Wósebne pokaze za tabelowe wóźeńske elementy

Móžośo tabelowy wóźeński element tak definěrowaś, aby se datowe sajźby pó wašom žycenju pokazali. Hynac gronjone, móžośo datowe póla definěrowaś, aby daty ako w formularje datoweje banki pokazał abo wobźěłał.

Slědujuce póla su w tabelowem wóźeńskim elemenśe móžne: tekstowe, datumowe, casowe a pjenjezne pólo, numeriske pólo, maskěrowane pólo, kontrolny kašćik a kombinaciske pólo. Jolic datumowe pólo a casowe pólo stej kombiněrowanej, se dwa słupa awtomatiski napórajotej.

Licba wubranych smužkow jo, jolic su wubrane, w spinkach za cełkowneju licbu datowych sajźbow.

Aby słupy do tabelowego wóźeńskego elementa zasajźił, klikniśo na głowy słupow a wuwołajśo kontekstowy meni. Slědujuce pśikaze su k dispoziciji:

Słup zasajźiś

Wuwołujo pódmeni za wuběranje datowego póla, kótarež se ma do tabelowego wóźeńskego elementa pśewześ.

Wužywajśo śěgnjenje a pušćenje, aby tabelowy wóźeński element konfigurěrował: Wócyńśo naglěd datowego žrědła a śěgniśo póžedane póla z naglěda datowego žrědła wen a na słupowe głowy tabelowego wóźeńskego elementa. Do togo konfigurěrowany słup se napórajo.

Wuměniś z

Wócynja pódmeni za wuběranje datowego póla, aby se datowe pólo wuměniło, kótarež jo w tabelowem wóźeńskem elemenśe wubrane.

Słup wulašowaś

Lašujo tuchylu wubrany słup.

Słup

Wócynja dialog kakosćow wubranego słupa.

Słupy schowaś

Schowajo wubrany słup. Jogo kakosći se njezměniju.

Słupy pokazaś

Wuwołujo pódmeni, źož móžośo słupy wubraś, kótarež se maju znowego pokazaś. Aby jano jaden słup pokazał, klikniśo na mě słupa. Wiźiśo jano prědne 16 schowanych słupow. Jolic wěcej słupow jo schowane, wubjeŕśo pśikaz Wěcej…, aby dialog Słupy pokazaś wuwołał.

Wěcej

Wuwołujo dialog Słupy pokazaś.

W dialogu Słupy pokazaś móžośo słupy wubraś, kótarež se maju pokazaś. Źaržćo tastu Umsch (⇧) abo tloconu, aby někotare zapiski wubrał.

Wše

Klikniśo na Wše, jolic cośo wšykne słupy pokazaś.

Wóźenje tabelowych wóźeńskich elementow jano z tastaturu

Jolic jano tastaturu wužywaśo, aby pó wóźeńskich elementach nawigěrował, namakajośo jaden rozdźěl k drugim typam wóźeńskich elementow: Tabulatorowa tasta (↹) kursor k pśiducemu wóźeńskemu elementoju njegibjo, ale pśesuwa pśiducy słup w tabelowem wóźeńskem elemenśe. Tłocćo +tabulatorowa tasta, aby do pśiducego wóźeńskego elementa gibał, abo tłocćo tastu Umsch (⇧)++tabulatorowa tasta (↹), aby se k pjerwjejšnemu wóźeńskemu elementoju dostał.

Aby wósebny wobźěłański modus za tastaturu za tabelowe wóźeńske elementy zmóžnił:

Formularowy dokument musy w nacerjeńskem modusu byś.

  1. Tłocćo +F6, aby dokument wubrał.

  2. Tłocćo Umsch (⇧)+F4, aby prědny wóźeński element wubrał. Jolic tabelowy wóźeński element njejo prědny wóźeński element, tłocćo tabulatorowu tastu (↹), daniž njejo wubrany.

  3. Tłocćo Enter, aby wobźěłański modus zmóžnił. Pśimki pśez ramik wóźeńskego elementa segaju.

  4. Tłocćo we wobźěłańskem modusu Umsch (⇧)+F10, aby kontekstowy meni wobźěłańskego modusa wócynił.

  5. Jolic cośo słupy wobźěłaś, tłocćo Umsch (⇧)+proznu tastu, aby wobźěłański modus za słupy zmóžnił. Móžośo něnto słupy z +šypkowe tasty pśerědowaś. Tasta Entf aktualny słup wulašujo.

  6. Tłocćo tastu Esc, aby wobźěłański modus skóńcył.

Pšosym pódprějśo nas!