Filtry a formulary HTML

Móžośo wšykne wóźeńske elementy a formularowe tšojenja w dokumentach HTML wužywaś. Jo dotychměst wjele tšojenjow dało (na pśikład fokusowe tšojenja), kótarež njejsu se změnili. Importěrujo a eksportěruju dalej ako ONFOCUS, ONBLUR atd. za JavaScript a ko SDONFOCUS, SDONBLUR atd. za LibreOffice Basic.

Generiske mjenja, kótarež se ze zwězowańskego městna Listener a metodowego mjenja pódawa se za wšykne druge tšojenja wužywaju: Tšojenje, kótarež jo ako XListener::method zregistrěrowany, eksportěrujo se ako

SDEvent-XListener-method = "/* event-code */"

Źiwajśo na to, až komponenty XListener a method toś togo nastajenja mjazy wjelikopisanim a małopisanim rozeznawaju.

Wobchadanje z tšojenjami wóźeńskich elementow se z pomocu LibreOffice API stawa. Jolic wóźeńskemu elementoju tšojenje pśipokazujośo, se objekt sam internje ako „Listener“ za specifiske tšojenje wóźeńskego elementa registrěrujo. Aby mógał to cyniś, musy objekt wěste zwězowańske městno wužywaś, na pśikład zwězowańske městno XFocusListener, aby mógał na fokusowe tšojenja reagěrowaś. Gaž se tšojenje wótměwa, wóźeński element specialnu metodu zwězowańskego městna Listener wuwołujo, gaž wóźeński element fokus dostawa. Internje zregistrěrowany objekt pón kod JavaScript abo LibreOffice Basic wuwołujo, kótaryž jo se pśipokazał tšojenjeju.

Filter HTML něnto rowno toś te zwězowańske městna listener a metodowe mjenja wužywa, aby mógał tšojenja ako póžedane importěrował a eksportěrował. Móžośo fokusowe tšojenje registrěrowaś pśez

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"

město pśez

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"

Tšojenja daju se se togodla ako póžedane registrěrowaś, mjazy nimi te, kótarež se w lisćinowych pólach njepóbituju Aby skriptowu rěc tšojenjow definěrował, móžośo slědujucu smužku do głowy dokument pisaś:

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

Za CONTENT móžośo na pśikład „text/x-StarBasic“ za LibreOffice Basic abo „text/JavaScript“ za JavaScript wužywaś. Jolic nic njejo pódane, se JavaScript pśedpokładujo.

Pśi eksportěrowanju se standardna skriptowa rěc na zakłaźe prědnego modula definěrujo, kótaryž se w zastojniku makrow namakajo. Za tšojenjao daju se jano jadna rěc na dokument wužywaś.

Pšosym pódprějśo nas!