Pomocne linije pśi pśesuwanju

Zmóžnja abo znjemóžnja zwobraznjenje pomocnych linijow pśi pśesuwanju objekta.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pomocne linije pśi pśesuwanju

Pomocne linije pśi pśesuwanju


LibreOffice dypkate pomocne linije napórajo, kótarež se wušej póla wupśestrěwa, kótarež wubrany objekt wopśimujo a kótarež ceły źěłowy wobceŕk wopśimujo. Pśez to se pozicioněrowanje objekta wólažcujo.

Pšosym pódprějśo nas!