Listowy asistent – design boka

Pódawa, lěc cośo wósobinski abo wobchodowy list napóraś. Nastajenja, kótarež su na slědujucych bokach k dispoziciji, wót wašogo wuběrka wótwisuju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#autopilotbrief1 not found).


Pšosym wubjeŕśo listowy typ a design boka

Pódajśo, lěc cośo pśedłogu wobchodowego abo wósobinskego lista napóraś.

Wobchodowy list

Pódawa, až cośo pśedłogu wobchodowego lista napóraś.

Formalny wósobinski list

Pódawa, až cośo formalny wósobinski list napóraś.

Wósobinski list

Pódawa, až cośo wósobinski list napóraś.

Design boka

Wubjeŕśo design swójeje listoweje pśedłogi.

Listowu papjeru z pśedśišćanymi elementami wužywaś

Pódawa, lěc se papjera wužywa, kótaraž južo naśišćane logo, adresu abo nogowu linku wopśimujo. Asistent ako pśiducy bok wugótowanje listoweje papjery pokazujo.

Dalej k listowemu asistentoju – wugótowanje listoweje papjery

Pšosym pódprějśo nas!