Asistent dnjownego pórěda

Startujo asistent, aby wam pomagał, pśedłogu dnjownego pórěda napóraś. Móžośo dnjowny pórěd wužywaś, aby diskusijne temy za konference a zmakanja pódał.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd….


LibreOffice pśikładowu pśedłogu za dnjowne pórědy bitujo, kótaruž móžośo swójim pótrjebam pśiměriś. Asistent wjele wugótowańskich a designowych nastajenjow za napóranje dokumentowych pśedłogow póbitujo. Pśeglěd wam zaśišć dawa, kak buźo dokóńcony dnjowny pórěd wuglědaś.

W asistenśe móžośo swóje zapiski a nastajenja kuždy cas změniś. Móžośo teke ceły bok abo samo wšykne boki pśeskócyś. W toś tom paźe se aktualne (abo standardne) nastajenja dalej wužywaju.

Asistent dnjownego pórěda – design boka

Pódawa design boka za dnjowny pórěd.

Asistent dnjownego pórěda – powšykne informacije

Pódawa datum, cas, titel a městno zmakanja.

Asistent dnjownego pórěda – nadpisma

Pódawa nadpisma, kótarež cośo do dnjownego pórěda zapśimjeś.

Asistent dnjownego pórěda – mjenja

Pódajśo mjenja, kótarež se maju na dnjownem pórěźe śišćaś.

Asistent dnjownego pórěda – dypki dnjownego pórěda

Pódawa temy, kótarež se maju na pśedłoze dnjownego pórěda śišćaś.

Asistent dnjownego pórěda – mě a městno

Wubjeŕśo titel a městno za pśedłogu dnjownego pórěda.

Slědk

Wrośa se k wuběrkam, kótarež su se pśewjadli na pjerwjejšnem boku. Aktualne nastajenja dalej statkuju. Toś ten tłocašk buźo jano wót drugego boka aktiwny.

Dalej

Asistent aktualne nastajenje składujo a pśejźo k pśducemu bokoju. Gaž slědny bok dojśpijośo, buźo toś ten tłocašk inaktiwny.

Dokóńcyś

Asistent pó wašych wuběrkach dokumentowu pśedłogu napórajo a składujo ju na wašej twardej plaśe. Nowy dokument na zakłaźe pśedłogi se w źěłowem wobceŕku zjawijo, z datajowym mjenim „Bźez titela X“ (X jo awtomatiski numer).

Pśetergnuś

Gaž na Pśetergnuś klikaśo, se dialog zacynja, bźez togo aby se změny składowali.

Symbol za Notica

LibreOffice aktualne nastajenja w asistenśe pó wubranej dokumentowej pśedłoze składujo. Te se ako standardne nastajenja wužywaju, gaž asistent pśiducy raz startujośo.


Pšosym pódprějśo nas!