Wósebne kakosći formatěrowanego póla.

Formatěrowanje: Aby kakosć Formatěrowanje nastajił, klikniśo na tłocašk w smužce Formatěrowanje dialoga Kakosći: Formatěrowane pólo. Dialog Licbowy format se zjawijo.

Jolic formatěrowane pólo jo z tekstowym pólom datoweje banki zwězane, ze zapiskami w toś tom pólu ako z tekstom wobchadaju. Jolic formatěrowane pólo jo z pólom datoweje banki zwězane, kótarež dajo se ako licba pokazaś, wobchadaju ze zapódaśim ako z licbami. Z datumom a casom teke internje ako z licbami wobchadaju.

Minimalna gódnota a maksimalna gódnota: Móžośo minimalnu a maksimalnu numerisku gódnotu za formatěrowane pólo zapódaś. Minimalna a maksimalna gódnota wudaśe eksistěrujucych datow póstajatej (pśikład: minimalna gódnota jo 5, zwězane pólo datoweje banki wopśimujo cełu gódnotu 3. Wudaśe jo 5, ale gódnota w datowej bance se njezměnijo) a zapódaśe nowych datow (pśikład: Maksimalna gódnota jo 10 a wy zapódawaśo 20. Zapódaśe se korigěrujo a 10 se do datoweje banki pišo). Jolic se póli minimalna gódnota a maksimalna gódnota njewupołnjujotej, se granicne gódnoty njenałožuju. Za formatěrowane póla, kótarež su z tekstowym pólom datoweje banki zwězane, toś tej dwě gódnośe a standardna hódnota njepłaśe.

Standardna gódnota: Toś ta gódnota se za nowe datowe sajźby ako standardna gódnota wužywa.

Pšosym pódprějśo nas!