Formularowe wóźeńske elementy

Symbolowa rědka Formularowe wóźeńske elementy abo pódmeni rědy wopśimujo, kótarež trjebaśo, aby interaktiwny formular załožił. Móžośo symbolowu rědku abo pódmeni wužywaś, aby formularoju wóźeńske elementy w tekstowem, kresleńskem, tabelowem, prezentaciskem abo HTML-dokumenśe pśidał, na pśikład tłocašk, kótaryž makro wuwjeźo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki – Formularowe wóźeńske elementy.

Symbol w symbolowej rědce Zasajźiś (musyśo snaź toś ten spócetnje njewidobny symbol zmóžniś):

Symbol za Wubraś

Formularowe wóźeńske elementy


note

Formularowe dokumenty XML (XForms) te samske wóźeńske elementy wužywaju.


Aby formular załožył, wócyńśo dokument a wužywajśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, aby formularowe wóźeńske elementy pśidał a definěrował. Jolic cośo, móžośo teke formular z datoweju banku zwězaś, aby mógał wóźeńske elementy wužywaś, aby datajowu banku změnił.

Gaž formular w HTML-dokumenśe załožujośo, móžośo formular wužywaś, aby daty pśez internet słał.

Aby dokumentoju wóźeński element pśidał

  1. Klikniśo symbolowej rědce Formularowe wóźeńske elementy na symbol wóźeńskego elementa, kótaryž cośo pśidaś.

  2. Klikniśo pón w dokumenśe a śěgniśo, aby wóźeński element napórał.

    tip

    Aby kwadratiski wóźeński element napórał, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.


tip

Aby formularoju pólo z lisćiny pólow tabele abo wótpšašowanja pśidał, śěgniśo celu do formulara. W tekstowem dokumenśe móžośo teke słupowu głowu śěgnuś, aby formularoju pólo pśidał. Aby pópisanje za pólo pśidał, źaržćo tastu +Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až słupowu głowu śěgaśo.


Wóźeński element změniś

  1. Klikniśo z pšaweju tastu na wóźeński element a wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa. Dialog se wócynijo, źož móžośo kakosći wóźeńskego elementa definěrowaś.

  2. Aby tastu za malsny pśistup za wóźeński element pódał, pśidajśo tildu (~) pśed znamuškom w pópisanju za wóźeński element.

  3. Móžośo wóźeńske elementy wót jadnogo dokumenta do drugego dokumenta śěgnuś pušćiś. Móžośo teke wóźeńske elementy mjazy dokumentami kopěrowaś. Gaž wóźeński element z drugego dokumenta zasajźujośo, LibreOffice datowe žrědło, wopśimjeśowy typ a wopśimjeśowe kakosći wóźeńskego elementa analyzěrujo, aby wóźeńske elementy logiskej strukturje w celowem dokumenśe wótpowědowali. Wóźeński element na pśikład, kótaryž wopśimjeśe z adresnika pokazujo, pokazujo samske wopśimjeśe teke, za tym až sćo kopěrował wóźeński element do drugego dokumenta. Móžośo se toś te kakosći w rejtariku Daty dialoga Formularowe kakosći woglědaś.

Wubraś

Symbol za Wubraś

Toś ten symbol pokazowak myški wuběrański modus zmóžnja abo znjemóžnja. Wuběrański modus se wužywa, aby se wóźeńske elementy aktualnego formulara wubrali.

Nacerjeński modus

Zmóžnja abo znjemóžnja nacerjeński modus. Toś ta funkcija se wužywa, aby malsnje mjazy nacerjeńskim a wužywaŕskim modusom pśešaltowała. Aktiwěrujśo ju, aby formularowe wóźeńske elementy wobźěłał, znjemóžniśo ju, aby formularowe wóźeńske elementy wužywał.

Symbol za Nacerjeński modus

Nacerjeński modus zašaltowany/wušaltowany

Asistenty zašaltowane/wušaltowane

Symbol za Asistenty formularowych wóźeńskich elementow pśešaltowaś

Zmóžnja a znjemóžnja awtomatiske asistenty formularowych wóźeńskich elementow.

Toś te asistenty wam pomagaju, kakosći lisćinowych pólow, tabelowych wóźeńskich elementow a drugich wóźeńskich elementow zapódaś.

Formularowe nacerjenje

Symbol za Symbolowa rědka Formularowe nacerjenje

Wócynj symbolowu rědku Formularowe nacerjenje.

Pópisańske pólo

Symbol za pópisańske pólo

Napórajo pólo za pokazowanje teksta. Toś te pópisańske póla su jano za pokazowanje pśeddefiněrowanego teksta. Zapódaśa njejsu móžne w toś tych pólach.

Tekstowe pólo

Symbol za Tekstowe pólo

Napórajo tekstowe pólo. Tekstowe pola su póla, w kótarychž wužywaŕ móžo tekst zapódaś. W formularje tekstowe póla daty pokazuju abo zapódaśe nowych datow zmóžnjaju.

Kontrolny kašćik

Symbol za Kontrolny kašćik

Napórajo kontrolny kašćik. Kontrolne kašćiki wam zmóžnjaju, funkciju w formularje zmóžniś abo znjemóžniś.

Opciski tłocašk

Symbol za opciski tłocašk

Napórajo opciski tłocašk. Opciske tłocaški wužywarjeju zmóžnjaju, jadnu z někotarych móžnosćow wubrał. Opciske tłocaški z teju samskeju funkcionalnosću to samske mě dostawaju ("> kakosć). W normalnem paźe kupkowe pólo dostawaju.

Lisćinowe pólo

Symbol za Lisćinowe pólo

Napórajo lisćinowe pólo. Lisćinowe pólo wužywarjam zmóžnja, zapisk z lisćiny wubraś. Jolic formular jo z datoweju banku zwězany a zwisk datoweje banki jo aktiwny, se asistent lisćinowego póla awtomatiski zjawijo, za tym až jo se lisćinowe pólo do dokumenta zasajźiło. Toś ten asistent wam pomaga, lisćinowe pólo napóraś.

Kombinaciske pólo

Symbol za Kombinaciske pólo

Napórajo kombinaciske pólo. Kombinaciske pólo jo jadnosmužkowe lisćinowe pólo z wuběrańskeju lisćinu, z kótarejež mógu wužywarje móžnosć wubraś. Móžośo kombinaciskemu póloju kakosć „pśeśiwo pisanjeju šćitany“ pśipokazaś, až njeby mógli wužywarje druge zapiski zapódaś, ako te, kótarež južo su w lisćinje. Jolic formular jo z datoweju banku zwězany a zwisk datoweje banki jo aktiwny, se asistent kombinaciskego póla awtomatiski zjawjoi, za tym až sćo zasajźił kombinaciske pólo w dokumenśe.

Tłocašk

Symbol za Tłocašk

Napórajo tłocašk. Toś ta funkcija dajo se wužywaś, aby pśikaz za definěrowane tšojenje, na pśikład kliknjenje z myšku, wuwjadła.

Móžośo tekst a grafiki na toś te tłocaški nałožyś.

Wobrazowy tłocašk

Symbol za Wobrazowy tłocašk

Napórajo tłocašk ako wobraz. Wótglědajucy wót grafiskego zwobraznjenja ma wobrazowy tłocašk samske kakosći ako „normalny“ tłocašk.

Formatěrowane pólo

Symbol za formatěrowane pólo

Napórajo formatěrowane pólo. Formatěrowane pólo jo tekstowe pólo, w kótaremž móžośo definěrowaś, kak se zapódaśa a wudaśa formatěruju a kótare granicne gódnoty płaśe.

Formatěrowane pólo ma wósebne kakosći wóźeńskich elementow (wubjeŕśo Format – Wóźeński element…).

Datumowe pólo

Symbol za Datumowe pólo

Napórajo datumowe pólo. Jolic formular jo z datoweju banku zwězany, daju se datumowe gódnoty z datoweje banki pśewześ.

Jolic datumowemu póloju kakosć „Wócyniś“ pśipokazujośo, móžo wužywaŕ kalendaŕ wócyniś, z kótarejuž móžośo datum pód datumowym pólom wubraś. To teke za datumowe pólo w pólu Tabelowy wóźeński element płaśi.

tip

Datumowe póla daju se lažko ze šypkoma górjej (↑) a dołoj (↓) wót wužywarja wobźěłaś. Wótwisujucy wót pozicije kursora dajo se źeń, mjasec abo lěto pówětšyś abo pómjeńšiś.


Wósebne pśispomnjeśa wó datumowych pólach.

Numeriske pólo

Symbol za Numeriske pólo

Napórajo numeriske pólo. Jolic formular jo z datoweju banku zwězany, daju se numeriske gódnoty z datoweje banki pśewześ.

Kupkowe pólo

Symbol za Kupkowe pólo

Napórajo wobłuk, kótaryž někotare wóźeńske elementy optiski rěduju. Kupke póla wam zmóžnjaju, opciske tłocaški we wobłuku zrědowaś.

Jolic kupkowy wobłuk do dokumenta zasajźujośo, startujo se asistent kupkowych elementow, kótaryž wam zmóžnja, lažko opcisku kupku napóraś.

Pokaz: Jolic kupkowe pólo na južo eksistěrujuce wóźeńske elementy śěgaśo a pón cośo wóźeński element wubraś, musyśo nejpjerwjej kontekstowy meni kupkowego póla wócyniś a Zastojaś – Cele doslědka wubraś. Wubjeŕśo pón wóźeński element, mjaztym až na tłocyśo.

note

Kupkowe póla se jano za wizuelny efekt wužiwaja. Funkcionalne zrědowanje opciskich tłocaškow dajo se pśez mjenjowu definiciju pśewjasć: Zapódajśo pód kakosćami wšych opciskich tłocaškow to samske mě, aby je zrědował.


Casowe pólo

Symbol za Casowe pólo

Napórajo casowe pólo. Jolic formular jo z datoweju banku zwězany, daju se casowe gódnoty za formular z datoweje banki pśewześ.

tip

Casowe póla daju se lažko ze šypkoma górjej (↑) a dołoj (↓) wót wužywarja wobźěłaś. Wótwisujucy wót pozicije kursora dajo se góźinu, minutu abo sekundu z pomocu šypowych tastow pówětšyś abo pómjeńšyś.


Pjenjezne pólo

Symbol za Pjenjezne pólo

Napórajo pjenjezne pólo. Jolic formular jo z datoweju banku zwězany, dajo se wopśimjeśe pjenjeznych pólow w formularje z datoweje banki pśewześ.

Maskěrowane pólo

Symbol za Maskěrowane pólo

Napórajo maskěrowane pólo. Maskěrowane póla se z wobźěłańskeje a znamuškoweje maski zestajaju. Wobźěłańska maska póstaja, kótare daty daju se zapódaś. Znamuškowa maska wopśimjeśe maskěrowanego póla póstaja, gaž se formular zacytajo.

note

Pšosym źiwajśo na to, až se maskěrowane póla do HTML-formata njeeksportěruju.


Tabelowy wóźeński element

Symbol za Tabelowy wóźeński element

Napórajo tabelowy wóźeński element, aby tabelu datoweje banki pokazał. Jolic nowy tabelowy wóźeński element napórajośo, se asistent tabelowego elementa zjawijo.

Wósebne informacije wó tabelowych wóźeńskich elementach.

Nawigaciska rědka

Symbol za Nawigaciska rědka

Napórajo nawigacisku rědku.

Nawigaciska rědka wam zmóžnja, se pó datowych sajźbach datowe banki abo formulara datoweje banki gibaś. Wóźeńske elementy na toś tej nawigaciskej rědce rowno tak funkcioněruju ako wóźeńske elementy w standardnej nawigaciskej rědce w LibreOffice.

Wobrazowy wóźeński element

Symbol za Wobrazowy wóźeński element

Napórajo wobrazowy wóźeński element. Dajo se jano wužywaś, aby wobraze z datoweje banki pśidał. Klikniśo w formularowem dokumenśe dwójcy na jaden z toś tych wóźeńskich elementow, aby dialog Grafiku zasajźiś wócynił, aby wobraz zasajźił. Dajo teke kontekstowy meni (nic w nacerjeńskem modusu) z pśikazami za zasajźowanje a lašowanje wobraza.

Wobraze z datoweje banki daju se w formularje pokazaś a nowe wobraze daju se w datowej bance zasajźiś, jolic wobrazowy wóźeński element njejo šćitany pśeśiwo pisanjeju. Wóźeński element musy se na pólo datoweje banki typa wobraz póśěgowaś. Zapódajśo togodla datowe pólo do wokna kakosćow na rejtariku Daty.

Datajowy wuběrk

Symbol za Datajowy wuběrk

Napórajo tłocašk, kótaryž datajowy wuběrk zmóžnja.

Wobwjertne pólo

Symbol za Wobjwertne pólo

Napórajo wobwjertne pólo.

Jolic wobwjertne pólo do tabelowego dokumenta Calc zasajźujośo, móžośo rejtarik Daty wužywaś, aby zwězanje k dwěma směroma mjazy wobwjertnym pólom a celu napórał. Gaž wopśimjeśe cele změnjaśo se pśez to wopśimjeśe wobwjertnego póla aktualizěrujo. Nawopak, jolic gódnotu wobwjertnego póla změnjaśo, se wopśimjeśe cele aktualizěrujo.

Suwańska rědka

Symbol za Suwańska rědka

Napórajo suwańsku rědku.

Móžośo slědujuce kakosći za suwańsku rědku pódaś:

Mě wužywaŕskego pówjercha:

Semantika

Min. suwata gódnota

Pódawa minimalnu wusokosć abo minimalnu šyrokosć suwańskeje rědki.

Maks. suwata gódnota

Pódawa maksimalnu wusokosć abo maksimalnu šyrokosć suwańskeje rědki.

Standardna suwata gódnota

Pódawa standardnu gódnotu suwańskeje rědki, kótaraž se wužywa, gaž se formular slědk staja.

Wusměrjenje

Pódawa wusměrjenje suwańskeje rědki, horicontalne abo wertikalne.

Snadna změna

Pódawa minimalnu gódnotu, pó kótarejž móžośo suwańsku rědku suwaś, na pśikład pśi klikanju na šypku.

Wjelika změna

Pódawa gódnotu, wó kótaruž se suwańska rědka suwa, na pśikład gaž mjazy suwakom suwańskeje rědki a šypku suwańskeje rědki klikaśo.

Wokomuźenje

Pódawa wokomuźenje w milisekundach mjazy tšojenjami suwańskeje rědki. Wokomuźenje na pśikład, kótarež wustupujo, gaž na šypkowy tłocašk na suwańskej rědce klikaśo a tastu myški tłoconu źaržyśo.

Symbolowa barwa

Pódawa barwu šypkow na suwańskej rědce.

Widobna wjelikosć

Pódawa wjelikosć suwaka suwańskeje rědki w „gódnotowych jadnotkach“. Na pśikład gódnota („maksimalna suwata gódnota“ minus „minimalna suwata gódnota“) / 2 k tomu wjeźo, až suwak poł suwańskeje rědki zaběra.

Aby šyrokosć suwańskeje rědki na gódnotu wusokosći suwańskeje rědki stajił, stajśo Widobna wjelikosć na nul.


W tabelowych dokumentach Calc móžośo rejtarik Daty wužywaś, aby zwězanje z dwěma směroma mjazy suwańskeju rědku a celu napórał.

Pšosym pódprějśo nas!