W nacerjeńskem modusu wócyniś

Wócynja formulary w nacerjeńskem modusu, aby se dał formular wobźěłaś.

Njamóžośo wóźeńske elementy formulara aktiwěrowaś abo wopśimjeśe datowych sajźbow w nacerjeńskem modusu wobźěłaś. Móžośo pak poziciju a wjelikosć wóźeńskich elementow změniś, druge kakosći wobźěłaś a wóźeńske elementy w nacerjeńskem modusu pśidaś abo wulašowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – W nacerjeńskem modusu wócyniś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – W nacerjeńskem modusu wócyniś.

Wubjeŕśo Rědy – W nacerjeńskem modusu wócyniś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za W nacerjeńskem modusu wócyniś

W nacerjeńskem modusu wócyniś


Klikniśo pó wobźěłowanju z pšaweju tastu na „Formulary“ we formularowem nawigatorje a wótwólśo W nacerjeńskem modusu wócyniś. Składujśo swój formular, gaž sćo gótowy.

note

Jolic formularowy dokument jo pśeśiwo pisanjeju šćitany, se pśikaz W nacerjeńskem modusu wócyniś ignorěrujo.


Pšosym pódprějśo nas!