Powšykny

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Formularowe kakosći… – rejtarik: Powšykny.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Formularowe kakosći – rejtarik: Powšykny.


Formular jo tekstowy abo tabelowy dokument z rozdźělnymi formularowymi wóźeńskimi elementami. Jolic formular za webbokom napórajośo, móžo wužywaŕ daty do njogo zapódaś, aby je pśez internet słał. Daty z formularowych wóźeńskich elementow formulara se pśez serwer, kótaregož URL pódawaśo, pśenosuju a daju se na serwerje pśeźěłaś.

Pódawa mě za formular. Toś to mě se wužywa, aby formular w formularowem nawigatorje identificěrowało.

URL

Pódawa URL, na kótaryž se maju daty wupołnjonego formulara pśenosowaś.

Wobłuk

Definěrujo celowy wobłuk, w kótaremž se ma zacytany URL zjawiś.

Jolic na pólo klikaśo, móžośo nastajenje z lisćiny wubraś, kótarež pódawa, do kótarego wobłuka se ma pśiducy dokument zacytaś. Slědujuce móžnosći eksistěruju:

Zapisk

Wóznam

_blank

Pśiducy dokument se w nowem proznem wobłuku wócynijo.

_parent

Pśiducy dokument se w nadrědowanem wobłuku napórajo. Jolic nadrědowany wobłuk njeeksistěrujo, se dokument w samskem wobłuku wócynijo.

_self

Pśiducy dokument se w samskem wobłuku napórajo.

_top

Pśiducy dokument se w nejwušem woknje napórajo, to groni, w nejwušem wobłuku hierarchije; jolic aktualny wobłuk jo južo nejwuše wokno, se dokument w aktualnem wobłuku napórajo.


Typ wótposłanja

Pódawa metodu za pśenosowanje informacijow wupołnjonego formulara.

Z metodu „get“ se daty kuždego wóźeńskego elementa ako wariabla wokoliny pśenosuju. Pśipowjesaju je k URL we formje „?Wóźeński_element1=Wóźeński_element1&Wóźeński_element2=Wóźeński_element2&…“; znamjenjowy rjeśazk se pśez program na serwerje dostawarja analyzěrujo.

Z metodu „post“ se dokument z wopśimjeśa formulara napórajo, kótaryž se na pódany URL sćelo.

Koděrowanje wótpósłanja

Pódawa typ koděrowanja za pśenosowanje datow.

Datowe pśenjasenje informacijow wóźeńskich elementow

Gaž formular sćelośo, se wšykne wóźeńske elementy zapśimuju, kótarež su w LibreOffice k dispoziciji. Mě wóźeńskego elementa a wótpowědna gódnota se, jolic k dispoziciji, pśenosujotej.

Wótwisujo wót danego wódeńskego elementa, kótare gódnoty se w kuždem paźe pśenosuju. Za tekstowe póla se widobne zapiski pśenosuju; za lisćinowe póla se wubrane zapiski pśenosuju; za kontrolne kašćiki a opciske tłocaški se zwězane referencne gódnoty pśenosuju, jolic toś te póla su se zaktiwěrowali.

Kak se toś te informacije pśenosuju, wót wubraneje metody pśenosowanja (get abo post) a koděrowanja (URL abo multipart) wótwisujo. Jolic na pśikład metoda get a koděrowanje URL stej wubranej, se gódnotowe póry we formje <Mě>=<Gódnota> sćelu.

Mimo wóźeńskich elementow, kótarež su w HTML znate, LibreOffice dalšne wóźeńske elementy bitujo. Źiwajśo pšosym na to, až se za póla z wěstym numeriskim formatom widobne gódnoty njepśenosuju, ale kšute standardne formaty. Slědujuca tabela pokazujo, kak se daty specifiskich wóźeńskich elementow LibreOffice pśenosuju:

Wóźeński element

Gódnotowy pór

Numeriske pólo, pjenjezne pólo

Decimalne źěleńske znamuško se pśecej ako dypk pokazujo.

Datumowe pólo

Datumowy format se ako kšuty format (MM-DD-YYYY) sćelo, njeźiwajucy na lokalne nastajenja wužywarja.

Casowe pólo

Casowy format se ako kšuty format (HH:MM:SS) sćelo, njeźiwajucy na lokalne nastajenja wužywarja.

Maskěrowane pólo

Gódnoty maskěrowanych pólow se ako tekstowe póla sćelu, to groni, widobna gódnota formulara se sćelo.

Tabelowy wóźeński element

Jadnotliwe słupy z tabelowego wóźeńskego elementa se pśecej pśenosuju. Mě wóźeńskego elementa, mě słupa a gódnota słupa se sćelu. Z metodu get a z koděrowanim URL se na pśikład pśenjasenje we formje <Mě wóźeńskego elementa>.<Mě słupa>=<Gódnota> pśewjeźo, pśi comž gódnota wót słupa wótwisujo.


Pšosym pódprějśo nas!