Pytaś – połnotekstowe pytanje

Funkcija połnotekstowego pytanja w LibreOffice wam zmóžnja, dokumenty pomocy namakaś, kótarež kombinaciju pytańskich wurazow wopśimuju. Aby to cynił, zapódajśo jadno słowo abo někotare słowa do tekstowego póla Pytański wuraz.

Tekstowe pólo Pytański wuraz słowa składujo, kótarež sćo zapódał ako slědne. Aby pjerwjejšne pytanje wóspjetował, klikniśo na šypkowy symbol a wubjeŕśo wuraz z lisćiny.

Za tym až sćo pśewjadł pytanje, se dokumentowe nadpisma wuslědkow w lisćinje zjawiju. Klikniśo pak dwójcy na zapisk pak wubjeŕśo jen a klikniśo pón na Pokazaś, aby wótpowědny dokument pomocy zacytał.

Wužywajśo kontrolny kašćik Jano w nadpismach pytaś, aby pytanje na dokumentowe nadpisma wobgranicował.

Kontrolny kašćik Jano cełe słowa wam zmóžnja, eksaktne pytanje pśewjasć. Jolic toś ten kašćik jo markěrowany, se njedopołne słowa njenamakaju.Njemarkěrujśo toś ten kontrolny kašćik, jolic se ma zapódany pytański wuraz teke ako źěl dlejšego słowa namakaś.

Móžośo někaku kombinaciju pytańskich wurazow zapódaś, źělone pśez prozne znamjenja. Pytanje mjazy wjeliko- a małopisanim njerozeznawa.

Symbol Tip

Indeksowe a połnotekstowe pytanje pśecej za tuchylu wubrane nałoženje LibreOffice płaśitej. Wubjeŕśo pśigódne nałoženje z pomocu lisćinowego póla na symbolowej rědce wobglědowaka pomocy.


Pšosym pódprějśo nas!