Tabela

Wubjeŕśo w dialogu Słupy datoweje banki zasajźiś nastajenje Tabela, aby wubrane daty ako tabelu do dokumenta zasajźił. W dialogu móžośo rozsuźiś, kótare póla abo słupy datoweje banki maju se pśenosowaś a kak se ma tekstowa tabela formatěrowaś.

Tabela

Wužywajŕo we wobceŕku Tabela šypkowe tasty, aby słupy tabele datoweje banki wubrał, kótarež cośo za tekstowu tabelu wužywaś.

Słupy datoweje banki

Pódawa słupy datoweje banki, kótarež se maju do tekstoweje tabele zasajźiś. Wšykne słupy tabele datoweje banki, kótarež njejsu se akceptěrowali w lisćinowem pólu Tabelowe słupy, se how nalicyju. Zapiski se alfabetiski sortěruju.

Słupy tabele

Nalicyjo wšykne słupy datoweje banki, kótarež se maju do dokumenta zasajźiś. Słup se kuždemu wótpowědnemu zapiskoju w tabeli pśipokažo. Pórěd zapiskow w lisćinowem pólu Tabelowe słupy pórěd datow w tekstowej tabeli póstaja.

>>

Pśesuwa wšykne nalicone póla datoweje banki do lisćinowego póla Tabelowe słupy. Wšykne póla, kótarež su w lisćinowem pólu Tabelowe słupy nalicone, se do dokumenta zasajźuju.

>

Pśesuwa wubrane pólo datoweje banki do lisćinowego póla Tabelowe słupy. Móžośo teke na zapisk dwójcy kliknuś, aby jen do lisćinowego póla Tabelowe słupy pśesunuł. Wšykne póla, kótarež su w lisćinowem pólu Tabelowe słupy, se do dokumenta zasajźuju.

<

Wótwónoźujo wubrane pólo datoweje banki z lisćinowego póla Tabelowe słupy. Wótwónoźone pólo se do dokumenta njezasajźujo.

<<

Wótwónoźujo wšykne póla datoweje banki z lisćinowego póla Tabelowe słupy.

Format

Pódawa format, w kótaremž se maju póla datoweje banki do dokumenta zasajźiś.

Z datoweje banki

Pśewzejo formaty datoweje banki.

Wubraś

Pódawa format z lisćiny, jolic formatowe informacije wěstych datowych pólow se njepśewzeju. Formaty, kótarež se how pódawaju, su jano za wěste póla datoweje banki k dispoziciji, na pśikład numeriske abo logiske póla. Jolic pólo datoweje banki w tekstowem formaśe wuběraśo, njamóžośo format z wuběrańskeje lisćiny wubraś, dokulaž se tekstowy format awtomatiski wobchowajo.

Jolic format, kótaryž cośo, njejo nalicony, wubjeŕśo „Dalšne formaty…“ a definěrujśo póžedany format w dialogu Licbowy format.

Licbowy format, kótaryž se z wuběrańskeju lisćinu pśipokazujo, se pśecej na pólo datoweje banki w lisćinowem pólu Słupy datoweje banki póśěgujo.

Symbol za Notica

Aby daty do dokumenta we formje tabele zasajźił, musy korektne nastajenje tabele aktiwne byś. Móžośo pón pólo datoweje banki z lisćinowego póla Tabelowe słupy, aby formatěrowanje póla datoweje banki definěrował. Změny licbowych formatow se na slědny wuběrk nałožuju. Jo wšojadno, lěc pólo datoweje banki jo se z lisćinowego póla Słupy datoweje banki abo z lisćinowego póla Tabelowe słupy wubrało.


Tabelowe nadpismo zasajźiś

Pódawa, lěc se ma smužka nadpismow za słupy w tekstowej tabeli zasajźiś.

Słupowe mě nałožyś

Wužywa pólne mjenja tabele datoweje banki za kuždy słup tekstoweje tabele.

Jano smužku napóraś

Zasajźujo proznu nadpismowu smužku do tekstoweje tabele. Z nastajenim Jano smužku napóraś móžośo nadpisma w dokumenśe definěrowaś, kótarež pólnym mjenjam datoweje banki njewótpowěduju.

Kakosći

Wócynja dialog , kótaryž wam zmóžnja, tabelowe kakosći ako ramiki, slězynu a słupowu šyrokosć definěrowaś.

Awtomatiski format

Wócynja dialog , w kótaremž móžośo formatowe pśedłogi wubraś, kótarež se ned nałožuju, gaž tabelu zasajźujośo.

Pšosym pódprějśo nas!