Slězynowa barwa

Klikniśo, aby symbolowu rědku wócynił, źož móžośo slězynowu barwu za wótstawk wubraś. Barwa se na slězynu aktualnego wótstawka abo wubrane wótstawki nałožujo.

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Symbol za Slězynowa barwa

Slězynowa barwa

Pšosym pódprějśo nas!