Asistent kombinaciskego póla: Pólo datoweje banki

Pśi kombinaciskich pólach móžośo pak gódnotu póla w datowej bance składowaś pak toś tu gódnotu we formularje pokazaś.

Wužywaŕske gódnoty, kótarež su se zapódali do kombinaciskego póla abo wubrali w lisćinje, daju se w tabeli datoweje banki składowaś, kótaraž jo z formularom zwězana. Źiwajśo na to, až njejo móžno, gódnoty w drugej tabeli składowaś. Jolic gódnoty njamaju se w datowej bance składowaś, składuju se jano we formularje. To jo pśedewšym we formularach HTML wužytne, źož wót wužywarja zapódane abo wubrane gódnoty maju se serweroju pśipokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Kombinaciske pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś: Asistent – Bok 3.


Cośo gódnotu w pólu datoweje banki składowaś?

Dwě móžnosći su za toś to pšašanje k dispoziciji:

Jo, cu ju w slědujucem pólu datoweje banki składowaś

Pódawa, lěc se ma wót wužywarja zapódana abo wubrana gódnota kombinaciskego póla w polu datoweje banki składowaś. Někotare póla tabele datoweje banki se póbituju, za kótarež maśo pśistup w aktualnem formularje.

W kakosćach wóźeńskego elementa se wubrane pólo ako zapisk na rejtariku Daty pód Datowe pólo zjawijo.

Lisćinowe pólo

Pódawa datowe pólo, źož se ma gódnota kombinaciskego póla składowaś.

Ně, cu gódnotu jano w formularje składowaś

Pódawa, až se gódnota toś togo kombinaciskego póla do datoweje banki njepišo a jano we formularje składujo.

Pšosym pódprějśo nas!