Datowu sajźbu pytaś

W formularach abo tabelach datoweje banki móžośo datowe póla, lisćinowe póla a kontrolne kašćiki za wěstymi gódnotami pśepytaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Symbol Datowu sajźbu pytaś w symbolowyma rědkoma Tabela a Formular

Symbol za Datowu sajźbu pytaś

Datowu sajźbu pytaś


Pśi pśepytowanju tabele se datowe póla aktualneje tabele pśepytuju. Pśi pśepytowanju formulara, se datowe póla tabele pśepytujo, kótaraž jo z formularom zwězana.

tip

How wopisane pytanje se pśez LibreOffice pśewjeźo. Jolic cośo SQL-serwer wužywaś, aby w datowej bance pytał, měł wy symbol Filtry na zakłaźe formularow w symbolowej rědce Formular wužywaś.


Pytańska funkcija jo teke za tabelowe wóźeńske elementy k dispoziciji. Gaž pytańsku funkciju z tabelowego wóźeńskego elementa wuwołujośo, móžośo kuždy słup tabelowego wóźeńskego elementa pśepytaś, kótarež słupam datoweje banki zwězaneje tabele datoweje banki wótpowěduju.

Pytaś za

Pódawa typ pytanja.

Tekst:

Zapódajśo pytański wuraz do póla abo wubjeŕśo jen z lisćiny. Tekst pód kursorom jo južo do kombinaciskego póla Tekst kopěrowany. Źiwajśo na to, až tabulatory (↹) a łamanja smužkow njedaju se pśeźěłaś, gaž se pytanje w formularje pśewjedujo.

Waše pytańske wuraze se składuju, mjaztym až tabela abo formularowy dokument stej wócynjonej. Jolic někotare pytanja pśewjedujośo a by rady pytański wuraz wóspjetował, móžośo do togo wužyty pytański wuraz z kombinaciskego póla wubraś.

Pólne wopśimjeśe jo NULL

Pódawa, až se póla pytaju, kótarež daty njewopśimuju.

Pólne wopśimjeśe njejo NULL

Pódawa, až se póla pytaju, kótarež daty wopśimuju.

Městno pytanja

Pódawa póla, kótarež se maju pśepytaś.

Formular

Pódawa logiski formular, w kótarymž se ma pytanje wótměś.

note

Kombinaciske pólo Formular jo jano widobne, jolic aktualny dokument jo formularowy dokument z wěcej ako jadnym logiskim formularom. Njezjawijo se za pytanje w tabelach abo wótpšašowanjach.


Formularowe dokumenty mógu někotare logiske formulary wopśimowaś. Dajo jadnotliwe formularowe komponenty, z kótarychž kužda jo z tabelu zwězana.

Kombinaciske pólo Formular mjenja wšych logiskich formularow wopśimujo, za kótarež wóźeńske elementy eksistěruju.

Wšykne póla

Pśepytujo wšykne póla. Jolic pytanje w tabeli pśewjedujośo, se wšykne póla w tabeli pśepytuju. Jolic pytanje we formularje pśewjedujośo, se wšykne póla logiskego formulara, kótaryž jo pód Formular zapódany, pśepytuju. Jolic pytanje w pólu tabelowego wóźeńskego elementa pśewjedujośo, se wšykne słupy pśepytuju, kótarež su z płaśiwym tabelowym pólom datoweje banki zwězane.

Źiwajśo na to, až póla aktualnego logiskego formulara njetrjebaju z pólami formularowego dokumenta identiske byś. Jolic formularowy dokument póla wopśimujo, kótarež na někotare datowe žrědła pokazuju (t. gr. na někotare logiske formulary), se nastajenje Wšykne póla jano póla pśepytujo, kótarež su z datowymi žrědłami we formularowem dokumenśe zwězane.

Jadnotliwe pólo

Pśepytujo pódane datowe pólo.

Nastajenja

Definěrujo nastajenja za pytanje.

Pozicija

Pódawa póśěg mjazy pytańskim wurazom a pólnym wopśimjeśim. Slědujuce nastajenja su k dispoziciji:

Position

Description

něźi w pólu

Wrośijo wšykne póla, kótarež pytański muster něźi w pólu wopśimuju.

zachopjeńk póla

Wrośijo wšykne póla, kótarež pytański muster na zachopjeńku póla wopśimuju.

kóńc póla

Wrośijo wšykne póla, kótarež pytański muster na kóńcu póla wopśimuju.

cełe pólo

Wrośijo wšykne póla, kótarež pytański muster ako eksaktny wótpowědnik pólnego wopśimjeśa wopśimuju.


note

Jolic kontrolny kašćik Wuraz ze zastupujucymi symbolami jo markěrowany, toś ta funkcija njejo k dispoziciji.


Pólny format nałožyś

Pódawa, až se wšykne pólne formaty zapśimuju, gaž se w aktualnem dokumenśe pyta. Pólne formaty su wšykne widobne formaty, kótarež se ze slědujucymi móžnosćami napóraju:

  1. w modusu tabelowego nacerjenja za pólne kakosći,

  2. w naglěźe datowego žrědła za słupowe formatěrowanje,

  3. w formularje za kakosći wóźeńskego elementa.

Jolic pólo Pólny format nałožyś jo markěrowane, se naglěd datowego žrědła tabele abo formulara z pomocu tam nastajonego formatěrowanja pśepytujo. Jolic pólo njejo markěrowane, se datowa banka z pomocu formatěrowanja pśepytujo, kótarež jo w datowej bance skłaźone.

Pśikład:

Maśo datumowe pólo, kótarež jo we formaśe „DD.MM.LL w datowej bance (na pśikład 17.02.65) skłaźone. Format zapiska se w naglěźe datowych žrědłow do „DD. MMM LLLL“ (17. feb 1965) změnja. Pó toś tom pśikłaźe se datowa sajźba, kótaraž 17. februara wopśimujo, jano namakajo, gaž nastajenje Pólny format nałožyś jo zmóžnjone:

Pólny format nałožyś

Pytański muster

zašaltowany

„Feb“ se namakajo, ale nic „2“.

wušaltowany

„2“ se namakajo, ale nic „feb“.


Pórucujo se, až pśecej z pólnym formatěrowanim pytaśo.

Slědujuce pśikłady móžne problemy pokazuju, gaž bźez pólnego formatěrowanja pytaśo. Toś te problemy wót datoweje banki wótwisuju, kótaraž se wužywa a wustupuju jano za wěste nutśikowne standardne formatěrowanje:

Pytańske wuslědki

Zawina

„5“ „14:00:00“ ako cas namakajo.

Casowe póla se za datowe banki dBASE definěruju a muse se simulěrowaś. Aby cas „14:00:00“ internje pokazał, jo „5“ trjebny.

„00:00:00“ wšyne datowe sajźby standardnego datumowego póla namakajo.

Datowa banka datumowu gódnotu z pomocu skombiněrowanego datumowego/casowego póla internje składujo.

„45,79“ „45,79“ njenamakajo, lěcrownož nastajenje cełe pólo jo pód Pozicija wubrane.

Pokazany naglěd tomu njewótpowědujo, což se internje składujo. Jolic se na pśikład „45,789 w datowej bance ako pólny typ „Licba/Double“ składujo a pokazane formatěrowanje jo tak nastajone, až se dwě decimalnej městnje pokazujotej, se „45,79 jano w pytanjach z pólnym formatěrowanim namakajo.


W toś tom paźe jo formatěrowanje formatěrowanje, kótarež se na internje skłaźone daty póśěgujo. Jo nic pśecej za wužywarja widobne, pśedewšym, jolic se za simulaciju datowych typow (na pśikład casowe póla w datowych bankach dBASE) wužywa. To wót datoweje banki wótwisujo, kótaraž se wužywa, a wót jadnotliwego datowego typa. Pytanje z pólnym formatěrowanim se póbitujo, jolic jano cośo namakaś, což se napšawdu pokazujo. To póla typow Datum, Cas, Datum/Cas a Licba/Double nastupa.

Pytanje bźez Pólny format nałožyś pak se za wětše datowe banki bźez formatěrowańskich problemow póbitujo, dokulaž pytanje jo malsnjejše.

Jolic gódnoty kontrolnych kašćikow pytaśo a nastajenje Pólny format nałožyś jo zmóžnjone, dostanjośo „1“ za markěrowane kontrolne kašćiki a „0“ za njemarkěrowane kontrolne kašćiki, a prozny znamjenjowy rjeśazk za njedefiněrowane kontrolne kašćiki (z tśimi stawami). Jolic pytanje ze znjemóžnjonym nastajenim Pólny format nałožyś pśewjeźo, buźośo wót rěcy wótwisnej standardnej gódnośe „WĚRNO“ abo „WOPAK“ wiźeś.

Jolic nastajenje Pólny format nałožyś wužywaśo, gaž w lisćinowych pólach pytaśo, se tekst w lisćinowych pólach pokazujo. Jolic nastajenje Pólny format nałožyś njewužywaśo, namakajośo wopśimjeśe pó standardnem pólnem formaśe.

Na wjelikopisanje źiwaś

Pódawa, lěc se na wjelikopisanje a małopisanje za pytanje źiwa.

Naslědk pytaś

Pódawa, až se pytanje w nawopacnem směrje wuwjeźo, wót slědneje do prědneje datoweje sajźby.

Wót zachopjeńka/wót kóńca

Startujo pytanje znowego. Pytanje doprědka z prědneju datoweju sajźbu startujo. Pytanje slědk ze slědneju datoweju sajźbu startujo.

Wuraz ze zastupujucymi symbolami

Móžośo slědujuce zastupujuce symbole wužywaś:

Zastupujuce symbole

Wóznam

Pśikład

?

za eksaktnje jadno někakežkuli znamuško

„?loppy“ „Floppy“ namakajo

„Kowa?“ na pśikład Kowaŕ a Kowal namakajo

*

Za 0 abo dalšne někakežkuli znamuška

„*-*“ „ZIP-Drive“ a „CD-ROM“ namakajo

„M*er“ wšykne zapiski namakajo, kótarež se z „M“ zachopinaju a na „er“ kóńce (na pśikład Müller, Möller, Meier)


Jolic cośo pópšawne znamuška ? abo * pytaś, zachopśo je ze slědksmužku: „\?“ abo „\*“. To pak jo jano trjebne, gaž nastajenje Wuraz ze zastupujucymi symbolami jo zmóžnjone. Gaž toś to nastajenje njejo zmóžnjone, se zastupujuce symbole ako normalne znamuška pśeźěłuju.

Regularny wuraz

Pyta z regularnymi wurazami. Te samske regularne wuraze, kótarež se how pódpěraju, se teke w dialogu LibreOffice Pytaś a wuměniś pódpěraju.

Pytanje z regularnymi wurazami wěcej móžnosćow ako pytanje ze zastupujucymi symbolami bitujo. Jolic z regularnymi wurazami pytaśo, slědujuce znamuška tym wótpowěduju, kótarež se w pytanjach ze zastupujucymi symbolami wužywaju:

Ze zastupujucym wurazom pytaś

Z regularnymi wurazami pytaś

?

.

*

.*


Similarity Search

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Match character width (only if Asian languages are enabled)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Sounds like (Japanese) (only if Asian languages are enabled)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

Za rownogódny měś

Pódawa nastajenja, z kótarymiž se ma ako rownogódne w pytanje wobchadaś.

Ignorěrowaś

Pódawa znamuška, kótarež se maju ignorěrowaś.

Status

Statusowa smužka datowe sajźby pokazujo, kótarež su se wrośili pśez pytanje. Jolic pytanje kóńc (abo zachopjeńk) tabele dostawa, se pytanje awtomatiski na drugem kóńcu pókšacujo.

Gaž datowu sajźbu w nawopacnem směrje we wjelgin wjelikich datowych bankach pytaśo, móžo to dłujko traś. W tom paźe statusowa rědka wam k wěsće dajo, až se datowe sajźby hyšći lice.

Pytaś/Pśetergnuś

Jolic pytanje se wuspěšnje dokóńcyjo, se wótpowědne pólo w tabeli wuzwignjo. Aby z pytanim pókšacował, klikniśo znowego na tłocašk Pytaś. Gaž na tłocašk Pśetergnuś klikaśo, móžośo pytański proces pśetergnuś.

Zacyniś

Zacynja dialog. Nastajenja slědnego pytanja se składuju, daniž LibreOffice njekóńcyśo.

Jolic někotare tabele abo formulary su wócynjone, móžośo rozdźělne pytańske nastajenja za kuždy dokument póstajiś. Gaž dokumenty zacynjaśo, se jano pytańske nastajenja dokumenta składuju, kótaryž jo se zacynił ako slědny.

Pšosym pódprějśo nas!