrědowaś, kótaraž na gódnotach w jadnom pólu abo někotarych pólach bazěrujo. Wubjeŕśo póla, pó kótarychž se ma rozpšawa zrědowaś. Móžośo až k styrim pólam w rozpšawje zrědowaś. Gaž wěcej ako jadno pólo rědujośo, LibreOffice kupki pó jich kupkowej rowninje zakašćikujo.

Rozpšawniski asistent – sortěrowańske nastajenja

Wubjeŕśo póla, pó kótarychž se ma rozpšawa sortěrowaś. Póla daju se pó až k styrim rowninam sortěrowaś, pak stupajucy abo wóstupujucy. Zrědowane póla daju se jano w zrědowanju sortěrowaś.

Rozpšawniski asistent – wugótowanje wubraś

Wubjeŕśo wugótowanje z rozdźělnych dokumentowych a formatowych pśedłogow a rozsuźćo pón za wusoki abo prěcny format.

Rozpšawniski asistent – rozpšawu napóraś

Móžośo rozpšawu ako statisku abo dynamisku rozpšawu napóraś. Gaž dynamisku rozpšawu wócynjaśo, buźo aktualne daty pokazowaś. Gaž statisku rozpšawu wócynjaśo, se pśecej samske daty pokazuju, kótarež statiska rozpšawa jo wopśimjeła, gaž jo se napórała.

Pśetergnuś

Gaž na Pśetergnuś klikaśo, se dialog zacynja, bźez togo aby se změny składowali.

Slědk

Woglědajśo se wuběrki w dialogu, kótarež su se pśewjadli w pjerwjejšnem kšacu. Aktualne nastajenja njezměnjone wóstanu. Toś ten tłocašk dajo se jano wót drugego boka sem aktiwěrowaś.

Dalej

Klikniśo na tłocašk Dalej a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužywa a k pśiducemu kšacoju póstupujo. Jolic sćo dojśpił slědny kšac, toś ten tłocašk se Napóraś groni.

Pšosym pódprějśo nas!