Symbole w dokumentaciji

Symbole w dokumentaciji

Tśi symbole se wužywaju, aby wy na pśidatne pomocne informacije źiwał.

Warnowański symbol

Symbol Glědajśo! na wažne informacije nastupajucy datowu a systemowu wěstotu dopomina.


Symbol za Notica

Symbol Pokaz na pśidatne informacije pokazujo, na pśikład alternatiwne móžnosći, aby wěsty cel dojśpił.


Symbol Tip

Symbol Tip wam tipy pokazujo, z kótarychž pomocu móžośo z programom eficientnjej źěłaś.


Pšosym pódprějśo nas!