Daty

Rejtarik Daty formularowe kakosći definěrujo, kótarež se na datowu banku póśěguju, kótaraž jo z formularom zwězana.

Definěrujo datowe žrědło, na kótaremž formular bazěrujo, abo pódawa, lěc daty daju se wót wužywarja wobźěłaś. Mimo sortěrowańskich a filtrowańskich funkcijow wšykne trjebne kakosći namakajośo, kótarež trjebaśo, aby pódformular napórał.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Formularowe kakosći… – rejtarik: Daty.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Formularowe kakosći – rejtarik: Daty.


Cyklus

Póstaja, kak se ma nawigacija z tabulatoroweju tastu (↹) zaźaržaś. Z tabulatoroweju tastu (↹) móžośo se we formularje doprědka gibaś. Jolic rownocasnje tastu Umsch (⇧) tłocyśo, nawigacija k nawopacnemu směroju běžy. Jolic se k slědnemu (abo prědnemu) póloju dostanjośo a tabulatorowu tastu (↹) znowego tłocyśo, móžo to rozdźělne wustatkowanja měś. Definěrujśo zaźaržanje tasty ze slědujucymi nastajenjami:

Nastajenje

Wóznam

Standard

Toś to nastajenje awtomatiski cyklus definěrujo, kótaryž eksistěrujucemu zwězanjeju datoweje banki slědujo: Jolic formular zwězanje datoweje banki wpśimujo, se tabulatorowa tasta (↹) pó standarźe změnu na pśiducej abo pjerwjejšnej datowej sajźbje pśi spušćanju slědnego póla wuwabiś (glejśo Wšykne datowe sajźby). Jolic njedajo zwězanje datoweje banki, se pśiducy/pjerwjejšny formular pokazujo (glejśo Aktualny bok).

Wšykne datowe sajźby

Toś to nastajenje jano za formulary datoweje banki płaśi a se za nawigaciju pó wšych datowych sajźbach wužywa. Jolic tabulatorowu tastu (↹) wužywaśo, aby slědne pólo formulara spušćił, se aktualna datowa sajźba změnijo.

Aktiwna datowa sajźba

Toś to nastajenje jano za formulary datoweje banki płaśi a se za nawigaciju w aktualnej datowej sajźbje wužywa. Jolic tabulatorowu tastu (↹) wužywaśo, aby slědne pólo formulara spušćił, se aktualna datowa sajźba změnijo.

Aktualny bok

Pśi spušćanju slědnego póla formulara kursor do prědnego póla w pśiducem formularje skócyjo. To jo standard za HTML-formulary; togodla jo toś to nastajenje pśedewšym za HTML-formulary relewantne.


Datowe žrědło

Definěrujo datowe žrědło, na kótarež se ma formular póśěgowaś. Jolic na tłocašk klikaśo, wuwołajośo dialog Wócyniś, źož móžośo datowe žrědło wubraś.

Filter

Zapódajśo trjebne wuměnjenja za filtrowanje datow we formularje. Filtrowe specifikacije SQL-pšawidłam slěduju, bźez togo aby WHERE-klawslu wužywali. Jolic na pśikład cośo wšykne datowe sajźby z pśedmjenim „Michał“ pokazaś, zapódajśo to do datowego póla: Pśedmě = 'Michał'. Móžośo teke wuměnjenja kombiněrowaś: Pśedmě = 'Michał' ABO Pśedmě = 'Pětr'. Wšykne datowe sajźby, kótarež jadnomu z tych dweju wuměnjenjowu wótpowěduju, se pokažu.

Filtrowa funkcija jo we wužywaŕskem modusu pśez symbole Awtomatiski filter a Standardny filter na rědce formularowego nawigatora k dispoziciji.

Głowne póla zwězaś

Jolic pódformular napórajośo, zapódajśo datowe pólo nadrědowanego formulara, kótaryž jo za synchronizaciju mjazy nadrědowanym a pódformularom zagronity. Aby někotare gódnoty zapódał, tłocćo Umsch (⇧) + Enter za kuždeju zapódawanskeju smužku.

Pódformular na wótpšašowanju SQL bazěrujo; dokradnjej gronjone, na parametrowem wótpšašowanju. Jolic se pólne mě do póla Głowne póla zwězaś zapódawa, se daty, kótarež su w tom pólu w głownem formularje wopśimjete, do wariable cytaju, kótaraž musyśo we Wótwisne póla zwězaś zapódaś. We wótpowědnej SQL-instrukciji se toś ta wariabla z tabelowymi datami pśirownuju, na kótarež se toś ten pódformular póśěgujo. Abo móžośo mě słupa do póla Głowne póla zwězaś zapódaś.

Woglědajśo se slědujucy pśikład:

Tabela datoweje banki, na kótarejž formular bazěrujo, je na pśikład datowa banka kupcow („Kupce“), źož kuždy kupc ma jadnorazowy numer w datowem pólu z mjenim „Kupcowy_ID“. Skazanki kupca se w drugej tabeli datoweje banki zastoje. Aby něnto skazanki kuždego kupca wiźeł, zapódajśo jich do formulara. Napórajśo pódformular, aby to cynił. Zapódajśo pód Głowne póla zwězaś datowe pólo z datoweje banki kupcow, kótarež kupca jasnje identificěrujo, to groni, Kupcowy_ID. Zapódajśo pód Wótwisne póla zwězaś mě wariable, kótaraž ma daty z póla Kupcowyi_ID pśewześ, na pśikład „x“.

Pódformular ma wótpowědne daty ze tabele skazankow („Skazanki“) za kuždy kupcowy ID (Kupcowy_ID -> x) pokazaś. To jo jano móžne, jolic kužda skazanka jo jasnje jadnomu kupcoju w tabeli skazankow pśipokazana. Abo móžośo druge pólo z mjenim Kupcowy_ID wužywaś; aby pak to zawěsćiło, až njeby se toś to pólo ze samskim pólom z głownego formulara zaměniło, pómjeńśo toś to pólo Kupcowy_numer.

Pśirownajśo něnto Kupcowy_numer w tabeli „Skazanki“ z Kupcowy_ID z tabele „Kupce“, na pśikład z pomocu wariable x a slědujuceje SQL-instrukcije:

SELECT * FROM Skazanki WHERE Kupcowy_numer =: x (jolic cośo, až pódformular wšykne daty z tabele skazankow pokazujo)

abo:

SELECT Artikl FROM Skazanki WHERE Kupcowy_numer =: x (jolic cośo, až pódformular jano daty z tabele skazankow pokazujo, kótarež su w pólu „Artikl“ wopśimjone)

Móžośo SQL-instrukciju pak do póla Datowe žrědło zapódaś pak móžośo wótpowědne parametrowe wótpšašowanje napóraś, kótarež dajo se za napóranje pódformulara wužywaś.

Jano daty pśidaś

Póstaja, lěc formular jano pśidawanje nowych datow dowólujo (Jo) abo teke druge kakosći teke dowólujo (Ně).

note

Jolic Daty jano pśidaś jo na „Jo“ stajone, njedaju se daty změniś abo wulašowaś.


Nawigaciska rědka

Pódawa, lěc nawigaciske funkcije w dolnej formularowej rědce daju se wužywaś.

Nastajenje „Nadrědowany formular“ se za pódformulary wužywa. Jolic toś to nastajenje za pódformular wuběraśo, móžośo z pomocu datowych sajźbow głownego formulara nawigěrowaś, jolic se kursor do pódformulara staja. Pódformular jo z nadrědowanym formularom pśez póśěg 1:1 zwězany, togodla se nawigacija pśecej w nadrědowanem formularje wuwjeźo.

Pśidawanje dowóliś

Póstaja, lěc daty daju se pśidaś.

SQL-pśikaz analyzěrowaś

Pódawa, lěc se ma SQL-instrukcija pśez LibreOffice analyzěrowaś. Jolic nastajenje jo na Jo stajone, móžośo tłocašk pódla lisćinowego póla Wopśimjeśe kliknuś. To wokno wócynijo, źož móžośo wótpšašowanje datoweje banki grafiski napóraś. Gaž to wokno zacynjaśo, se SQL-instrukcija za napórane wótpšašowanje do lisćinowego póla Wopśimjeśe zasajźijo.

Sortěrowaś

Pódawa wuměnjenja za sortěrowanje datow we formularje. Specifikacija sortěrowańskich wuměnjenjow pšawidłam SQL, bźez togo aby se klawsla ORDER BY wužywała. Jolic na pśikład cośo wšykne datowe sajźby datoweje banki w jadnom pólu stupajucy a w drugem pólu wóstupujuce sortěrowaś, zapódajśo „Pśedmě ASC, Mě DESC (pód wuměnjenim, zo Pśedmě a Mě stej mjeni datoweju pólowu).

Wótpowědne symbole w rědce Formularowa nawigacija daju se we wužywaŕskem modusu za sortěrowanje wužywaś: Stupajucy sortěrowaś, Wóstupujucy sortěrowaś, Sortěrowaś.

Wopśimjeśe

Póstaja wopśimjeśe, kótarež se ma za formular wužywaś. Wopśimjeśe móžo eksistěrujucu tabelu abo wótpšašowanje (kótarejž stej se do togo w datowej bance napórałej) byś, abo dajo se ze SQL-instrukciju definěrowaś. Nježli až wopśimjeśe zapódawaśo, musyśo eksaktny typ we Wopśimjeśowy typ definěrowaś.

Jolic sćo wubrał pak „Tabela“ pak „Wótpšašowanje“ we Wopśimjeśowy typ, nalicyjo pólo wšykne tabele a wótpšašowanja, kótarež su se napórali we wubranej datowej bance.

Wopśimjeśowy typ

Definěrujo, lěc ma datowe žrědło eksistěrujuca tabela abo wótpšašowanje datoweje banki byś, abo lěc se ma formular na zakłaźe SQL-instrukcije generěrowaś.

Jolic „Tabela“ abo „Wótpšašowanje“ wuběraśo, se formular na tabelu abo wótpšašowanje póśěgujo, kótarejž pód Wopśimjeśe pódawaśo. Jolic cosó nowe wótpšašowanje abo pódformular napóraś, musyśo nastajenje „SQL“ měś. Móžośo pón instrukciju za SQL-wótpšašowanje abo pódformular direktnje w pólu Lisćinowe wopśimjeśe na rejtariku Daty kakosćow wóźeńskego elementa zapódaś.

Wulašowanja dowóliś

Póstaja, lěc daty daju se wulašowaś.

Wótwisne póla zwězaś

Jolic pódformular napórajośo, zapódajśo wariablu, w kótarejž daju se móžne gódnoty z póla nadrědowanego formulara składowaś. Jolic pódformular na wótpšašowanju bazěrujo, zapódajśo wariablu, kótaruž sćo definěrował we wótpšašowanju. Jolic formular z pomocu SQL-instrukcije napórajośo, kótaruž sćo zapódał do póla Datowe žrědło, zapódajśo wariablu, kótaruž sćo wužywał w instrukciji. Móžośo někakežkuli wariablowe mě wubraś. Jolic cośo někotare gódnoty zapódaś, tłocćo Umsch (⇧) + Enter.

Jolic sćo pódał na pśikład pólo Kupcowy_ID datoweje banki ako nadrědowane pólo pód Głowne póla zwězaś, móžośo pód Wótwisne póla zwězaś mě wariable definěrowaś, w kótarejž se maju gódnoty pólo Kupcowy_ID datoweje banki składowaś. Jolic něnto SQL-instrukciju w pólu Datowe žrědło z pomocu toś teje wariable pódawaśo, se relewantne gódnoty w pódformularje pokažu.

Změny dowóliś

Póstaja, lěc daty daju se změniś.

Co jo pódformular?

Formulary se na zakłaźe tabele abo wótpšašowanja datoweje banki napóraju. Pokazuju daty w spódobnej formje a daju se wužywaś, aby daty zapódali abo wobźěłali.

Jolic formular trjebaśo, kótaryž se ma na daty w tabeli abo wótpšašowanju póśěgowaś a pśidatnje daty z drugeje tabele pokazaś, dejał wy pódformular napóraś. Toś ten pódformular na pśikład móžo tekstowe pólo byś, kótarež daty z drugeje tabele datoweje banki pokazujo.

Pódformular jo pśidatna komponenta głownego formulara. Głowny formular dajo se ako „nadrědowany formular“ abo „głowny formular“ wóznamjeniś. Pódformulary su trjebne, jolic cośo pśistup k někotarym tabelam formulara. Kužda tabela se swójski pódformular pomina.

Pó napóranju formulara móžośo jen do pódformulara pśeměniś. Aby to cynił, pśejźćo k nacerjeńskemu modusoju a wócyńśo formularowy nawigator. Śěgniśo we formularowem nawigatorje formular (kótaryž se do pódformulara pśetwórjujo) na drugi formular, kótaryž se ma głowny formular byś.

Wužywaŕ njebuźo wiźeś, až formular ma pódformulary. Wužywaŕ jano dokument wiźi, w kótaremž se daty zapódawaju abo eksistěrujuce daty pokazuju.

Pódajśo „Głowne pólo zwězaś“ z datowych pólow w głownem formularje. W pódformularje móžośo Wótwisne pólo zwězaś ako pólo nastajiś, kótarež se wopśimjeśeju póla Głowne pólo zwězaś pśiměrjujo.

Gaž wužywaŕ pó datach nawigěrujo, formular pśecej aktualnu datowu sajźbu pokazujo. Jolic su pódformulary definěrowane, se wopśimjeśe pódformularow pó wokomuźenju něźi 200 ms pokažo. Toś to wokomuźenje wam zmóžnja, malsnjej pó datowych sajźbach głownego formulara nawigěrowaś. Jolic k pśiducej głownej datowej sajźbje z limitom wokomuźenja nawigěrujośo, njetrjebaju daty pódformulara wótwołaś a pokazaś.

Pšosym pódprějśo nas!