Powšykne tastowe skrotconki w LibreOffice

Symbol za Notica

Někotare tastowe skrotconki daju se wašomu desktopowemu systemoju pśipokazaś. Tasty, kótarež se desktopowemu systemoju pśipokazuju, njejsu za LibreOffice k dispoziciji. Wopytajśo druge tasty pak za LibreOffice w Rědy – Pśiměriś… – Rejtarik: Tastatura pak w swójom desktopowem systemje pśipokazaś.


Tastowe skrotconki wužywaś

Wjelika licba funkcijow nałoženja dajo se z pomocu tastowych skrotconkow wuwołaś. Tastowe skrotconki na pśikład se pódla zapiska Wócyniś w meniju Dataja pokazujo. Jolic cośo pśistup k toś tej funkciji z pomocu tastowych skrotconkow, tłocćo a źaržćo tłoconu a tłocćo pón tastu O. Pušććo wobej tasće, za tym až jo dialog zjawił.

Aby swójo nałoženje pósłužował, móžośo myšku abo tastaturu za skóro wšykne operacije wužywaś, kótarež su k dispoziciji.

Znamuška Unicode zapódaś

Móžośo někake znamuška Unicode do dokumenta zapódaś, gaž heksadecimalny kodowy dypk zapódawaśo a pón (standard) tłocyśo. Zapódajśo heksadecimalnu notaciju Unicode a tłocćo , aby mjazy znamuškom Unicode a jogo heksadecimalneju notaciju pśešaltował. Wuběrk njejo trjebny, ale pśetwórjenje za wubrane znamuška płaśi. Pśešaltowanje se za znamuška pśed kursoroweju poziciju stawa, gaž toś te znamuška płaśiwy heksadecimalny dypk Unicode twórje. Heksadecimalne kodowe dypki z gódnotu we wobceŕku wót U+0000 do U+0020 se njepśetwóriju.

Standardna tastowa skrotconka za pśetwórjenje Unicode jo a w někotarych lokalach, źož standardna tastowa skrotconka Unicode z tastoweju skrotconku głownego menija do konflikta pśiźo. Aby drugu tastowu skrotconku pśipokazał, wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś – Tastatura a wubjeŕśo Kategorija: Nastajenja z Funkcija: Notaciju Unicode pśešaltowaś.

Dialogi pśez tastowe skrotconki wóźiś

W danem dialogu jo pśecej jaden wuzwignjony element, kótaryž se zwětšego w źělnem wobceŕku pokazujo. Toś ten element, kótaryž móžo tłocašk, opciske pólo, zapisk w lisćinowem pólu abo kontrolny kašćik byś, ma fokus na sebje. Jolic fokusowy dypk jo tłocašk, se toś ten wuwjeźo, ako by wy na njen kliknuł, gaž Enter tłocyśo. Gaž proznu tastu tłocyśo, se kontrolny kašćik pśešaltujo. Jolic opciske pólo ma fokus, wužywajśo šypkowe tasty, aby zaktiwěrowane opciske pólo w tom wobceŕku změnił. Wužywajśo tabulatorowu tastu, aby wót jadnogo elementa abo wobceŕka k śiducemu pśejšeł, wužywajśo Umsch+tabulatorowa tasta, aby k nawopacnemu směroju pśejšeł.

Aby dialog zacynił, bźeztogo aby změny składował, tłocćo Esc.

Tastowe skrotconki a akcije z myšku

Jolic śěgnjenje a pušćenje wužywaśo a z myšku wuběraśo abo na objekty a mjenja klikaśo, móžośo tasty Umsch, a pśi góžbje wužywaś, aby pśistup k pśidatnej funkcionalnosći dostał. Změnjone funkcije, kótarež su k dispoziciji, gaž tasty za śěgnjenje a pušćenje tłocone źaržyśo, se pśez pokazowak myški pokazuju, kótaryž jogo formu změnja. Gaž dataje abo druge objekty wuběraśo, mógu pśidatne tasty wuběrk rozšyriś. Toś te funkcije se na danem městnje wujasnjuju.

Praktiske tekstowe zapódawańske póla

 1. Móžośo kontekstowy wócyniś, kótaryž někotare z nejcesćej wužytych pśikazow wopśimujo.

 2. Wužywajśo +A, aby ceły tekst wubrał. Wužywajśo šypku napšawo abo nalěwo, aby wuběrk wótwónoźeł.

 3. Klikniśo dwójcy na słowo, aby jo wubrał.

 4. Trójne kliknjenje w tekstowem zapódawańskem pólu cełe pólo wuběra. Trójne kliknjenje w tekstowem dokumenśe aktualnu sadu wuběra.

 5. Wužywajśo +Entf, aby wšykno wót pozicije kursora do kóńca słowa wulašował.

 6. Gaž a pšawu abo lěwu šypkowu tastu wužywaśo, kursor wót słowa do słowa skócyjo; jolic teke tastu Umsch tłoconu źaržyśo, se słowo pó słowje wuběra.

 7. Tasta Einfg se wužywa, aby mjazy zasajźeńskim modusom a pśepisańskim modusom a slědk pśešaltowała.

 8. Śěgnjenje a pušćenje jo móžne w tekstowem pólu ako teke zwenka tekstowego póla.

 9. Tastowa skrotconka +Z se wužywa, aby změny kšac pó kšacu anulěrowała; tekst změjo pón status, kótaryž jo měł pśed prědneju změnu.

 1. LibreOffice ma funkciju awtomatiske wudopołnjenje, kótaraž se w někotarych tekstowych a lisćinowych pólach aktiwěrujo. Zapódajśo na pśikład do adresowego póla a funkcija awtomatiske wudopołnjenje prědnu dataju abo prědny zapis pokazujo, kótarejž stej se namakałej , kótaryž z pismikom „a“ zachopinatej.

 2. Wužywajśo tastu Šypka dołoj, aby pó drugich datajach a zapisach kulnuł. Wužywajśo tastu Šypka napšawo, aby teke eksistěrujucy pódzapis w adresowem pólu pokazał. Malsne awtomatiske wudopołnjenje jo k dispoziciji, jolic0 tastu Ende tłocyśo, za tym až sćo zapódał źěl URL. Gaž sćo namakał dokument abo zapis, kótaryž cośo, tłocćo Enter.

Makro pśetergnuś

Jolic cośo tuchylu běžece makro skóńcyś, tłocćo +Umsch+Q.

Lisćina powšyknych tastowych skrotconkow w LibreOffice

Tastowe skrotconki se na pšawem boku menijowych lisćinow pódla wótpowědnego menijowego pśikaza pokazuju.

Tastowe skrotconki za wóźenje dialogow

Tastowe skrotconki

Efekt

Zapódawańska tasta

Aktiwěrujo fokusěrowany tłocašk w dialogu.

Esc

Kóńcy akciju abo dialog. W pomocy LibreOffice: pśejźo wó jadnu rowninu górjej.

Prozna tasta

Pśešaltujo fokusěrowany kontrolny kašćik w dialogu.

Šypkowe tasty

Změnja aktiwny wózeński element w opciskem wótrězku dialoga.

Tabulator

Giba fokus do pśiducego wótrězka abo elementa w dialogu.

Umsch+Tabulator

Giba fokus do pjerwjejšnego wótrězka abo elementa w dialogu.

+↓

Wócynja lisćinu wóźeńskego elementa, kótaryž jo tuchylu w dialogu wubrany. Toś te tastowe skrotconki se nic jano na kombinaciske póla nałožuju, ale teke na symbolowe tłocaški z wuskokujucymi menijami. Tłocćo tastu Esc, aby wócynjonu lisćinu zacynił.


Tastowe skrotconki za wóźenje dokumentow a woknow

Tastowe skrotconki

Efekt

+O

Wócynja dokument.

+S

Składujo aktualny dokument.

+N

Napórajo nowy dokument.

+Umsch+N

Wócynja dialog Pśedłogi.

+P

Śišći dokument.

+F

Aktiwěrujo symbolowu rědku Pytaś.

Wuwołujo dialog Pytaś a wuměniś.

+Umsch+F

Pyta za slědnym zapódanym pytańskim wurazom.

+Umsch+R

Aktualizěrujo dokumentowy naglěd.

+Umsch+I

Zmóžniśoe abo znjemóžniśo wuběrański kursor w pśeśiwo pisanjeju šćitanem teksće.

W pomocy LibreOffice: skoka ku głownemu bokoju pomocy.

Umsch+F2

Zmóžnja Rozšyrjone pokazki za tuchylu wubrany pśikaz, symbol abo wóźeński element.

F6

Staja fokus w pśiducem widobnem pódwoknje, inkluziwnje menijowu rědku, symbolowe rědki, wokna a bocnica a Nawigator a kreslańsku płoninu dokumenta/datowe žrědło.

Umsch+F6

Staja fokus do pjerwjejšnego pódwokna.

+F6.

Staja fokus w kreslańskej płoninje dokumenta/datowem žrědle.

F10

Aktiwěrujo prědny meni (meni Dataja).

Umsch+F10

Wócynja kontekstowy meni.

+Umsch+F10

Pśidokujo a wótdokujo znosujuce se pódwokna, na pśikład njefiksěrowane symbolowe rědki, bocnicu a Nawigator.

Strg+Alt+Umsch+Pos1

Pokazujo/chowa głowny meni.

+F4 abo +F4

Zacynja aktualny dokument. Zacynja LibreOffice, gaž se ako slědny wócynjony dokument zacynja.

+Q

Kóńcy nałoženje.


Tastowe skrotconki za wobźěłowanje abo formatěrowanje dokumentow

Tastowe skrotconki

Efekt

+Tabulator

Gaž jo pozicija na zachopjeńku głowoweje smužki, se tabulator zasajźijo.

Enter (jolic OLE-objekt jo wubrany)

Aktiwěrujo wubrany OLE-objekt.

Enter (jolic kreslański objekt abo tekstowy objekt jo wubrany)

Aktiwěrujo tekstowy zapódawański modus.

+X

Wurězujo wubrane elementy.

+C

Kopěrujo wubrane zapiski.

+V

Zasajźujo z mjazywótkłada.

+Umsch+V

Zasajźujo njeformatěrowany tekst z mjazywótkłada. Tekst se z formatom zasajźujo, kótaryž na zasajźeńskim městnje eksistěrujo.

+Umsch+V

Wócynja dialog Wopśimjeśe zasajźiś.

+A

Wuběra wšykno.

+Z

Anulěrujo slědnu akciju.

Wóspjetujo slědnu akciju.

+Umsch+Y

Wóspjetujo slědny pśikaz.

+I

Atribut „kursiwny“ se na wubrany wobceŕk nałožujo. Jolic jo kursor w słowje pozicioněrowane, se toś to słowo teke kursiwnje pśedstaja.

+B

Atribut „tucny“ se na wubrany wobceŕk nałožujo. Jolic jo kursor w słowje pozicioněrowane, se toś to słowo teke tucnje pśedstaja.

+U

Atribut „pódšmarnuś“ se na wubrany wobceŕk nałožujo. Jolic jo kursor w słowje pozicioněrowane, se toś to słowo teke pódšmarnjo.

+M

Wótwónoźujo formatěrowanje z wubranego teksta abo objektow (kaž w Format – Direktne fomatěrowanje wótpóraś).


Tastowe skrotconki w galeriji.

Tastowe skrotconki

Efekt

Tabulator

Giba se mjazy wobceŕkami.

Umsch+Tabulator

Giba se mjazy wobceŕkami slědk.


Tastowe skrotconki we wobceŕku Nowa drastwa galerije:

Tastowe skrotconki

Efekt

Šypka górjej

Giba wuběrk górjej.

Šypka dołoj

Giba wuběrk dołoj.

+Enter

Wócynja dialog Kakosći.

Umsch+F10

Wócynja kontekstowy meni.

+U

Aktualizěrujo wubranu drastwu.

+R

Wócynja dialog Titel zapódaś.

+D

Wulašujo wubranu drastwu.

Zasajźiś

Zasajźijo nowu drastwu.


Tastowe skrotconki we wobceŕku Galerijowy pśeglěd:

Tastowe skrotconki

Efekt

Pos1

Skoka k prědnemu zapiskoju.

Ende

Skoka k slědnemu zapiskoju.

Šypka nalěwo

Wuběra pśiducy element galerije nalěwo.

Šypka napšawo

Wuběra pśiducy element galerije napšawo.

Šypka górjej

Wuběra pśiducy element galerije górjejce.

Šypka dołoj

Wuběra pśiducy element galerije dołojce.

Bild↑

Kula wó jadnu wobrazowku górjej.

Bild ↓

Kula wó jadnu wobrazowku dołoj.

+Umsch+Einfg

Zasajźujo wubrany objekt ako zwězany objekt do aktualnego dokumenta.

+I

Zasajźujo kopiju wubranego objekta do aktualnego dokumenta.

+T

Wócynja dialog Titel zapódaś.

+P

Pśeměnja mjazy drastwowym naglědom a objektowym naglědom.

Prozna tasta

Pśeměnja mjazy drastwowym naglědom a objektowym naglědom.

Enter

Pśeměnja mjazy drastwowym naglědom a objektowym naglědom.

Kšac naslědk (jano w objektowem naglěźe).

Pśejźo ku głownemu pśeglědoju.


Smužki a słupy w tabeli datoweje banki wubraś (wócynja se pśez tasty +Umsch+F4)

Tastowe skrotconki

Efekt

Prozna tasta

Přśměnja mjazy wuběrkom aktualneje smužki, snaźkuli cela jo we wobźěłańskem modusu.

+prozna tasta

Pśešaltujo smužkowy wuběrk.

Umsch+prozna tasta

Wuběra aktualny słup.

+Bild ↑

Giba pokazowak do prědneje smužki.

+Bild ↓

Giba pokazowak do slědneje smužki.


Tastowe skrotconki za kreslańske objekty

Tastowe skrotconki

Efekt

Wubjeŕśo symbolowu rědku z F6. Wužywajśo tasće Šypka dołoj a Šypka napšawo, aby symbol póžedaneje symboloweje rědki wubrał a tłocćo +Enter.

Zasajźijo kreslański objekt.

Wubjeŕśo dokument z +F6 a tłocćo tabulatorowu tastu.

Wuběra kreslański objekt.

Tabulator

Wuběra pśiducy kreslański objekt.

Umsch+Tabulator

Wuběra pjerwjejšny kreslański objekt.

+Pos1

Wuběra prědny kreslański objekt.

+Ende

Wuběra slědny kreslański objekt.

Esc

Kóńcy wuběrk kreslańskego objekta.

Esc (w pśimkowem wuběrańskem modusu)

Kóńcy pśimkowy wuběrański modus wróśa se k objektowemu wuběrańskemu modusoju.

Šypka górjej/dołoj/nalěwo/napšawo

Giba wubrany dypk (funkcije wótpópadańskich kśidnow su nachylu znjemóžnjone, ale kóńcne dypki hyšći jaden drugi wótpópadujo).

+Šypka górjej/dołoj/nalěwo/napšawo

Pśesuwa wubrany kreslański objekt wó jaden piksel (we wuběrańskem modusu).

Změnja wjelikosć kreslańskego objekta (w pśimkowem wuběrańskem modusu).

Wjerśi kreslański objekt (we wobwjertnem modusu)

Wócynja dialog Kakosći za kreslański objekt.

Aktiwěrujo dypkowy wuběrański modus za wubrany kreslański objekt.

Prozna tasta

Wuběra dypk kreslańskego objekta (w dypkowem wuběrańskem modusu) / Wuběrk pśetergnuś.

Wubrany dypk se jaden raz na sekundu blinka.

Umsch+prozna tasta

Wuběra pśidatny dypk w dypkowem wuběrańskem modusu.

+tabulatorowa tasta

Wuběra pśiducy dypk kreslańskego objekta (dypkowy wuběrański modus).

We wobwjertnym modusu dajo se wobwjertny dypk wubraś.

+Umsch+tabulatorowa tasta

Wuběra pjerwjejšny dypk kreslańskego objekta (dypkowy wuběrański modus).

+Enter

Nowy kreslański objekt ze standardneju wjelikosću se wesrjejź aktualnego naglěda placěrujo.

+Enter na wuběrańskem symbolu

Aktiwěrujo prědny kreslański objekt w dokumenśe.

Esc

Spušća dypkowy wuběrański modus. Kreslański objekt se pó tom wuběra.

Wobźěłujo dypk kreslańskego objekta (dypkowy wobźěłański modus)

Někaki tekst abo numeriska tasta

Jolic kreslański objekt jo wubrany, se do wobźěłańskego modusa pśešaltujo a kursor se na kóńcu teksta w kreslańskem objekśe placěrujo. Śišćajobne znamuško se zasajźijo.

mjaztym až se grafiski objekt napórajo abo skalěrujo

Pozicija srjejźi objekta jo njepśeměnjata.

Tasta Umsch, mjaztym až se grafiski objekt napórajo abo skalěrujo

Poměr mjazy šyrokosću a wusokosću objekta jo njepśeměnjaty.


Pšosym pódprějśo nas!