Asistent kombinaciskego póla/lisćinowego póla

Jolic kombinaciske pólo abo lisćinowe pólo do dokumenta zasajźujośo, se asistent awtomatiski startujo. Toś ten asistent wam zmóžnja, interaktiwnje pódaś, kótare informacije maju se pokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Kombinaciske pólo abo Lisćinowe pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś.


Symbol za Notica

Móžośo symbol Asistenty zašaltowany/wušaltowane wužywaś, aby tomu zajźował, až se asistent awtomatiski startujo.


Asistenty za kombinaciske póla a lisćinowe póla se w jich kóńcnem kšacu wót se rozeznawaju. To w naturje wóźeńskich pólow lažy:

Lisćinowe póla

Pśi lisćinowem pólu wužywaŕ jaden zapisk z lisćiny zapiskow wuběra. Toś te zapiski se w tabeli datoweje banki składuju a njedaju se z lisćinowym pólom změniś.

W normalnem paźe tabela datoweje banki, kótaraž widobne lisćinowe zapiski we formularje wopśimujo, njejo tabela, na kótarejž formular bazěrujo. Lisćinowe póla we formularje z pomocu referencow źěłaju; to groni, reference na widobne lisćinowe zapiski su w formularowej tabeli (to jo tabela gódnotow) a zapódawaju se teke ako take w tabeli gódnotow, jolic wužywaŕ zapisk z lisćiny wuběra a składujo. Pśez referencne gódnoty mógu lisćinowe póla daty z tabele pokazaś, kótaraž jo z aktualneju formularoweju tabelu zwězana. Tak Asistent lisćinowego póla zmóžnja, dwě tabeli datoweje banki zwězaś, aby mógał wóźeński element detailěrowanu lisćinu póla datoweje banki pokazaś, kótarež jo w drugej tabeli ako ta, na kótaruž se formular póśěgujo.

W drugich tabelach se trjebne pólo z pomocu pólnymi mjenjami (ControlSource) pyta a póla se pón wótpowědnje wudopołnjuju. Jolic se pólne mě njenamakajo, lisćina prozna wóstanjo. Gaž lisćinowe póla zwězane słupy wopśimuju, se prědny słup drugeje tabele wužywa, bźez togo aby se wótpšašowanje pokazało.

Jolic tabela artiklow na pśikład numer librowarja wopśimujo, móžo lisćinowe pólo zwězanje „Numer librowarja“ wužywaś, aby mě librowarja z tabele librowarjow pokazało. Na boku Pólne zwězanje se asistent was za wšymi nastajenjami pšaša, kótarež su za toś to zwězanje trjebne.

Kombinaciske póla

Pśi kombinaciskich pólach mógu wužywarje jaden zapisk z lisćinowych zapiskow wubraś abo tekst zapódaś. Zapiski, kótarež se ako lisćina póbituju, z kótarejež wužywarje mógu wubraś, mógu z tabele datoweje banki póchadaś. Zapiski, kótarež wužywarje wuběraju abo zapódawaju, aby je składowaś, daju se pak jano we formularje abo w datowej bance składowaś. Jolic se w datowej bance składuju, pišu je do tabele datoweje banki, na kótarejž formular bazěrujo.

Kombinaciske póla mógu daty někakeježkuli tabele pokazaś. Direktne zwězanje mjazy aktualneju formularoweju tabelu, kótarejež gódnoty maju se w kombinaciskem pólu (w lisćinowem pólu) pokazaś, njejo trjebne. Kombinaciske póla z referencami njeźěłaju. Jolic wužywaŕ gódnotu zapódawa abo wuběra a ju składujo, se napšawdu pokazana gódnota do formularoweje tabele zapódawa. Dokulaž žedno zwězanje njejo mjazy formularoweju tabelu a lisćinoweju tabelu, se tabela Pólne zwězanje how njepokažo.

Pśi lisćinowem pólu móžośo zapiski z lisćiny wubraś, kótarež se w lisćinowej tabeli składuju. Pśi kombinaciskem pólu móžośo pśidatny tekst pśidaś, kótaryž dajo se do aktualneje tabele datoweje banki formulara (tabela gódnotow) pisaś a tam ako póžedane składowaś. Za toś tu funkciju ma asistent kombinaciskego póla bok Datowe pśeźełanje ako slědny bok, mjaztym až pśi lisćinowych pólach toś ten bok njeeksistěrujo. How móžośo zapódaś, lěc a źo tekst, kótaryž jo se zapódał, ma se w tabeli gódnotow składowaś.

Asistent tabelowego elementa / lisćinowego póla / kombinaciskego póla: Daty

Wubjeŕśo datowe žrědło a tabelu, kótarymaž formularowe pólo wótpowědujo. Jolic formularowe pólo do dokumenta zasajźujośo, kótaryž jo z datowym žrědłom zwězany, buźo bok njewidobny.

Asistent kombinaciskego póla/lisćinowego póla: Tabelowy wuběrk

Pódawa tabelu z k dispoziciji stojecych tabelow datoweje banki, kótaraž datowe pólo wopśimujo, kótaregož wopśimjeśe ma se ako lisćinowy zapisk pokazaś.

Asistent kombinaciskego póla/lisćinowego póla: Pólny wuběrk

Wubjeŕśo datowe pólo, kótarež jo w tabeli na pjerwjejšnem boku pódane, kótaregož wopśimjeśe ma se w lisćinowem abo kombinaciskem pólu pokazaś.

Asistent lisćinowego póla: Pólne zwězanje

Pódawa, pśez kótare póla tabele gódnotow a lisćinowe tabele su zwězane.

Asistent kombinaciskego póla: Pólo datoweje banki

Pśi kombinaciskich pólach móžośo pak gódnotu póla w datowej bance składowaś pak toś tu gódnotu we formularje pokazaś.

Pśetergnuś

Gaž na Pśetergnuś klikaśo, se dialog zacynja, bźez togo aby se změny składowali.

Slědk

Woglědajśo se wuběrki w dialogu, kótarež su se pśewjadli w pjerwjejšnem kšacu. Aktualne nastajenja njezměnjone wóstanu. Toś ten tłocašk dajo se jano wót drugego boka sem aktiwěrowaś.

Dalej

Klikniśo na tłocašk Dalej a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužywa a k pśiducemu kšacoju póstupujo. Jolic sćo dojśpił slědny kšac, toś ten tłocašk se Napóraś groni.

Pšosym pódprějśo nas!