Kakosći wóźeńskich elementow

Wócynja dialog za wobźěłowanje kakosćow wubranego wóźeńskego elementa.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Kakosći wóźeńskego elementa….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Kakosći wóźeńskego elementa….

Wubjeŕśo Rědy – Kakosći wóźeńskego elementa.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wóźeński element

Kakosći wóźeńskego elementa


note

Móžośo dialog Kakosći jano wuwołaś, gaž sćo w nacerjeńskem modusu z wubranym wóźeńskem elementom.


Źiwajśo na to, až, jolic daty do dialoga Kakosći zapódawaśo, wěcejsmužkowe zapódaśe jo za wěste wuběrańske kombinaciske póla móžne. To wšykne póla nastupa, w kótarychž dajo se SQL-instrukcija zapódaś, ako teke kakosći tekstowych pólow abo pólow pópisanjow. Móžośo toś te póla wócyniś tekst do wócynjoneje lisćiny zapódaś. Slědujuce tastowe skrotconki su k dispoziciji:

Tasty

Efekt

+šypka dołoj (↓):

Wócynja kombinaciske pólo.

+šypka górjej (↑):

Zacynja kombinaciske pólo.

Umsch (⇧)+Enter

Zasajźujo nowu smužku.

Šypka górjej (↑)

Staja kursor do pjerwjejšneje smužki.

Šypka dołoj (↓)

Staja kursor do pśiduceje smužki.

Enter

Kóńcy zapódaśe w pólu a staja kursor do pśiducego póla.


Ako z lisćinowymi pólami abo kombinaciskimi pólami móžośo lisćinu z kliknjenim myški na šypku napšawo w pólu wócyniś abo zacyniś. Zapódaśe pak dajo se pak we wócynjonej lisćinje pak w górnem tekstowem pólu pśewjasć. Wuwześe su kakosći, kótarež lisćinowe pśedstajenje wócyakuju, na pśikład kakosć „Lisćinowe zapiski“, kótaraž dajo se za wóźeńskej elemenśe Lisćinowe pólo a Kombinaciske pólo stajiś. How móžośo zapiski jano wobźěłaś, gaž pólo jo wócynjone.

Powšykne

Rejtarik Powšykne wam zmóžnja, powšykne kakosći formularowego wóźeńskego elementa definěrowaś. Toś te kakosći se rozeznawaju, wótwisujucy wót typa wóźeńskego elementa. Nic wšykne slědujucych kakosćow su za kuždy wóźeński element k dispoziciji.

Daty

Rejtarik Daty wam zmóžnja, wubranemu wóźeńskemu elementoju datowe žrědło pśipokazaś.

Tšojenja

Na rejtariku Tšojenja móžośo makra z tšojenjami zwězaś, kótarež se we wóźeńskich elementach formulara wótměwaju.

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Pšosym pódprějśo nas!