Wobrazowy filter

Toś ten symbol na symbolowej rědce Wobraz symbolowu rědku Wobrazowy filter wócynja, źož móžośo wšake filtry na wubrany wobraz nałožyś.

Symbol za Filter

Filter

Inwertěrowaś

Inwertěrujo barwowe gódnoty barwnego wobraza abo gódnoty swětłosći wobraza stopnjow šerosći. Nałožćo filter znowego, aby toś ten efekt pśewobrośił.

Symbol za Inwertěrowaś

Inwertěrowaś

Głaźiś

Měkcy abo rozmazujo wobraz, gaž se filter low pass nałožujo.

Symbol za Głaźiś

Głaźiś

Wóstśiś

Wóstśi wobraz, gaž so filter high pass nałožujo.

Symbol za Wóstśiś

Wóstśiś

Šumjenje wótwónoźeś

Wótwónoźujo šumjenje, gaž medianowy filter nałožujośo.

Symbol za Šumjenje wótwónoźeś

Šumjenje wótwónoźeś

Solarizacija

Wócynja dialog za póstajanje solarizacije. Solarizacija se na efekt póśěgujo, kótaryž ako to wuglěda, což se móžo staś, gaž jo pśewjele swětła pśi wuwijanju fota. Barwy se pó źělach pśewobrośuju.

Symbol za Solarizacija

Solarizacija

Parametry

Pódawa stopjeń a typ solarizacije.

Progowa gódnota

Pódawa gódnotu swětłosći w procentach, wót kótarejež piksele maju se solarizěrowaś.

Inwertěrowaś

Pódawa, až maju se teke wšykne piksele inwertěrowaś.

Zestarjenje

Wšykne piksele se na gódnoty šeri stajaju a pón se zelene a módre kanale wó gódnotu, kótaruž pódawaśo, reducěruju. Cerwjeny kanal se njezměnja.

Symbol za Zestarjenje

Zestarjenje

Stopjeń zestarjenja

Definěrujo intensitu zestarjenja w procentach. Pla 0 % wiźiśo gódnoty šerosći wšych pikselow. Pla 100 % jano cerwjeny barwowy kanal wóstawa.

Posterizěrowaś

Wócynja dialog, w kótaremž móžośo licbu barwow posterizacije póstajiś. Toś ten efekt na redukciji licby barwow bazěrujo. Dajo fota ako mólby wuglědaś.

Symbol za Posterizěrowaś

Posterizěrowaś

Barwy posterizacije

Pódawa licbu barwow, na kótaruž se ma wobraz reducěrowaś.

Pop-art

Pśetwórjujo wobraz do formata pop-art.

Symbol za Pop-art

Pop-art

Wuglowa kreslanka

Pokazujo wobraz ako wuglowu kreslanku. Kontury wobraza se carne kresle, a originalne barwy se pódtłocuju.

Symbol za Wuglowa kreslanka

Wuglowa kreslanka

Relief

Pokazujo dialog za napóranje reliefow. Móžośo poziciju imaginarnego swětłowego žrědła wubraś, kótarež typ napóraneje sni póstaja a kak grafika w reliefu wuglěda.

Symbol za Relief

Relief

Swěśadło

Pódawa poziciju swěśadła. Dypk swěśadło reprezentěrujo.

Mozaik

Zwězujo małe kupki pikselow do pšawokutnych płoninow teje samskeje barwy. Šym wětše jadnotliwe pšawokuty su, śim mjeńše drobnostki grafika ma.

Symbol za Mozaik

Mozaik

Elementowe rozeznaśe

Póstaja licbu pikselow, kótarež se maju do pšawokutow zjadnośiś.

Šyrokosć

Definěrujo šyrokosć jadnotliwych kachlickow.

Wusokosć

Definěrujo wusokosć jadnotliwych kachlickow.

Kanty wuzwignuś

Wuzwigujo abo wóstśi kanty objekta.

Pšosym pódprějśo nas!