Formularowy nawigator

Wócynja formularowy nawigator. Formularowy nawigator wšykne formulary a pódformulary aktualnego dokumenta z jich danymi wóźeńskimi elementami pokazujo.

Gaž se někotare formulary wužywaju, formularowy nawigator wšykne formulary bitujo, a staja teke wšake funkcije za jich wobźěłowanje k dispoziciji.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Formularowy nawigator….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Formularowy nawigator….

Wubjeŕśo Rědy – Formularowy nawigator.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Formularowy nawigator

Formularny nawigator


Formularowy nawigator lisćinu wšych napóranych (logiskich) formularow z wótpowědnymi wóźeńskimi elementami wopśimujo. Pśez plusowe znamuško pśed zapiskom móžośo wiźeś, lěc formular wóźeńske elementy wopśimujo. Klikniśo na plusowe znamuško, aby lisćinu formularowych elementow wócynił.

Gaž rozdźělne wóźeńske elementy w formularowem nawigatorje śěgaśo a pušćijośo, móžośo jich pórěd změniś. Wubjeŕśo jaden wóźeński element abo někotare wóźeńske elementy a śěgniśo je do drugego formulara. Abo wužywaśo +X abo pśikaz kontekstowego menija Wurězaś, aby wóźeński element do mjazywótkłada pśesunuł, a tłocćo +V abo pśikaz Zasajźiś, aby wóźeński element na drugej poziciji zasajźił.

Aby mě w formularowem nawigatorje wobźěłał, klikniśo na mě a zapódajśo nowe mě abo wužywajśo pśikaz w kontekstowem meniju.

Jolic wóźeńske element w formularowem nawigatorje wuběraśo, se wótpowědny element w dokumenśe wuběra.

Kontekstowy meni wubranego zapiska wam w formularowem nawigatorje slědujuce funkcije bitujo:

Nowy

Pśidawa formularoju nowe elementy. Funkcija Pśidaś dajo se jano wuwołaś, jolic se formular w formularowem nawigatorje wuběra.

Formular

Napórajo nowy formular w dokumenśe. Aby pódformular napórał, pśidajśo nowy formular pód póžedanym nadrědowanym formularom.

Schowany wóźeński element

Napórajo schowany wóźeński element we wubranem formularje, kótaryž njejo na wobrazowce widobny. Schowany wóźeńki element słužy k tomu, aby daty pśiwzeł, kótarež se z formularom pśřenosuju. Wopśimujo pśidatne informacije abo wujasnjujucy tekst, kótarež móžośo pódaś, gaž formulary pśez wósebne kakosći wóźeńskego elementa napórajośo. Wubjeŕśo zapisk schowanego wóźeńskego elementa w formularowem nawigatorje a wubjeŕśo pśikaz Kakosći.

Móžośo wóźeńske elementy w dokumenśe pśez mjazywótkład (tastowe skrotconki +C za kopěrowanje a +V za zasajźowanje) kopěrowaś. Móžośo schowane wóźeńske elementy w formularowem nawigatorje z pomocu śěgnjenje a pušćenja kopěrowaś, mjaztym až tastu tłoconu źaržyśo.

Śěgniśo ag pušććo, aby wóźeńske elementy w samskem dokumenśe abo mjazy dokumentami kopěrował. Wócyńśo drugi formularowy dokument a śěgniśo schowany wóźeński element z formularowego nawigatora do formularowego nawigatora celowego dokumenta. Klikniśo direktnje na widobny wóźeński element w dokumenśe, zastajśo wokognuśe, aby se kopija wóźeńskego elementa do mjazywótkłada śěgnjenja a pušćenja pśidała a śěgniśo pón kopiju do drugego dokumenta. Jolic cośo kopiju w samskem dokumenśe měś, tłocćo , mjaztym až ośěgaśo.

Wulašowaś

Lašujo wubrany zapisk. To wam zmóžnja, jadnotliwe formularowe komponenty ako teke cełe formulary z jadnym kliknjenim myški wulašowaś.

Tabulatorowy pórěd

Gaž se formular wuběra, se dialog Tabulatorowy pórěd wócynijo, źož se indekse za fokus wóźeńskego elementa pśi wužywanju tabulatoroweje tasty (↹) definěruju.

Pśemjeniś

Pśemjenjujo wubrany objekt.

Kakosći

Startujo dialog Kakosći za wubrany zapisk. Jolic formular jo wubrany, se dialog Formularowe kakosći wócynja. Jolic wóźeński element jo wubrany, se dialog Kakosći wóźeńskego elementa wócynja.

W nacerjeńskem modusu wócyniś

Wócynja formulary w nacerjeńskem modusu, aby se dał formular wobźěłaś.

Pšosym pódprějśo nas!