Writing aids

Select the user-defined dictionaries and set the rules for the spellchecking.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Rědy – Pšawopis… a klikniśo pón na tłocašk Nastajenja….


Wužywaŕske słowniki

Nalicyjo k dispoziciji stojece wužywaŕske słowniki. Markěrujśo wužywaŕske słowniki, kótarež cośo za pšawopis a źělenje złožkow wužywaś.

Nowy

Wócynja dialog Nowy słownik, w kótaremž móžośo nowy swójski słownik abo słownik wuwześow pomjeniś a rěc pódaś.

Nowy słownik

We wótrězku Słownik móžośo nowy swójski słownik abo słownik wuwześow pómjeniś a rěc pódaś.

Pódawa mě nowego swójskego słownika. Datajowa kóńcowka „*.DIC“ se awtomatiski pśipowjesyjo.

Rěc

Móžośo wěstu rěc wubraś, aby wužywanje swójskego słownika wobgranicował. Aby swójski słownik njewótwisnje wót aktualneje rěcy wužywał, wubjeŕśo Wšykne.

Wuwześa (-)

Pódawa, lěc cośo se wěstych słowow w swójich dokumentach wobinuś. Tak móžośo swójski słownik wšych słowow napóraś, kótarychž se maju wobinuś. Jolic toś ten słownik wuwześow jo zmóžnjony, dostanjośo za pšawopisnu kontrolu wótpowědnu powěźeńku wó słowach, kótarychž se maju wobinuś.

Wobźěłaś

Wócynja dialog Swójski słownik wobźěłaś, w kótaremž móžośo swójskemu słownikoju zapiski pśidaś abo eksistěrujuce zapiski wobźěłaś.

W dialogu Swójski słownik wobdźěłać maśo móžnosć, nowe zapśimjeśa zapódaś abo eksistěrujuce zapiski wobźěłaś. Jolic słownik wuwześow wobźěłujośo, se dialog wó móžnosć rozšyrjujo, wuwześe za słowo definěrowaś. Za pšawopisnu kontrolu se pón toś to wuwześe ako naraźenje nalicyjo.

Gaž se słownik wobźěłujo, se status dataje pśeglědujo. Jolic dataja jo pśeśiwo pisanjeju šćitana, njedajo se změniś. Tłocaška Nowy a Wulašowaś se pón znjemóžnjatej.

Knigły

Pódawa knigły, kótarež se maju wobźěłaś.

Lisćina ignorěrowanych słowow (Wšykne) wšykne słowa wopśimujo, kótarež su se markěrowali za pšawopisnu kontrolu z Ignorěrowaś. Toś ta lisćina jo jano za aktualnu pšawopisnu kontrolu płaśiwa.

note

Zapisk IgnoreAllList njedajo se wubraś a njedajo se wulašowaś. Jano słowa, kótarež su ako wopśimjeśe zapśimjone, daju se wulašowaś. To se awtomatiski kuždy raž stawa, gaž se LibreOffice zacynja.


Rěc

Pśipokazujo aktualnemu swójskemu słownikoju nowu rěc.

Słowo

Móžośo nowe słowo zapódaś, kótarež se ma do słownika zapśimjeś. W lisćinje dołojce buźośo wopśimjeśe aktualnego swójskego słownika wiźeś. Słowo, kótarež z toś teje lisćiny wuběraśo, se w tekstowem pólu pokazujo. Jolic słowo ze znamuškom = na kóńcu zapódawaśo, na pśikład „AwtoZapódaśe=“ se za toś to słowo nigda źělenje złožkow njepśewjeźo a źělenje złožkow za njo njenaraźujo. Gaž „Awto=Zapodaśe“ zapódawaśo, se źělenje złožkow tam pśewjeźo abo naraźujo, źož znamuško = zasajźujośo.

Móžośo blok [] město znamuška = wužywaś, aby znamjenjowe změny pśed złožkowym źěleńskim znamuškom pódał. Móžne znamjenjowe změny su: (1) Pśidatne znamuška, na pśikład z tug[g]gumi korektne źělenje złožkow „tugg-gummi“ šwedskego słowa „tugggummi“ slědujo. (2) Wótwónoźenje znamuška, z cyfru pódane, na pśikład paral·[1]lel ku korektnemu źělenjeju złožkow „paral- lel“ katalańskego słowa „paral·lel“ wjeźo, pśi comž se jadno znamuško pśed źěleńskim dypkom wótwónoźujo. (3) Wótwónoźone a pśidatne znamuška, na pśikład cafee[2é]tje ku korektnemu źělenjeju złožkow „café- tje“ nižozemskego słowa „cafeetje“ wjeźo, pśi comž se dwě znamušce pśed źěleńskim dypkom wótwónoźujotej a jadno pśidatne znamuško pśidawa.

Wuměniś z abo gramatika pó

Toś to zapódawańske pólo jo jano k dispoziciji, jolic słownik wuwześow abo wót rěcy swójski słownik wobźěłujośo. W słownikach wuwześow pólo alternatiwne naraźeje za aktualne słowo w tekstowem pólu „Słowo“ pokazujo. We wót rěcy wótwisnych swójskich słownikach pólo znate kórjenjowe słowo ako model afiksacije nowego słowa abo jogo wužywanje w zestarjetych słowach wopśimujo. W nimskem swójskim słowniku na pśikład nowe słowo „Litschi“ (liči) z modelowym słowom „Gummi“ (gumij) k spóznawanjeju słowow „Litschis“ (ličije), „Litschibaum“ (ličijowy bom), „Litschifrucht“ (ličijowy płod) atd. wjeźo.

Nowy

Pśidawa słowo w tekstowem pólu Słowo wašomu aktualnemu swójskemu słownikoju. Słowo w pólu Naraźenje se teke pśidawa, gaž ze słownikami wuwześow źěłaśo.

Nastajenja

Definěrujo nastajenja za pšawopisnu kontrolu a źělenje złožkow.

Wobźěłaś

Jolic cośo gódnotu změniś, wubjeŕśo zapisk a klikniśo pón na Wobźěłaś. Buźośo dialog za zapódawanje noweje gódnoty wiźeś.

Słowa z wjelikimi pismikami kontrěrolowaś

Pódawa, až se wjelikopisanje za pšawopisnu kontrolu pśeglědujo.

Słowa z licbami kontrolěrowaś.

Pódawa, až słowa, kótarež licby a pismiki wopśimuju, maju se pśeglědowaś.

Wósebne wobceŕki kontrolěrowaś

Pódawa, až wósebne wobceŕki, na pśikład tekst w kreslankach, se za pšawopisnu kontrolu pśeglěduju.

Pšawopis pśi pisanju kontrolěrowaś

Kontrolěrujo awtomatiski pšawopis, gaž pišćo, a pódšmarujo zmólki.

Pisańske zmólki se w dokumenśe pśez cerwjene pódšmarnjenje wuzwiguju. Jolic kursor nad słowo źaržyśo, kótarež jo tak markěrowane, móžośo kontekstowy meni wócyniś, aby lisćinu korekturow dostał. Wubjeŕśo korekturu, aby słowo wuměnił. Jolic samsku zmólku wóspjetujośo, mjaztym až dokument wobźěłujośo, buźe se znowego ako zmólka markěrowaś.

Aby słowny pór do tabele narownanjow awtomatiskeje korektury pśewzeł, wócyńśo kontekstowy meni awtomatiskeje korektury a wubjeŕśo Awtomatiska korektura. Wubjeŕśo z pódmenija. Słowo se wuměnja a w samskem casu se słowny pór do tabele narownanjow pśewzejo.

Minimalna licba znamuškow za źělenje złožkow

Pódawa minimalnu licbu znamuškow słowa, kótarež su trjebne, aby se źělenje słowa nałožyło.

Znamuška pśed łamanim smužki

Nastaja minimalnu licbu znamuškow słowa, kótarež se maju na kóńcu smužki wóstaś, gaž se źělenje słowa pśewjeźo.

Znamuška za łamanim smužki

Nastaja minimalnu licbu znamuškow słowa, kótarež se maju na pśiducej smužce byś, gaž se źělenje słowa pśewjeźo.

Słowa bźez pšašanja źěliś

Pódawa, až was nigda do manuelnego źělenja złožkow njenapominaju. Jolic pólo njejo markěrowane, gaž se słowo njespóznawa, se wam dialog za zapódawanje móžnosćow źělenja złožkow pokazujo.

Słowa we wósebnych wobceŕkach źěliś

Pódawa, až se źělenje złožkow teke w nožkach, głowowych smužkach a nogowych smužkach pśewjeźo.

Pšosym pódprějśo nas!