Formularowe tšojenja datoweje banki

Rejtarik Tšojenja wam zmóžnja, wěstym tšojenjam, kótarež se we formularje datoweje banki wótměwaju, makro pśipokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Formularowe kakosći… – rejtarik: Tšojenja.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Formularowe kakosći – rejtarik: Tšojenja.


Aby tšojenje z makrom zwězał, pišćo nejpjerwjej makro, kótarež wšykne pśikaze wopśimujo, kótarež se maju wuwjasć, gaž se tšojenje wótměwa. Klikniśo pón na tłocašk pódla danego tšojenja, aby wótpowědnemu tšojenjeju toś to makro pśipokazał. Dialog Makro pśipokazaś se wócynijo, źož móžośo makro wubraś.

Slědujuce akcije daju se jadnotliwje konfigurěrowaś, to groni, až móžośo swójske dialogi wužywaś, aby akciju pśedstajił:

  1. Zmólkowu powěźeńku pokazaś,

  2. Proces lašowanja wobkšuśiś (za datowe sajźby),

  3. Parametry wótpšašowaś,

  4. Zapódaśe pśeglědowaś, gaž se datowa sajźba składujo,

Móžośo na pśikład napšašowanje „wulašowanje wobkšuśiś“ wudaś, ako na pśikład „Wužywarja xyz napšawdu lašowaś?“, gaž se datowa sajźba wulašujo.

note

Tšojenja, kótarež se w dialogu Tšojenja pokazuju, njedaju se direktnje wobźěłaś. Móžośo tšojenje z lisćiny wótwónoźeś, gaž tastu Entf tłocyśo.


Slědujuca lisćina wšykne tšojenja we formularje nalicyjo a wopisujo, kótarež daju se z makrom zwězaś:

Parametry połniś

Tšojenje Parametry połniś se wótměwa, gaž se formular, kótaryž se ma zacytaś, ma parametry, kótarež muse se wupołniś. Datowe žrědło na pśikład móžo slědujucy SQL-pśikaz byś:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

:name jo how parameter, kótaryž se musy pśi zacytowanju wupołniś. Parameter se z nadrědowanego formulara awtomatiski wupołnjujo, jolic móžno. Jolic parameter njedajo se wupołniś, se toś to tšojenje wuwołajo a zwězane makro móžo parameter wupołniś. Wrośijo Wěrno, gaž se ma wuwjeźenje parametrizěrowaneje instrukcije pókšacowaś, howac Wopak.

Pó akciji datoweje sajźby

Tšojenje Pó akciji datoweje sajźby se direktnje wótměwa, za tym až jo se aktualna datowa sajźba změniła.

Pó změnje datoweje sajźby

Tšojenje Pó změnje datoweje sajźby se direktnje wótměwa, za tym až jo se aktualny pokazowak datoweje sajźby změniła.

Pśed akciju datoweje sajźby

Tšojenje Pśed akciju datoweje sajźby se wótměwa, nježli až se aktualna datowa sajźba změnijo. Wrośijo Wěrno, gaž su změny dowólone, howac Wopak. Zwězane makro na pśikład móžo se wobkšuśenje w dialogu pominaś.

Pśed aktualizaciju

Tšojenje Pśed aktualizaciju se wótměwa, nježli až se wopśimjeśe wóźeńskego elementa, kótarež jo se změniło wót wužywarja, do datowego žrědła pišo. Zwězane makro na pśikład móžo toś tej akciji zajźowaś, gaž WOPAK wrośa.

Pó aktualizaciji

Tšojenje Pó aktualizaciji se wótměwa, za tym až jo wopśimjeśe wóźeńskego elementa, kótarež jo se změniło wót wužywarja, do datowego žrědła napisane.

Pśed slědkstajenim

Tšojenje Pśed slědkstajenim se wótměwa, nježli až se formular slědk staja. Gaž se Wěrno wrośa, se slědkstajenje pśizwólijo, gaž se Wopak wrośa, se operacija pśetergnjo.

Formular se wrośijo, jolic jadno ze slědujucych wuměnjenjow jo docynjone:

  1. Wužywaŕ na HTML-tłocašk klika, kótaryž jo ako tłocašk slědkstajenja definěrowane.

  2. Nowa a prozna datowa sajźba se w formularje napórajo, kótaraž jo z datowym žrědłom zwězana. W slědnej datowej sajźbje na pśikład se tłocašk Nowa datowa sajźba tłocy.

Pó slědkstajenju

Tšojenje Pó slědkstajenju se wótměwa, za tym až jo se stajił formular slědk.

Pśed wuproznjenim

Tšojenje Pśed wótdźělenim se wótměwa, nježli až se formular wótźělujo, pótakem se wót swójogo datowego žrědła źěli.

Pśed wóspjetowanym zacytanim

Tšojenje Pśed wóspjetowanym zacytanim se wótměwa, nježli až se znowego zacytajo. Datowe wopśimjeśe hyšći njejo zaktualizěrowane.

Pśed wótpósćełanim

Tšojenje Pśed wótpósćełanim se wótměwa, nježli až se formularowe daty sćelu. Gaž se Wěrno wrośa, se wótpósłanje wobkšuśijo, gaž se Wopak wrośa, se wótpósłanje pśetergnjo.

Pśed změnu datoweje sajźby

Tšojenje Pśed změnu datoweje sajźby se wótměwa, nježli až se aktualny pokazowak datoweje sajźby – SQL-kursor – změnijo. Wrośijo Wěrno, jolic pśesunjenje jo dowólone, howac Wopak.

Pśi wuproznjenju

Tšojenje Pśi wótźělenju se direktnje wótměwa, za tym až formular jo se wótźělił, pótakem se wót swójogo datowego žrědła źěli.

Pśi wóspjetowanem zacytanju

Tšojenje Pśi wóspjetowanym zacytanju se direktnje wótměwa, za tym až formular jo znowego zacytany. Datowe wopśimjeśe jo se južo zaktualizěrował.

Pśi zacytowanju

Tšojenje Pśi zacytowanju se direktnje pó zacytowanju formulara wótměwa.

Wulašowanje wobkšuśiś

Tšojenje Wulašowanje wobkšuśiś se wótměwa, gaž su se daty z formulara wulašowali. Wrośijo Wěrno, aby wulašowanje smužki dowólił, howac Wopak. Zwězane makro na pśikład móžo se wobkšuśenje w dialogu pominaś.

Zmólka jo nastała

Tšojenje Zmólka jo nastała se aktiwěrujo, jolic zmólka pśi pśistupje k datowemu žrědłoju nastawa. To se na formulary, lisćinowe póla a kombinaciske póla nałožujo.

Weta zamóžne tšojenja

tip

Makra mógu wuwjeźenje tšojenja pśetergnuś, gaž boolowu gódnotu wrośaju: Wěrno zmóžnja, až se wuwjeźenje pókšacujo a Wopak zastaja wuwjeźenje tšojenja.


Slědujuce tšojenja daju se pśetergnuś, gaž se Wopak wrośa:

Pšosym pódprějśo nas!