Daty

Rejtarik Daty wam zmóžnja, wubranemu wóźeńskemu elementoju datowe žrědło pśipokazaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa… – rejtarik: Daty.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Kakosći wóźeńskego elementa – rejtarik: Daty.


note

Za formulary ze zwězanjami datoweje banki se pśipokazana datowa banka w formularowych kakosćach definěrujo. Namakajośo funkcije za to na rejtariku Daty.


Móžne nastajenja rejtarika Daty wóźeńskego elementa wót danego wóźeńskego elementa wótwisujo. Buźośo jano nastajenja wiźeś, kótarež su za aktualny wóźeński element a kontekst k dispoziciji.
Slědujuce póla su k dispoziciji:

Datowe pólo

We formularach datoweje banki móžośo wóźeńske elementy z datowymi pólami zwězaś.

Maśo někotare móžnosći:

 1. Prědny pad: Dajo jano jadna tabela we formularje.

  Pódajśo pód Datowe pólo pólo tabele datowego žrědła, kótaregož wopśimjeśe cośo pokazaś.

 2. Drugi pad: Wóźeński element k pódformularoju słuša, kótaryž jo se napórał pśez SQL-wótpšašowanje.

  Pódajśo pód Datowe pólo pólo SQL-instrukcije, kótaregož wopśimjeśe cośo pokazaś.

 1. Třeći pad: Kombinaciske póla

  Pśi kombinaciskich pólach se pólo tabele datowego žrědła, w kótarejž se maju wót wužywarja zapódane abo wubrane gódnoty składowaś, pód Datowe pólo pódawa. Gódnoty, kótarež se w lisćinje kombinaciskego póla pokazuju, na SQL-instrukciji bazěruju, kótaraž jo pód Lisćinowe wopśimjeśe zapódana.

 2. Stwórty pad: Lisćinowe póla

  Tabela datowego žrědła daty njewopśimujo, kótarež se maju pokazaś, ale tabela, kótaraž jo z tabelu datowego žrědła pśez zgromadne datowe pólo zwězana.

  Jolic cośo, až lisćinowe pólo daty z tabele pokazujo, kótarež su z aktualneju tabelu datowego žrědła zwězane, pódajśo pód Datowe pólo pólo tabele datowego žrědła, na kótarež se wopśimjeśe lisćinowego póla póśěgujo. Abo móžośo pólo datoweje banki pódaś, kótarež pokazanje datow we formularje wóźi. Toś to datowe pólo staja zwězanje k drugej tabeli k dispoziciji, jolic wobej tabeli dajotej se pśez zgromadne datowe pólo zwězaś. Jo zwětšego datowe pólo, w kótaremž se jadnorazowe identifikaciske numery składuju. Datowe pólo, kótaregož wopśimjeśe se we formularje pokazujo, se pśez SQL-instrukciju pód Lisćinowe wopśimjeśe pódawa.

Lisćinowe póla z referencami źěłaju. Daju se pak ze zwězanymi tabelami pśez SQL-instrukcije (stwórty pad) implementěrowaś pak pśez lisćiny gódnotow:

Reference pśez zwězane tabele (SQL-instrukcije)

Jolic cośo, až se daty z tabele datoweje banki w lisćinowem pólu pokazuju, kótaraž jo pśez zgromadne pólo z tabelu zwězana, na kótarejž formular bazěrujo, se zwězujuce pólo formularoweje tabele pód Datowe pólo pódawa.

Zwězanje se z SQL-pśikazom Select napórajo, kótaryž, jolic sćo wubrał „SQL“ abo „Native SQL“, se pód Typ lisćinowego wopśimjeśa w pólu Lisćinowe wopśimjeśe pódawa. Na pśikład jo tabela „Skazanki“ z aktualnym formularowym wóźeńskim elementom zwězana, a w datowej bance jo tabela „Kupcy“ z tabelu „Skazanki“ zwězana. Móžośo SQL-instrukciju ako slědujo wužywaś:

SELECT MěKupca, NumerKupca FROM Kupce,

pśi comž „MěKupca“ jo datowe pólo ze zwězaneje tabele „Kupce“ a „NumerKupca“ jo pólo tabele „Kupce“, kótarež jo z pólom formularoweje tabele „Skazanki“ pódanym pód Datowe pólo zwězane.

Reference pśez lisćiny gódnotow

Za lisćinowe póla móžośo lisćiny gódnotow wužywaś. Lisćiny gódnotow su lisćiny, kótarež referencne gódnoty definěruju. Na toś ten nałog wóźeński element we formularje wopśimjeśe póla datoweje banki direktnje njepokazujo, ale gódnoty, kótarež su w lisćinje gódnotow pśipokazane.

Jolic z referencnymi gódnotami lisćiny gódnotow źěłaśo, wopśimjeśe datowego póla, kótarež sćo pódał pód Datowe pólo w formularje, njejo widobny, ale pśipokazane gódnoty. Jolic sćo wubrał „Lisćina gódnotow“ w rejtariku Daty pód Typ lisćinowego wopśimjeśa a pśipokazał widobnym lisćinowym zapiskam we formularje pód Lisćinowe zapiski (w rejtariku Powšykne) referencnu gódnotu, se referencne gódnoty z datowym wopśimjeśim danego datowego póla pśirownuju. Jolic referencna gódnota wopśimjeśeju datowego póla wótpowědujo, se zwězane lisćinowe zapiski we formularje pokažu.

Filtrowe naraźenje

Gaž swój formular nacerjujośo, móžośo kakosć „Filtrowe naraźenje“ za kužde tekstowe pólo w rejtariku Daty wótpowědnego dialoga Kakosći nastajiś. W na se slědujucych pytanjach we filtrowem modusu móžośo ze wšych informacijow wubraś, kótarež su w toś tych pólach wopśimjete. Pólne wopśimjeśe dajo se pón z pomocu funkcije Awtomatiski wupołniś wubraś. Źiwajśo pak na to, až se toś ta funkcija wěcej składa a casa pomina, pśedewšym, gaž se we wjelikich datowych bankach wužywa a měła se togodla rědko wužywaś.

Lisćinowe wopśimjeśe

Pódawa datowe žrědło za lisćinowe wopśimjeśe formularowego elementa z formularami datoweje banki. Toś to pólo dajo se wužywaś, aby lisćinu gódnotow za dokumenty bźez zwiska datoweje banki definěrowało.

W paźe formularow datoweje banki datowe žrědło zapiski lisćinowego abo kombinaciskego póla póstaja. Wótwisujucy wót wubranego typa, maśo wólbu mjazy rozdźělnymi datowymi žrědłami pód Lisćinowe wopśimjeśe, pód wuměnjenim, až toś te objekty we wašej datowej bance eksistěruju. Wšykne k dispoziciji stojece objekty datoweje banki typa, kótaryž jo pód Typ lisćinowego wopśimjeśa wubrany, se how póbituju. Jolic sćo wubrał nastajenje „Lisćina gódnotow“ ako typ, móžośo reference za formulary datoweje banki wužywaś. Jolic pokazanje wóźeńskego elementa se pśez SQL-pśikaz wóźi, se SQL-instrukcija how zapódawa.

Pśikłady za SQL-instrukcije:

Za lisćinowe póla móžo SQL-instrukcija slědujucu formu měś:

SELECT pólo1, pólo2 FROM tabela,

How jo „tabela“ tabela, kótarejež daty se w lisćinje wóźeńskego elementa (lisćinowa tabela) pokazuju. „pólo1“ jo datowe pólo, kótarež widobne zapiski we formularje definěrujo; jogo wopśimjeśe se w lisćinowem pólu pokazujo. „pólo2“ jo pólo lisćinoweje tabele, kótaraž jo z formularoweju tabelu (tabela gódnotow) pśez pólo zwězane, kótarež jo pód Datowe pólo pódane, jolic jo se Wězane pólo = 1 wubrało.

Za kombinaciske póla móžo SQL-instrukcija slědujucu formu měś:

SELECT DISTINCT pólo FROM tabela,

„pólo“ jo how datowe pólo z lisćinoweje tabele „tabela“, kótarejež wopśimjeśe se w lisćinowem abo kombinaciskem pólu pokazujo.

Lisćiny gódnotow za HTML-dokumenty

Za HTML-formulary móžośo pód Lisćinowe wopśimjeśe lisćinu gódnotow zapódaś. Wubjeŕśo nastajenje „Lisćina gódnotow“ pód Typ lisćinowego wopśimjeśa. Zapódane gódnoty njebudu widobne how we formularje, a se wužywaju, aby widobnym zapiskam gódnoty pśipokazali. Zapiski, kótarež su pód Lisćinowe wopśimjeśe pódane, wobznamjenjeju HTML <OPTION VALUE=…> wótpowěduju.

Pśi pśenošowanju datow wubranego zapiska z lisćinowego abo kombinaciskego póla se lisćina gódnotow, kótaraž se we formularje pokazujo, kótaraž jo se w rejtariku Powšykne pód Lisćinowe zapiski zapódała ako teke lisćina gódnotow, kótaraž jo se na rejtariku Daty pód Lisćinowe wopśimjeśe zapódała, zapśimujotej: Jolic (njeprozny) tekst jo na wubranej poziciji w lisćinje gódnotow (<OPTION VALUE=…>), se toś ten pśenosujo. Howac se tekst sćelo, kótaryž se we wóźeńskem elemenśe (<OPTION>) pokazujo.

Jolic lisćina gódnotow ma prozny znamjenjowy rjeśazk wopśimowaś, zapódajśo gódnotu „$$$empty$$$“ pód Lisćinowe wopśimjeśe na wótpowědnej poziciji (źiwajśo na wjelikopisanje a małopisanje). LibreOffice toś to zapódaśe ako prozny znamjenjowy rjeśazk interpretěrujo a pśipokazujo jo wótpowědnemu lisćinowemu zapiskoju.

Slědujuca tabela zwiski mjazy HTML, JavaScript a pólom LibreOffice Lisćinowe wopśimjeśe pśez pśikładowe lisćinowe pólo z mjenim „ListBox1“ pokazujo. W toś tom paźe „Item“ lisćinowy zapisk wóznamjenijo, kótaryž jo we formularje widobny:

Wobznamjenje HTML

JavaScript

Zapisk w lisćinje gódnotow wóźeńskego elementa (lisćinowe wopśimjeśe)

Pśenjasone daty

<OPTION>Item

Njemóžny

""

widobny lisćinowy zapisk („ListBox1=Item“).

<OPTION VALUE="Gódnota">Item

ListBox1.options[0].value="Gódnota"

„Gódnota“

Gódnota, kótaraž jo lisćinowemu zapiskoju pśipokazana („ListBox1=Gódnota“).

<OPTION VALUE="">Item

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

Prozny znamjenjowy rjeśazk („ListBox1=“)


Prozny znamjenjowy rjeśazk jo NULL

Definěrujo, kak se z proznym znamjenjowym rjeśazkom wobchada. Jolic jo na „Jo“ stajone, wobchada se ze zapódawańskim znamjenjowym rjeśazkom z dłujkosću 0 ako z hódnotu NULL. Jolic jo na „Ně“ stajone, wobchada se z kuždym zapódaśim ako jo, bźez pśetwórjenja.

Prozny znamjenjowy rjeśazk jo znamjenjowy rjeśazk z dłujkosću nul (""). W normalnem paźe gódnota NULL njejo to samske ako prozny znamjenjowy rjeśazk. Powšyknje se zapśimjeśe NULL wužywa, aby njedefiněrowanu gódnotu wóznamjeniło, njeznatu gódnotu abo až „hyšći žedna gódnota njejo zapódana“.

Systemy datoweje banki wariěruju a mógu z gódnotu NULL rozdźělnje wobchadaś. Cytajśo dokumentacije datoweje banki, kótaruž wužywaśo.

Referencna gódnota (wušaltowany)

Kontrolne kašćiki a opciske tłocaški w tabelowych dokumentach daju se z celami w aktualnem dokumenśe zwězaś. Jolic wóźeński element jo zmóžnjony, se gódnota, kótaruž w Referencna gódnota (zašaltowany) zapódawaśo, do cele kopěrujo. Jolic wóźeński element jo znjemóžnjony, se gódnota z Referencna gódnota (wušaltowany) do cele kopěrujo.

Referencna gódnota (zašaltowany)

Móžośo referencnu gódnotu opciskim tłocaškam a kontrolnym kašćikam pśipokazaś. Referencna gódnota se na serwer sćelo, gaž webformular wótpósćełaśo. We formularach datoweje banki se zapódana gódnota how do datoweje banki pišo, kótaraž jo wóźeńskemu elementoju pśipokazana.

Referencne gódnoty za webformulary

Referencne gódnoty su wužytne, jolic webformular nacerjujośo a informacije wó statusu wóźeńskego elementa se na serwer pśenosuju. Jolic wužywaŕ na wóźeński element klika, se wótpowědna referencna gódnota na serwer sćelo.

Jolic na pśikład dwa wóźeńskej elementa za nastajeni „žeńscyny“ a „muskecy“ maśo a póloju „žeńscyny“ referencnu gódnotu 1 a póloju „muskecy“ referencnu 2 pśipokazujośo, se gódnota 1 na serwer pśenosujo, jolic wužywaŕ na pólo „žeńscyny“ klika a gódnota 2 se sćelo, jolic wužywaŕ na pólo „muskecy“ klika.

Referencne gódnoty za formulary datoweje banki

Pśi formularach datoweje banki móžośo teke status opciskego tłocaška abo kontrolnego kašćika pó referencnej gódnośe wóznamjeniś, gaž ju w datowej bance składujośo. Jolic maśo tśi nastajenja, na pśikład „běžy“ „wótbyty“ a „zasejpśedłoženje“ z datymi referencnymi gódnotami „ToDo“, „OK“ a „ZP“ se toś te referencne gódnoty w datowej bance zjawiju, jolic na dane nastajenje klikaśo.

Typ lisćinowego wopśimjeśa

Póstaja daty, z kótarymiž se maju lisćiny w lisćinowych a kombinaciskich pólach połniś.

Z nastajenim „Lisćina gódnotow“ se wšykne zapiski, kótarež su w pólu Lisćinowe zapiski rejtarika Powšykne zapódane, we wóźeńskem elemenśe pokazuju. Za formulary datoweje banki móžośo referencne gódnoty wužywaś (glejśo wótrězk Reference pśez lisćiny gódnotow).

Jolic se wopśimjeśe wóźeńskego elementa z datoweje banki cyta, móžośo typ datowego žrědła pśez druge nastajenja póstajiś. Móžośo na pśikład mjazy tabelami a wótpšašowanjami wubraś.

Wobceŕk zřědłowych celow

Zapódajśo celowy wobceŕk, kótaryž zapiski za lisćinowe pólo abo kombinaciske pólo w tabelowem dokumenśe wopśimujo. Jolic wěcejsłupowy wobceŕk zapódawaśo, se jano wopśimjeśe lěwego słupa wužywa, aby se wóźeński element połnił.

Wopśimjeśe zwězaneje cele

Wubjeŕśo modus lisćinowego póla za zwězowanje ze zwězaneju celu w tabelowem dokumenśe.

 1. Zwězane wopśimjeśe: Tekstowe wopśimjeśe wubranego zapiska lisćinowego póla z celowym wopśimjeśim synchronizěrowaś. Wubjeŕśo „Wubrany zapisk“.

 2. Zwězana wuběrańska pozicija: Pozicija jadnotliwego wubranego zapiska w lisćinowem pólu se z numeriskeju gódnotu w celi synchronizěrujo. Wubjeŕśo „Pozicija wubranego zapiska“.

Wězane pólo

note

Jolic wopśimjeśe cele Wězane pólo w pśeglědowaku kakosćow lašujośo, se prědne pólo wuslědkoweje sajźby wužywa, aby daty pokazało a wuměniło.


Toś ta kajkosć za lisćinowe póla definěrujo, kótare datowe pólo zwězaneje tabele se we formularje pokazujo.

Jolic lisćinowe pólo we formularje ma wopśimjeśe tabele pokazaś, kótaraž jo z formularoweju tabelu zwězana, definěrujśo w pólu Typ lisćinowego wopśimjeśa, lěc se pokazanje pśez SQL-pśikaz póstaja abo pśez pśistup k (zwězanej) tabeli. Z kakosću Wězane pólo indeks wužywaśo, aby pódał, z kótarym datowym pólom wótpšašowanja abo tabele se lisćinowe pólo zwězujo.

note

Kakosć Wězane pólo jo jano za formulary, kótarež se za pśistup k wěcej ako jadnej tabeli wužywaju. Jolic formular jano na jadnej tabeli bazěrujo, se pólo, kótarež se ma we formularje pokazaś, direktnje pód Datowe pólo pódawa. Ale, jolic cośo, až ma lisćinowe pólo daty z tabele pokazaś, kótaraž jo z aktualneju tabelu pśez zgromadne datowe pólo zwězana, se zwězane datowe pólo pśez kakosć Wězane polo definěrujo.


Jolic sćo wubrał „SQL“ pód Typ lisćinowego póla, SQL-pśikaz indeks póstaja, kótaryž se ma pódaś. Pśikład: Jolic SQL-pśikaz pódawaśo, ako na pśikład „SELECT Pólo1, Pólo2 FROM Tabelowe_mě“ pód Lisćinowe wopśimjeśe, póśěgujśo se na slědujucu tabelu:

Wězane pólo

Zwězanje

-1

Indeks wubranego zapiska w lisćinje jo z pólom zwězany, kótarež jo pód Datowe pólo pódane.

{prozny} abo 0

Pólo „Pólo1“ datoweje banki jo z pólom zwězane, kótarež jo pód Datowe pólo pódane.

1

Pólo „Pólo2“ datoweje banki jo z pólom zwězane, kótarež jo pód Datowe pólo pódane.


Jolic sćo wubrał „Tabela“ pód Typ lisćinowego wopśimjeśa, tabelowa struktura indeks definěrujo, kótaryž se ma pódaś. Pśikład: Jolic tabela datoweje banki jo pód Lisćinowe wopśimjeśe wubrana, póśěgujśo se na slědujucu tabelu:

Wězane pólo

Zwězanje

-1

Indeks wubranego zapiska w lisćinje jo z pólom zwězany, kótarež jo pód Datowe pólo pódane.

{prozny} abo 0

1. słup tabele jo z pólom zwězana, kótarež jo pód Datowe pólo pódane.

1

2. słup tabele jo z pólom zwězana, kótarež jo pód Datowe pólo pódane.

2

3. słup tabele jo z pólom zwězana, kótarež jo pód Datowe pólo pódane.


Zwězana cela

Pódawa póśěg na zwězanu celu w tabelowem dokumenśe. Aktualny staw abo wopśimjeśe wóźeńskego elementa su z celowym wopśimjeśim zwězany. Slědujuce tabele wóźeńske elementy a jich wótpowědny zwězański typ nalicyju:

Kontrolny kašćik ze zwězaneju celu

Akcija

Wuslědk

Wubjeŕśo kontrolny kašćik:

WĚRNO se do zwězaneje cele zapódawa.

Znjemóžniśo kontrolny kašćik:

WOPAK se do zwězaneje cele zapódawa.

Kontrolny kašćik z tśimi stawami se na „njewěsty“ staja:

#NV se do zwězaneje cele zapódawa.

Zapódajśo licbu abo formulu, kótaraž licbu w zwězanej celi wrośa:

Jolic zapódana gódnota jo WĚRNO abo nic 0: Kontrolny kašćik jo wubrany.
Jolic zapódana gódnota jo WOPAK abo 0: Kontrolny kašćik njejo wubrany.

Zwězanu celu wuprozniś, tekst zapódaś abo formulu zapódaś, kótaraž tekst abo zmólku wrośa:

Kontrolny kašćik se na staw „njewěsty“ staja, jolic jo kontrolny kašćik z tśimi stawami, howac se kontrolny kašćik znjemóžnja.

Wubjeŕśo pólo. Pólo referencna gódnota tekst wopśimujo:

Tekst z póla Referencna gódnota se do cele kopěrujo.

Znjemóžniśo pólo. Pólo referencna gódnota tekst wopśimujo:

Prozny znamjenjowy rjeśazk se do cele kopěrujo.

Pólo Referencna gódnota tekst wopśimujo. Zapódajśo samski tekst do cele:

Kontrolny kašćik se wuběra.

Pólo Referencna gódnota tekst wopśimujo. Zapódajśo drugi tekst do cele:

Kontrolny kašćik se znjemóžnja.


Opciski tłocašk ze zwězaneju celu

Akcija

Wuslědk

Opciske tłocašk wubraś:

WĚRNO se do zwězaneje cele zapódawa.

Opciski tłocašk se znjemóžnja, gaž se drugi opciski tłocašk wuběra:

WOPAK se do zwězaneje cele zapódawa.

Zapódajśo licbu abo formulu, kótaraž licbu w zwězanej celi wrośa:

Jolic zapódana gódnota jo WĚRNO abo nic 0: Opciski tłocašk jo wubrany.
Jolic zapódana gódnota jo WOPAK abo 0: Opciski tłocašk njejo wubrany.

Zwězanu celu wuprozniś, tekst zapódaś abo formulu zapódaś, kótaraž tekst abo zmólku wrośa:

Opciski tłocašk jo znjemóžnjony.

Klikniśo na opciski tłocašk. Pólo referencna gódnota tekst wopśimujo:

Tekst z póla Referencna gódnota se do cele kopěrujo.

Kliniśo na druge opciske tłocašk samskeje kupki. Pólo referencna gódnota tekst wopśimujo:

Prozny znamjenjowy rjeśazk se do cele kopěrujo.

Pólo Referencna gódnota tekst wopśimujo. Zapódajśo samski tekst do cele:

Opciski tłocašk jo wubrany.

Pólo Referencna gódnota tekst wopśimujo. Zapódajśo drugi tekst do cele:

Opciski tłocašk jo wuproznjony.


Tekstowe pólo ze zwězaneju celu

Akcija

Wuslědk

Tekst do tekstowego póla zapódaś:

Tekst se do zwězaneje cele kopěrujo.

Tekstowe pólo wuprozniś:

Zwězana cela se wuproznijo.

Tekst abo licbu do zwězaneje cele zapódaś:

Tekst abo licba se do tekstowego póla kopěrujo.

Formulu do zwězaneje cele zapódaś:

Formulowy wuslědk se do tekstowego póla kopěrujo.

Zwězanu celu wuprozniś:

Tekstowe pólo se wuproznijo.


Numeriske pólo a sformatěrowane pólo ze zwězaneju celu

Akcija

Wuslědk

Licbu do póla zapódaś:

Licba se do zwězaneje cele kopěrujo.

Pólo wuprozniś:

Gódnota 0 se w zwězanej celi nastaja.

Zapódajśo licbu abo formulu, kótaraž licbu w zwězanej celi wrośa:

Licba se do póla kopěrujo.

Zwězanu celu wuprozniś, tekst zapódaś abo formulu zapódaś, kótaraž tekst abo zmólku wrośa:

Gódnota 0 se w pólu nastaja.


Lisćinowe pólo ze zwězaneju celu

Lisćinowe póla dwa rozdźělnej zwězańskej modusa pódpěruju, glejśo kakosć „Wopśimjeśe zwězaneje cele“.

 1. Zwězane wopśimjeśe: Tekstowe wopśimjeśe wubranego zapiska lisćinowego póla z celowym wopśimjeśim synchronizěrowaś.

 2. Zwězana wuběrańska pozicija: Pozicija jadnotliwego wubranego zapiska w lisćinowem pólu se z numeriskeju gódnotu w celi synchronizěrujo.

Akcija

Wuslědk

Jadnotliwy lisćinowy zapisk wubraś:

Wopśimjeśe se zwězujo: Tekst zapiska se do zwězaneje cele kopěrujo.

Wuběrk se zwězujo: Pozicija wubranego zapiska se do zwězaneje cele kopěrujo.
Jolic se na pśikład tśeśi zapisk wuběra, se licba 3 kopěrujo.

Někotare lisćinowe zapiski wubraś:

#NV se do zwězaneje cele zapódawa.

Wšykne lisćinowe zapiski znjemóžniś:

Wopśimjeśe se zwězujo: Zwězana cela se wuproznijo.

Wuběrk se zwězujo: Gódnota 0 se do zwězaneje cele zapódawa.

Tekst abo licbu do zwězaneje cele zapódaś:

Wopśimjeśe se zwězujo: Jadnaki lisćinowy zapisk pytaś a wubraś.

Wuběrk se zwězujo: Lisćinowy zapisk se na pódanej poziciji (zachopinajucy z 1 za prědny zapisk) wuběra. Jolic se nic njenamakajo, se wšykne zapiski znjemóžnjaju.

Formulu do zwězaneje cele zapódaś:

Lisćinowy zapisk pytaś a wubraś, kótaryž formulowemu wuslědkoju a zwězańskemu modusoju wótpowědujo.

Zwězanu celu wuprozniś:

Wótwólśo wšykne zapiski w lisćinowem pólu.

Wopśimjeśe žrědłowego wobceŕka lisćiny změniś:

Zapiski lisćinowego póla se pó změnje aktualizěruju. Wuběrk se wobchowajo. Pśez to dajo se zwězana cela aktualizěrowaś.


Kombinaciske pólo ze zwězaneju celu

Akcija

Wuslědk

Zapódajśo tekst do zapódawańskego póla kombinaciskego póla, abo wubjeŕśo zapisk z wuběrańskeje lisćiny:

Tekst se do zwězaneje cele kopěrujo.

Zapódawańske pólo kombinaciskego póla wuprozniś:

Zwězana cela se wuproznijo.

Tekst abo licbu do zwězaneje cele zapódaś:

Tekst abo licba se do zapódawańskego póla kombinaciskego póla kopěrujo.

Formulu do zwězaneje cele zapódaś:

Formulowy wuslědk se do zapódawańskego póla kombinaciskego póla kopěrujo.

Zwězanu celu wuprozniś:

Zapódawańske pólo kombinaciskego póla se wuproznijo.

Wopśimjeśe žrědłowego wobceŕka lisćiny změniś:

Zapiski wuběrańskeje lisćiny se pó změnje aktualizěruju. Zapódawańske pólo kombinaciskego póla a zwězana cela se njezměnijotej.


Pšosym pódprějśo nas!