Powšykne

Rejtarik Powšykne wam zmóžnja, powšykne kakosći formularowego wóźeńskego elementa definěrowaś. Toś te kakosći se rozeznawaju, wótwisujucy wót typa wóźeńskego elementa. Nic wšykne slědujucych kakosćow su za kuždy wóźeński element k dispoziciji.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa… – rejtarik: Powšykny.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Kakosći wóźeńskego elementa – rejtarik: Powšykny.


note

Jolic aktualny formularowy dokument do formata HTML eksportěrujośo, se standardne gódnoty wóźeńskego elementa eksportěruju, nic aktualne gódnoty wóźeńskego elementa. Standardne gódnoty se – wótwisujucy wót typa wóźeńskego elementa – pśez kakosći Standardna gódnota (na pśikład w tekstowych pólach), Standardny status (za kontrolne kašćiki a opciske póla) a Standardny wuběrk (za lisćinowe póla) póstajaju.


Akcija

Móžośo nawigaciske akcije wužywaś, aby swójske nawigaciske tłocaški nacerił.

Slědujuca tabela akcije wopisujo, kótarež móžośo tłocaškoju pśipokazaś:

Akcija

Wopisanje

Žeden

Žedna akcija se njewuwjeźo.

Formular wótpósłaś

Sćelo daty, kótarež se w drugich wóźeńskich elementach aktualnego formulara zapódawaju, do adrese, kótaraž jo w formularowych kakosćach pód URL pódana.

Zapódajśo URL do tekstowego póla datoweje kakosći „URL“ formulara, gaž do PDF-dataje eksportěrujośo.

Formular slědk stajiś

Staja nastajenja w drugich wóźeńskich elementach na do togo definěrowane standardne gódnoty: Standardny status, Standardny wuběrk, Standardna gódnota.

Dokument/Webbok wócyniś

Wócynja URL, kótaryž jo pód URL pódany. Móžośo Wobłuk wužywaś, aby celowy wobłuk pódał.

Prědna datowa sajźba

Staja aktualny formular na prědnu datowu sajźbu.

Pjerwjejšna datowa sajźba

Staja aktualny formular na pjerwjejšnu datowu sajźbu.

Pśiduca datowa sajźba

Staja aktualny formular na pśiducu datowu sajźbu.

Slědna datowa sajźba

Staja aktualny formular na slědnu datowu sajźbu.

Datowu sajźbu składowaś

Składujo aktualnu datowu sajźbu, jolic trjeba.

Datowy zapisk anulěrowaś

Anulěrujo změny w aktualnej datowej sajźbje.

Nowa datowa sajźba

Staja aktualny formular na zapódawańsku smužku.

Datowu sajźbu wulašowaś

Lašujo aktualnu datowu sajźbu.

Formular aktualizěrowaś

Zacytajo nejnowšu skłaźonu wersiju znowego do aktualnego formulara.


Akcije za datowu sajźbu

Pódawa, lěc se maju akciske funkcije we wóźeńskem elemenśe Nawigaciska rědka pokazaś abo schowaś. Akciske funkcije su slědujuce: Datowu sajźbu składowaś, Anulěrowaś, Nowa datowa sajźba, Datowu sajźbu wulašowaś, Aktualizěrowaś.

Awtomatiski wupołniś

Funkcija Awtomatiski połniś lisćinu pjerwjejšnych zapiskow pokazujo, za tym až sćo zachopił zapisk zapódawaś.

Casowy format

Móžośo póžedany format za pokazanje casa definěrowaś.

Datumowy format

Z datumowymi pólami móžośo format za wudaśe datuma póstajiś.

note

Wšykne formatowe póla (datum, cas, pjenjeze, numeriske) se awtomatiski we wubranem formaśe formatěruju, gaž je spušćaśo, njeźiwajucy na to, kak sćo pśewjadł zapódaśe.


Decimalne městna

Z numeriskimi a pjenjeznymi pólami móžośo licbu decimalnych městnow póstajiś, kótarež se napšawo pódla decimalneje komy pokazaś.

Dołoj klapnuś

Wóźeński element z kakosću Wócyniś ma pśidatny šypkowy tłocašk, kótaryž lisćinu eksistěrujucych formularowych zapiskow pśez kliknjenje z myšku wócynja. Pód Licba smužkow móžośo pódaś, kak wjele smužkow ma se w statusu Wócyniś pokazaś. Kombinaciske póla mógu kakosć Wócyniś měś.

Kombinaciske póla, kótarež su se zasajźili ako słupy do tabelowego wóźeńskego elementa, se pśecej p standarźe wócynjaju.

Filtrowanje/Sortěrowanje

Pódawa, lěc se maju filtrowańske a sortěrowańske funkcije we wóźeńskem elemenśe Nawigaciska rědka pokazaś abo schowaś. Filtrowańske a sortěrowańske funkcije su slědujuce: Stupajucy sortěrowaś, Wóstupujucy sortěrowaś, Sortěrowaś, Awtomatiski filter, Standardny filter, Filter nałožyś, Filter/Sortěrowanje slědk stajiś.

Formatowa pśedłoga

Pódawa, lěc se kontrolne kašćiki a opciske tłocaški w 3D-naglěźe (standard) abo płone pokazuju.

Formatěrowanje

Pódawa formatowy kod za wóźeński element. Klikniśo na tłocašk , aby formatowy kod wubrał.

Grafika

Wobrazowy tłocašk ma kakosć „Grafika“. Kakosć „Grafika“ sćažku a datajowe mě grafiki pódawa, kótarejž se matej na tłocašku pokazaś. Jolic grafikowu dataju z tłocaškom wuběraśo, se šćažka a datajowe mě awtomatiski do tekstowego póla zasajźujotej.

Gódnota

W schowanem wóźeńskem elemenśe móžośo pód Gódnota daty zapódaś, kótarež schowany wóźeński element pśewzejo. Toś te daty se pśenosuju, gaž formular wótpósćełaśo.

Interwal

Póstaja interwale, kótarež se maju wóźeńskemu elementoju wobwjertnego póla aděrowaś abo subtrahěrowaś.

Interwal

Móžośo gódnoty interwalow za numeriske a pjenjezne wobwjertne póla do togo nastajiś. Wužywajśo tłocaška górjej (↑) a dołoj (↓) wobwjertnego póla, aby gódnotu pówětšył abo pómjeńšył.

Licba smužkow

Za kombinaciske póla z kakosću „Wócyniś“ móžośo pódaś, kak wjele smužkow ma se we wuběrańskej lisćinje pokazaś. Za wóźeńske elementy, kótarež nastajenje Wócyniś njamaju, se pokazanje smužki pśez wjelikosć wóźeńskego elementa a wjelikosć pisma póstaja.

Lisćinowe zapiski

Źiwajśo pšosym na pokaze, kótarež se na wóźeńske elementy tastatury póśěguju.

Pśeddefiněrowany standardny lisćinowy zapisk se do póla Standardny wuběrk zapódawa.

note

Źiwajśo na to, až lisćinowe zapiski, kótarež se how zapódawaju, se jano do formulara zasajźuju, jolic w rejtariku Daty pód Typ lisćinowego wopśimjeśa nastajenje „Lisćina gódnotow“ jo wubrane.


Jolic njocośo, až se lisćinowe zapiski do datoweje banki pišu abo dostawarjeju webformulara pósrědnjaju, ale skerjej pśipokazane gódnoty, kótarež njejsu we formularje widobne, móžośo drugim gódnotam lisćinowe zapiski w lisćinje gódnotow pśipokazaś. Lisćina gódnotow se w rejtariku Daty definěrujo. Wubjeŕśo pód Typ lisćinowego wopśimjeśa nastajenje „Lisćina gódnotow“. Zapódajśo pón gódnoty pód Lisćinowe wopśimjeśe, kótarež se maju wótpowědnym widobnym lisćinowym zapiskam formulara pśipokazaś. Za pšawe pśirědowanje jo pórěd w lisćinje gódnotow relewantny.

note

W HTML-dokumentach lisćinowy zapisk, kótaryž jo se zapódał w rejtariku Powšykne, wobznamjenjeju HTML <OPTION> wótpowědujo; zapisk lisćiny gódnotow, kótaryž jo se zapódał w rejtariku Daty pód Lisćinowe wopśimjeśe, wótpowědujo wobznamjenjeju <OPTION VALUE=...>.


Maks. cas

Póstaja cas, kótaryž njesmějo se pśez drugu wót wužywarja zapódanu gódnotu pśekšocyś.

Maks. datum

Póstaja datum, kótaryž njesmějo se pśez drugu wót wužywarja zapódanu gódnotu pśekšocyś.

Maks. gódnota

Za numeriske a pjenjezne póla móžośo maksimalnu gódnotu póstajiś, kótaruž wužywaŕ móžo zapódaś.

Maks. suwata gódnota

Pódawa maksimalnu gódnotu suwańskeje rědki.

Maksimalna dłujkosć teksta

Za tekstowe a kombinaciske póla móžośo maksimalnu licbu znamuškow definěrowaś, kótarež wužywaŕ móžo zapódaś. Jolic toś ta kakosć wóźeńskego elementa jo njewěsta, buźo standardne nastajenje nul.

Jolic wóźeński element jo z datoweju banku zwězany a tekstowa dłujkosć ma se z pólneje definicije datoweje banki akceptěrowaś, njesmějośo tekstowu dłujkosć how zapódaś. Nastajenja se jano z datoweje banki akceptěruju, jolic kakosć wóźeńskego elementa njejo definěrowana (staw „njewěsty“).

Markěrowak datoweje sajźby

Pódawa, lěc se ma prědny słup ze smužkowymi pópisanjami pokazaś, w kótaremž se aktualna datowa sajźba pśez šypku markěrujo.

Min. cas

Póstaja minimalny cas, kótaryž wužywaŕ móžo zapódaś.

Min. datum

Póstaja nejrańšy datum, kótaryž wužywaŕ móžo zapódaś.

Min. gódnota

Za numeriske a pjenjezne póla móžośo minimalnu gódnotu nastajiś, aby tomu zajźował, až wužywaŕ mjeńšu gódnotu zapódawa.

Min. suwata gódnota

Pódawa minimalnu gódnotu suwańskeje rědki.

Kuždy wóźeński element a kuždy formular ma kakosć „Mě“, z kótarejuž dajo se identificěrowaś. Mě se w formularowem nawigatorje zjawijo a z pomocu mjenja jo móžno, z makra na wóźeński element wótkazaś. Standardne nastajenja južo mě pódawaju, kótarež se z pópisanja a numery póla zestaja.

note

Jolic z makrami źěłaśo, zawěsććo, až mjenja wóźeńskich elementow su jadnorazowe.


Mě se teke wužywa, aby rozdźělne wóźeńske elementy zrědowało, kótarež funkcionalnje gromaźe słušaju, na pśikład opciske tłocaški. Aby to cynił, dajśo wšym cłonkam kupki to samske mě: Wóźeńske elementy z identiskimi mjenjami kupku twórje. Zrědowane wóźeńske elementy daju se wizuelnje z pomocu kupkowego póla reprezentěrowaś.

Nawigacija

Pódawa, lěc se maju funkcije nawigěrowanja we wubranem wóźeńskem elemenśe Nawigaciska rědka pokazaś abo schowaś. Funkcije nawigěrowanja su slědujuce: Prědna datowa sajźba, Pjerwjejšna datowa sajźba, Pśiduca datowa sajźba, Slědna datowa sajźba.

Nawigaciska rědka

Pódawa, lěc se ma nawigaciska rědka na dolnem ramiku tabelowego wóźeńskego elementa pokazaś.

Pismo

Wubjeŕśo pokazowańske pismo, kótarež cośo za wóźeńske elementy wužywaś, kótarež maju widobne teksty abo titele. Aby dialogPismo wócynił, klikniśo na tłocašk . Wubrane pismo se w mjenjach wóźeńskich elementow wužywa a aby se daty w tabelowych wóźeńskich elementach pokazali.

Pjenjezny symbol

W pjenjeznem pólu móžośo pjenjezny symbol pśeddefiněrowaś, gaž znamuško abo znamjenjowy rjeśazk w kakosći „Pjenjezny symbol“ zapódawaśo.

PozicijaX

Definěrujo X-poziciju wóźeńskego elementa relatiwnje ku kokuli.

PozicijaY

Definěrujo Y-poziciju wóźeńskego elementa relatiwnje ku kokuli.

Pozicioněrowanje

Pódawa, lěc se maju funkcije pozicioněrowanja we wubranem wóźeńskem elemenśe Nawigaciska rědka pokazaś abo schowaś. Funkcije pozicioněrowanja su slědujuce: Pópisanje datoweje sajźby, Pozicija datoweje sajźby, Pópianjes licby datowych sajźbow, Licba datowych sajźbow.

Pópisanje

Kakosć „Pópisanje“ pópisanje wóźeńskego elementa pódawa, kótarež se w formularje pokazujo. Toś ta kakosć widobne pópisanje abo słupowu głowu datowego póla w tabelowych wóźeńskich elementach póstaja.

Gaž nowy wóźeński element napórajośo, se wopisanje, kótarež jo w kakosći „Mě“ pśeddefiněrowane, ako standard za pópisowanje wóźeńskego elementa wužywa. Pópisanje se z mjenja wóźeńskego elementa a cełeje licby za numerěrowanje wóźeńskego elementa (na pśikład Tłocašk1). Z kakosću „Titel“ móžośo wóźeńskemu elementoju druge wopisanje pśipokazaś, aby pópisanje funkciju wóźeńskego elementa wótbłyšćował. Změńśo toś ten zapisk, aby wóźeńskemu elementoju wugroniwe pópisanje pśipokazał, kótarež jo widobne za wužywarja.

Aby wěcejsmužkowy titel, wócyńśo kombinaciske pólo z tłocaškom Šypka. Tłocćo Umsch (⇧)++Enter, aby łamanje smužki zasajźił.

note

Kakosć „Titel“ se jano wužywa, aby formularowy element pópisał, kótaryž jo za wužywarja widobny. Jolic z makrami źěłaśo, źiwajśo na to, až se wóźeński element za cas wužywanja pśecej z kakosću „Mě“ adresěrujo.


Pópisańske pólo

Pódawa žrědło za pópisanje wóźeńskego elementa. Tekst pópisańskego póla se město mjenja póla datoweje banki wužywa. Na pśikład w filtrowem nawigatorje, w dialogu Pytaś a ako mě słupa w tabelowem naglěźe.

Aby jadno znamuško pópisanja ako tastu za pśistup definěrował, aby mógał wužywaŕ znamuško na tastaturje tłocyś, aby pśistup k toś tomu wóźeńskemu elementoju měł, stajśo tildu (~) pśed znamuško w pópisanju.

Jano tekst kupkowego wobłuka dajo se ako pópisańske pólo wužywaś, gaž opciske tłocaški wužywaśo. Toś ten tekst se na wšykne opciske tłocaški samskeje kupki nałožujo.

Jolic na tłocašk pódla tekstowego póla klikaśo, buźośo dialog Wuběrk pópisańske pólo wiźeś. Wubjeŕśo pópisanje z lisćiny.

Zmóžniśo pólo Žedno pśipokazanje, aby zwězanje mjazy wóźeńskim elementom a pśipokazanym pópisańskim pólom.

Pśeśiwo pisanjeju šćitany

Kakosć „Pśeśiwo pisanjeju šćitany“ dajo se wšym wóźeńskim elementam pśipokazaś, do kótarychž wužywaŕ móžo tekst zapódaś. Jolic wobrazowemu póloju kakosć Pśeśiwo pisanjeju šćitany pśipokazujośo, kótarež grafiku z datoweje banki wužywa, njamóžo wužywaŕ nowu grafiku do datoweje banki zasajźiś.

Pśešaltowaś

Pódawa, lěc se ma tłocašk ako pśešaltujucy tłocašk zaźaržaś. Jolic Pśešaltowaś na „Jo“ stajaśo, móžośo mjazy stawami „wubrany“ a „njewubrany“ wóźeńskego elementa pśešaltowaś, gaž na tłocašk klikaśo abo na proznu tastu tłocyśo, mjaztym až wóźeński element ma fokus. Tłocašk w stawje „wubrany“ se „tłocone“ zjawijo.

Pśi kliknjenju fokusěrowaś

Jolic toś to nastajenje na „Jo“ stajaśo, tłocašk fokus dostanjo, gaž na tłocašk klikaśo.

Ramik

Z wóźeńskimi elementami, kótarež wobłuk maju, móžośo pokazanje ramika na formularje z kakosću „Ramik“ póstajiś. Móžośo mjazy „Bźez wobłuka“, Naglěd 3D“ abo „Płony“ wubraś.

Ramikowa barwa

Pódawa ramikowu barwu za wóźeńske elementy, kótarychž kakosć „Ramik“ jo na „płony“ stajona.

Skalěrowanje

Pśiměrja wjelikosć wobraza wjelikosći wóźeńskego elementa.

Slězynowa barwa

Slězynowa barwa jo za nejwěcej wóźeńskich elementow k dispoziciji. Jolic na Slězynowa barwa klikaśo, se lisćina wócynijo, kótaraž wam zmóžnja, z rozdźělnych barwow wubraś. Nastajenje „Standard“ systemowe nastajenje wužywa. Jolic póžedana barwa njejo pódana, klikniśo na tłocašk , aby barwu w dialogu Barwa definěrował.

Smužkowa wusokosć

Zapódajśo w tabelowych wóźeńskich elementach gódnotu za smužkowu wusokosć. Jolic cośo, móžośo gódnotu z płaśiweju měrjeńskeju jadnotku zapódaś, na pśikład 2 cm.

Snadna změna

Pódawa gódnotu, kótaraž se ma aděrowaś abo subtrahěrowaś, gaž wužywaŕ na symbol šypku na suwańskej rědce klika.

Standardna gódnota

Nastaja standardnu gódnotu za wóźeński element. Standardna gódnota se na pśikład wužywa, gaž se formular wócynja.

Za tłocašk typa Slědk stajiś zapisk Standardny wuběrk status wóźenskego elementa definěrujo, jolic tłocašk slědkstajenja jo wót wužywarja zaktiwěrowany.

Standardna suwata gódnota

Nastaja standardnu gódnotu za suwańsku rědku.

Standardny cas

Nastaja standardny cas.

Standardny datum

Nastaja standardny datum.

Standardny status

Pódawa, lěc opciski tłocašk abo kontrolny kašćik stej pó standarźe wubranej.

Za tłocašk typa Slědk stajiś móžośo status wóźeńskego elementa definěrowaś, jolic jo tłocašk za slědkstajenje wót wužywarja zaktiwěrowany.

Za zrědowane opciske póla se status kupki, kótaryž standardnemu nastajenjeju wótpowědujo, pó kakosći „Standardny status“ definěrujo.

Standardny tekst

Nastaja standardny tekst za tekstowe abo kombinaciske pólo.

Standardny tłocašk

Kakosć „Standardny tłocašk“ pódawa, až wótpowědny tłocašk se aktiwěrujo, gaž tastu Enter tłocyśo. Jolic dialog abo formular wócynjaśo a žednu dalšnu akciju njewuwjeźośo, jo tłocašk z toś teju kakosću standardny tłocašk.

note

Toś ta kakosć měła se jano jadnotliwemu tłocaškoju w dokumenśe pśipokazaś.


Gaž formulary webbokow wužywaśo, móžośo toś tu kakosć w pytańskich maskach namakaś. Toś te su zapódawańske maski, kótarež tekstowe pólo a tłocaški typa Wótpósłaś wopśimuju. Pytański wuraz se do tekstowego póla zapódawa a pytanje se zachopina, gaž tłocašk aktiwěrujośo. Jolic pak tłocašk jo ako standardny tłocašk definěrowany, tłocćo jadnorje Enter, za tym až sćo zapódał pytański wuraz, aby pytanje startował.

Standardny wuběrk

Pódawa, až zapisk lisćinowego póla jo standardny zapisk.

Za tłocašk typa Slědk stajiś zapisk Standardny wuběrk status lisćinowego póla definěrujo, jolic tłocašk slědkstajenja jo wót wužywarja zaktiwěrowany.

Za lisćinowe pólo, kótarež lisćinu gódnotow wopśimujo, móžośo na tłocašk kliknuś, aby dialog Standardny wuběrk wócynił.

Wubjeŕśo w dialogu Standardny wuběrk zapiski, kótarež cośo ako wubrane markěrowaś, gaž formular wócynjaśo, kótaryž lisćinowe pólo wopśimujo.

Striktny format

Móžośo format wóźeńskich elementow pśeglědowaś, kótarež formatěrowane wopśimjeśe akceptěruju (datum, cas a atd.). Jolic funkcija striktnego formata jo zmóžnjona (Jo), se jano dowólone znamuška akceptěruju. W datumowem pólu na pśikład se jano licby abo datumowe źěleńske smužki akceptěruju; wšykne alfabetiske zapódaśa z wašeju tastaturu se ignorěruju.

Suwańska rědka

Psidawa tekstowemu póloju wót was póstajony typ suwańskeje rědki.

Symbol ako prefiks

Póstaja, lěc pjenjezny symbol se pśed abo za licbu pokazujo, gaž pjenjezne póla wužywaśo. Standardne nastajenje jo, až se pjenjezne symbole pśed to njestaja.

Symbolowa barwa

Pódawa barwu za symbole na wóźeńskich elementach, na pśikład šypki na suwańskej rědce.

Symbolowa wjelikosć

Pódawa, lěc maju symbole we wubranej nawigaciskej rědce małe abo wjelike byś.

Słowne łamanje

Pokazujo tekst na někotarych smužkach. Zmóžnja wam, łamanja smužki w tekstowem pólu wužywaś, aby mógał někotare smužki teksta zapódaś. Aby łamanje smužki zapódał, tłocćo Enter.

Tabulator

Kakosć „Tabulator“ póstaja, jolic wóźeński element dajo se z tabulatoroweju tastu (↹) wubraś. Slědujuce nastajenja su k dispoziciji:

Gaž se tabulatorowa tasta (↹) wužywa, fokusěrowanje wóźeński element pśeskokujo.

Jo

Wóźeński element dajo se z tabulatoroweju tastu (↹) wubraś.


Tabulatorowy pórěd

Kakosć „Tabulatorowy pórěd“ pórěd póstaja, w kótaremž wóźeńske elementy w formularje fokus dostawaju, gaž tabulatorowu tastu (↹) tłocyśo. W formularje, kótaryž někotare wóźeńske elementy wopśimujo, se fokus k pśiducemu wóźeńskemu elementoju gibjo, gaž tabulatorowu tastu (↹) tłocyśo. Móžośo z indeksom pód „Tabulatorowy pórěd“ pórěd pódaś, w kótaremž se fokus změnja.

note

Kakosć „Tabulatorowy pórěd“ njejo za schowane wóźeńske elementy k dispoziciji. Jolic cośo, móžośo teke toś tu kakosć za wobrazowe tłocaški wobrazowe wóźeńske elementy stajiś, aby mógał toś te wóźeńske elementy z tabulatoroweju tastu (↹) wubraś.


Gaž formular napórajośo, se wóźeńskim elementam awtomatiski indeks pśipokažo, kótarež se toś tomu formularoju pśidawaju; kuždemu pśidanemu wóźeńskemu elementoju se indeks pśipokazujo, kótaryž se wó 1 pówětšujo. Jolic indeks wóźeńskego elementa zaměnjaśo, se indekse drugich wóźeńskich elementow awtomatiski aktualizěruju. Elementam, kótarež njamógu fokus dostaś („tabulator=Ně“) se teke gódnota pśipokazujo. Toś te wóźeńske elementy pak se pśeskokuju, gaž se tabulatorowa tasta (↹) wužywa.

Móžośo teke lažko indekse rozdźělnych wóźeńskich elementow w dialogu Tabulatorowy pórěd definěrowaś.

Tekst pomocy

Zmóžnja zapódawanje teksta pomocy, kótaryž se ako pokaz wóźeńskego elementa pokažo. Pokaz tekst we wužywaŕskem modusu pokazujo, gaž se myška nad wóźeński element gibjo.

Za tłocaški URL-typ se tekst pomocy ako rozšyrjony pokaz pokazujo, město URL-adrese , kótaraž jo pód URL zapódana.

Tekst pomocy

W kuždem wóźeńskem elemenśe móžośo pśidatne informacije abo wopisujucy tekst za wóźeński element pódaś. Toś ta kakosć programěrowarjeju pomaga, pśidatne informacije składowaś, kótarež daju se w programowem koźe wužywaś. Toś to pólo dajo se na pśikład za wariable abo druge parametry wugódnośenja wužywaś.

Tekstowe smužki kóńce se z

Wubjeŕśo za tekstowe smužki kod smužkowego kóńca, gaž tekst do słupa datoweje banki pišośo.

Tekstowy typ

Zmóžnja wam, łamanja smužki a formatěrowanje we wóźeńskem elemenśe wužywaś, na pśikład w tekstowem abo pópisańskem pólu. Aby łamanje smužki manuelnje zapódał, tłocćo tastu Enter. Wubjeŕśo „Wěcejsmužkowy z formatěrowanim“, aby sformatěrowany tekst zapódał.

warning

Jolic tekstowy typ „Wěcejsmužkowy z formatěrowanim“ wuběraśo, njamóžośo toś ten wóźeński element za pólo datoweje banki pśiwězaś.


note

Toś ten wóźeński element za tekstowy słup w tabelowem wóźeńskem elemenśe se „Wěcejsmužkowy“ pomjenjujo.


Tšoji staw

Pódawa, lěc kontrolny kašćik móžo teke mimo gódnotow WĚRNO a WOPAK NUL-gódnoty zwězaneje datoweje banki reprezentěrowaś. Toś ta funkcija jo jano k dispoziciji, jolic datowa banka tśi stawy akceptěrujo: WĚRNO, WOPAK a NUL.

note

Kakosć „Tšoji staw“ jo jano za formulary datowych bankow definěrowana, nic za HTML-formulary.


URL

Zapódajśo URL-adresu za tłocašk Dokument abo webbok wócyniś do póla URL. Adresa se wócynijo, gaž na tłocašk klikaśo.

Jolic myšku we wužywaŕskem modusu nad tłocašk gibjośo, se URL ako rozšyrjony pokaz zjawijo, pód wuměnjenim, až drugi tekst pomocy njejo se zapódał.

URL pomocy

Pódawa pópisanje w URL-pisanju, kótarež se na dokument pomocy póśěgujo, kótaryž se dajo z pomocu wóźeńskego elementa wuwołaś. Pomoc za wóźeński element pomocy dajo se wócyniś, jolic fokus na wóźeńskem elemenśe lažy a wužywaŕ F1 tłocy.

Widobna wjelikosć

Pódawa wjelikosć suwaka suwańskeje rědki w „gódnotowych jadnotkach“. Gódnota („maks. suwata gódnota“ minus „min. suwata gódnota“) / 2 do suwaka rezultěrujo, kótaryž połojcu slězynowego wobceŕka zaběra.

Jolic jo na 0 nastajona, buźo se šyrokosć suwaka jogo wusokosći rownaś.

Widobny

Definěrujo, lěc wóźeński element buźo w livemodusu widobny. W nacerjeńskem modusu jo wóźeński element pśecej widobny.

Źiwajśo na to, až jolic toś ta kakosć na „Jo“ (standard) stajona, to pak njegroni, až se wóźeński element na wobrazowce pokazujo. Pśidatne wobgranicowanja se nałožuju, gaž se efektiwna widobnosć wóźeńskego elementa woblicuju. Wóźeński element, kótaryž jo w schowanem wótrězku we Writer, na pśikład scełego njebuźo widobny, daniž nanejmjenjej wótrězk sam njejo widobny.

Jolic kakosć jo na „Ně“ stajona, buźo wóźeński element pśecej w livemodusu schowany.

Starše wersije OpenOffice.org do wersije 3.1 toś tu kakosć mjelcyno ignorěruju, gaž se dokumenty cytaju, kótarež je wužywaju.

Wjelika změna

Pódawa gódnotu, kótaraž se ma aděrowaś abo subtrahěrowaś, gaž wužywaŕ pódla suwaka na suwańskej rědce klika.

Wobwjertne pólo

Numeriske póla, pjenjezne póla, datumowe a casowe póla daju se ako wobwjertne póla do formulara zasajźiś.

Wobłuk

Móžośo teke celowy wobłuk pódaś, kótaryž URL pokazujo, kótaryž wócynjaśo, gaž na tłocašk klikaśo, kótaremuž jo akcija „Dokument / Webbok wócyniś“ pśipokazana.

Jolic na pólo klikaśo, móžośo nastajenje z lisćiny wubraś, kótarež pódawa, do kótarego wobłuka se ma pśiducy dokument zacytaś. Slědujuce móžnosći eksistěruju:

Zapisk

Wóznam

_blank

Pśiducy dokument se w nowem proznem wobłuku wócynijo.

_parent

Pśiducy dokument se w nadrědowanem wobłuku napórajo. Jolic nadrědowany wobłuk njeeksistěrujo, se dokument w samskem wobłuku wócynijo.

_self

Pśiducy dokument se w samskem wobłuku napórajo.

_top

Pśiducy dokument se w nejwušem woknje napórajo, to groni, w nejwušem wobłuku hierarchije; jolic aktualny wobłuk jo južo nejwuše wokno, se dokument w aktualnem wobłuku napórajo.


note

Kakosć „Wobłuk“ HTML-formulary, ale nic formulary datoweje banki , nastupa.


Wokomuźenje

Pódawa wokomuźenje w milisekundach mjazy wóspjetujucymi se tšojenjami. Wóspjetujuce se tšojenje se wótměwa, gaž na šypkowy tłocašk abo slězynu suwańskeje rědki klikaśo, abo na jadno nawigaciskich tłocaškow nawigaciskeje rědki a tastu myški za chylku tłoconu źaržyśo. Móžośo gódnotu z płaśiweju casoweju jadnotku zapódaś, na pśikład 2 s abo 500 ms.

Wuběrk schowaś

Pódawa, lěc tekstowy wuběrk na wóźeńskem elemenśe wubrany wóstawa, gaž fokus wěcej njejo na wóźeńskem elemenśe. Jolic Wuběrk schowaś na „Ně“ stajaśo. Wubrany tekst wubrany wóstanjo, gaž fokus wěcej njejo na wóźeńskem elemenśe, kótaryž tekst wopśimujo.

Wusměrjenje

Pódawa horicontalne abo wertikalne wusměrjenje za suwańsku rědku abo wobwjertne pólo.

Wusměrjenje/ Wusměrjenje grafikow

Wusměrjeńske nastajenja su nalěwo, napšawo a centrěrowany. Toś te nastajenja su za slědujuce elementy k dispoziciji:

  1. Titel pópisańskich pólow,

  2. Wopśimjeśe tekstowych pólow,

  3. Wopśimjeśe tabelowych pólow w słupach tabelowego wóźeńskego elementa,

  4. Grafiki abo tekst, kótarež se w tłocaškach wužywaju.

    note

    Nastajenje Wusměrjenje za tłocaški se grafikowe wusměrjenje groni.


Wusokosć

Definěrujo wusokosć wóźeńskego elementa.

Wóspjetowaś

Pódawa, lěc se akcija wóźeńskego elementa ako wobwjertne pólo wóspjetujo, gaž na wóźeński element klikaśo a tastu myški tłoconu źaržyśo.

Wšakoraki wuběrk

Zmóžnja wam, wěcej ako jaden zapisk w lisćinowem pólu wubraś.

Zakokulenje

Definěrujo, źož se wóźeński element zakokulujo.

Zapódawańska maska

Gaž znamjenjowy kod w maskěrowanych pólach pódawaśo, móžośo póstajiś, což wužywaŕ móžo do maskěrowanego póla zapódaś.

Dłujkosć zapódawańskeje maski licbu móžnych zapódawańskich pozicijow póstaja. Jolic wužywaŕ znamuška zapódawa, kótarež zapódawańskej masce njewótpowěduju, se zapódaśe wótpokažo, gaž wužywaŕ pólo spušća. Móžośo slědujuce znamuška zapódaś, aby zapódawańsku masku definěrował:

Znamuško

Wóznam

L

Tekstowa konstanta. Toś ta pozicija njedajo se wobźěłaś. Znamuško se na wótpowědnej poziciji znamjenjoweje maski pokažo.

a

Znamuška a-z a A-Z daju se zapódaś. Wjelike pismiki se do małych pismikow njepśetwórjuju.

A

Znamuška A-Z daju se zapódaś. Jolic se mały pismik zapódawa, pśetwórjujo se awtomatiski do wjelikego pismika.

c

Znamuška a-z a A-Z a 0-9 daju se zapódaś. Wjelike pismiki se do małych pismikow njepśetwórjuju.

C

Znamuška A-Z a 0-9 daju se zapódaś. Jolic se mały pismik zapódawa, pśetwórjujo se awtomatiski do wjelikego pismika.

N

Jano znamuška 0-9 daju se zapódaś.

x

Wšykne śišćobne znamuška daju se zapódaś.

X

Wšykne śišćobne znamuška daju se zapódaś. Jolic se mały pismik zapódawa, pśetwórjujo se awtomatiski do wjelikego pismika.


Definěrujśo na pśikład za znamjenjowu masku „__.__.2000“ zapódawańsku masku „NNLNNLLLLL“, aby mógał wužywaŕ jano styri cyfry zapódaś, gaž datum zapódawa.

Zaźaržanje kólaska myški

Pódawa, lěc se gódnota změnja, gaž wužywaŕ kólasko myški kula. Nigda: Gódnota se njezměnijo. Gaž wubrany: (standard) Gódnota se změnijo, gaž wóźeński element ma fokus a kólasko jo nad wóźeńskim elementom a se kula.Pśecej: Gódnota se změnijo, gaž kólasko jo nad wóźeńskim elementom, wšojadno, kótary element ma fokus.

Zmóžnjony

Jolic wóźeński element ma kakosć „Zmóžnjony“ (Jo, móžo wužywaŕ formulara wóźeński element wužywaś. Howac () jo znjemóžnjony a šery.

Znamjenjowa maska

Z maskěrowanymi pólami móžośo znamjenjowu masku pódaś. Znamjenjowa maska zachopne gódnoty wopśimujo a jo pśecej widobna, za tym až sćo ześěgnuł formular. Ze znamjenjowym kodom za zapódawańsku masku móžośo zapiski póstajiś, kótarež móžo do maskěrowanego póla zapódaś.

note

Dłujkosć znamjenjoweje maski měła pśecej dłujkosći zapódawańskeje maski wótpowědowaś. Jolic tomu tak njejo, se zapódawańska maska pak wótrězujo pak z proznymi znamjenjami połnje, daniž dłujkosć zapódawańskeje maski njejo dojśpjona.


Znamuška za gronidła

Jolic wužywaŕ gronidło zapódawa, móžośo znamuška póstajiś, kótarež se město znamuškow pokazuju, kótarež wužywaŕ zapódawa. Zapódajśo pód Gronidłowe znamuško ASCII-kod póžedanego znamuška. Móžośo gódnoty wót 0 do 255 wužywaś.

tip

Znamuška a jich ASCII-kody wiźiśo w dialogu Wósebne znamuška (Zasajźiś – Wósebne znamuško).


Šišćobny

Pódawa, lěc se ma wóźeński element we wuśišću dokumenta zjawiś.

Šyrokosć

Nastaja słupowu šyrokosć w pólu tabelowego wóźeńskego elementa w jadnotkach, kótarež su w modulowych nastajenjach LibreOffice pódane. Jolic cośo, móžośo gódnotu slědowanu pśez płaśiwu měrjeńsku jadnotku zapódaś, na pśikład 2 cm.

Šyrokosć

Definěrujo šyrokosć wóźeńskego elementa.

Źěleńske znamuško tysacowkow

Z numeriskimi a pjenjeznymi pólami móžośo póstajiś, lěc se źěleńske znamuška tysacowkow wužywaju.

Pšosym pódprějśo nas!