Kresleńske funkcije pokazaś

Klikniśo, aby symbolowu rědku Rysowanka wócynił abo zacynił, źož móžośo aktualnemu dokumentoju formy, linije, tekst a legendy pśidaś.

Móžośo symbolowu rědku Kreslanka dokumentow Writer a Calc z pomocu symbola na symbolowej rědce Standard zmóžniś a znjemóžniś.

Symbol za Kresleńske funkcije

Kresleńske funkcije pokazaś

tip

Móžośo změniś, kótare tłocaški su widobne w symbolowych rědkach. Klikniśo z pšaweju tastu na symbolowu rědku, aby pśistup k pśikazoju Widobne tłocaški měł.


Wuběrk

Symbol za Wuběrk

Zmóžnja wam, objekty w aktualnem dokumenśe wubraś. Aby objekt wubrał, klikniśo na objekt ze šypku. Aby někotare objekty wubrał, śěgniśo wuběrański wobceŕk wokoło objektow. Aby wuběrkoju objekt pśidał, tłocćo Umsch (⇧) a klikniśo pón na objekt.

Linija

Symbol za Linija

Śěga rownu liniju, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Aby liniju na 45 stopnjow wobgranicował, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

tip

Aby tekst na liniji zapódał, klikniśo dwójcy na liniju a zapódajśo tekst abo zasajźćo jen. Tekstowy směr směroju wótpowědujo, ku kótaremuž sćo śěgnuł, aby liniju kreslił. Aby liniju schował, wubjeŕśo Njewidobny w pólu Linijowy stil w symbolowej rědce Kakosći kresleńskego objekta.


Pšawokut

Symbol za Pšawokut

Kresli pšawokut tam, źož jen w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk pšawokuta placěrowaś a rozćěgniśo jen na póžedanu wjelikosć. Aby kwadrat kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Elipsa

Symbol za Elipsa

Kresli elipsu tam, źož ju w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo elipsu kresliś a rozćěgniśo ju na póžedanu wjelikosć. Aby krejz kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Polygon

Symbol za Polygon

Kresli liniju, kótaraž se rěd rownych linijowych segmentow zestaja. Śěgniśo, aby linijowy segment kreslił, klikniśo, aby kóńcny dypk linijowego segmenta definěrował, a śěgniśo pón, aby nowy linijowy segment kreslił. Klikniśo dwójcy, aby kreslenje linije dokóńcył. Aby zacynjonu formu napórał, klikniśo dwójcy na zachopny dypk linije.

Źaržćo tastu Umsch (⇧), mjaztym až polygon kresliśo, aby nowe dypki w kutach 45 stopnjow pozicioněrował.

Modus Dypki wobźěłaś wam zmóžnja, jadnotliwe dypki polygona interaktiwnje změniś.

Kśiwanka

Symbol za Kśiwanka

Kresli gładku Bézierowu kśiwanku. Klikniśo, źož kśiwanka ma se zachopiś, śěgniśo, pušććo a gibśo pokazowak tam, źož kśiwanka ma se kóńcyś a klikniśo. Gibśo pokazowak a klikniśo znowego, aby kśiwance rowny linijowy segment pśidał. Klikniśo dwójcy, aby kreslenje kśiwanki dokóńcył. Aby zacynjonu kśiwanku napórał, klikniśo dwójcy na zachopny dypk kśiwanki. Łuk kśiwanki se pó cerje póstaja, kótaruž śěgaśo.

Wólnorucna linija

Symbol za Wólnorucna linija

Kresli tam wólnorucnu liniju, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Aby liniju skóńcył, pušććo tastu myški. Aby zacynjonu formu kreslił, pušććo tastu myški blisko zachopnego dypka linije.

Pšužyna

Symbol za Pšužyna

Kresli elipsowy wobłuk w aktualnem dokumenśe. Aby elipsowy wobłuk kreslił, rozćěgniśo elipsu na póžedanu wjelikosć a klikniśo pón, aby startowy dypk wobłuka definěrował. Gibniśo pokazowak tam, źož cośo kóńcny dypk stajiś a klikniśo. Njetrjebaśo na elipsu kliknuś. Aby krejzowy wobłuk kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Elipsowy wurězk

Symbol za Elipsowy wurězk

Kresli wupołnjonu formu, kótaraž se pśez wobłuk elipse a dwě radiusowej liniji definěrujo, w aktualnem dokumenśe. Aby elipsowy wurězk kreslił, rozćěgniśo elipsu na póžedanu wjelikosć a klikniśo pón, aby prědnu radiusowu liniju definěrował. Gibniśo swój pokazowak tam, źož cośo drugu radiusowu liniju stajiś a klikniśo. Njetrjebaśo na elipsu kliknuś. Aby krejzowy wurězk kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Krejzowy segment

Symbol za Krejzowy segment

Kresli wupołnjonu formu, kótaryž se pśez wobłuk krejza a prěcnu liniju definěrujo, w aktualnem dokumenśe. Aby krejzowy segment kreslił, rozćěgniśo krejz na póžedanu wjelikosć a klikniśo pón, aby startowy dypk prěcneje linije definěrował. Gibniśo swój pokazowak tam, źož cośo kóńcny dypk prěcneje linije stajiś a klikniśo. Njetrjebaśo na krejz kliknuś. Aby elipsowy segment kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Tekstowa animacija

Symbol za Tekstowa animacija

Zasajźujo animěrowany tekst z horicontalnym tekstowym směrom do aktualnego dokumenta.

Legendy

Symbol za Legendy

Kresli liniju, kótaraž se na pšawokutnu legendu z horicontalnym tekstowym směrom kóńcy, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Śěgniśo pśimk legendy, aby wjelikosć legendy změnił. Aby tekst pśidał, klikniśo na kšomu legendy a zapódajśo abo zasajźćo swój tekst. Aby pšawokutnu legendu změnił, śěgniśo nejwětšy rožkowy pśimk, gaž se pokazowak do ruki změnja.

Zakładne formy

Wócynja symbolowu rědku Zakładne formy, kótaruž móžośo wužywaś, aby grafiki do swójogo dokumenta zasajźił.

Symbol za Zakładne formy

Zakładne formy

Symbolowe formy

Wócynja symbolowu rědku Symbolowe formy, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Symbolowe formy

Symbolowe formy

Blokowe šypki

Wócynja symbolowu rědku Blokowe šypki, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Blokowe šypki

Blokowe šypki

Běžny diagram

Wócynja symbolowu rědku Běžny diagram, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Běžne diagramy

Běžne diagramy

Legendy

Wócynja symbolowu rědku Legendy, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Legendy

Legendy

Gwězdki a banarje

Wócynja symbolowu rědku Gwězdki a banarje, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Gwězdki

Gwězdki

Edit Points

Lets you change the shape of the selected drawing object.

Symbol za Modus dypkowego wobźěłanja pśešaltowaś

Modus dypkowego wobźěłanja pśešaltowaś

Fontwork

Wócynja dialog Fontwork, z kótaregož móžośo sformatěrowany tekst do swójogo dokumenta zasajźiś, kótaryž njejo móžny ze standardnym pismowym formatěrowanim.

Symbol za Fontwork

Galerija Fontwork

Z dataje

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Symbol za Wobraz

Wobraz

Ekstruziju zašaltowaś/wušaltowaś

Zmóžnja/Znjemóžnja 3D-efekty za wubrane objekty.

Symbol za ekstruziju pśešaltowaś

Ekstruziju pśešaltowaś

Pódpěra za aziske rěcy

Maśo jano pśistup k toś tym pśikazam, za tym až sćo zmóžnił pódpěru za aziske rěcy w – Rěcy a narodne šemy – Powšykne.

Wertikalne legendy

Symbol za Wertikalne legendy

Kresli liniju, kótaraž se na pšawokutnu legendu z wertikalnym tekstowym směrom kóńcy, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Śěgniśo pśimk legendy, aby wjelikosć legendy změnił. Aby tekst pśidał, klikniśo na kšomu legendy, a zapódajśo abo zasajźćo pón swój tekst. Aby pšawokutnu legendu do kulowateje legendy změnił, śěgniśo nejwětšy rožkowy pśimk, gaž se pokazowak do ruki změnja. To jo jano k dispoziciji, gaž pódpěra za aziske rěcy jo zmóžnjona.

Wertikalny tekst

Symbol za Wertikalny tekst

Kresli tam tekstowe pólo z wertikalnym tekstowym směrom, źož w aktualnem dokumenśe klikaśo abo śěgaśo. Klikniśo něźi w dokumenśe a zapódajśo abo zasajźćo pón swój tekst. Móžośo teke kursor tam gibaś, źož cośo tekst pśidaś, śěgniśo tekstowe pólo a zapódajśo abo zasajźćo pón swój tekst. To jo jano k dispoziciji, gaž pódpěra za aziske rěcy jo zmóžnjona.

Pšosym pódprějśo nas!