Tekstowy import

Póstaja importowe nastajenja za wótźělone daty.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś… a pón Tekst CSV.

Wubjeŕśo Daty – Tekst do słupow… (Calc).

Kopěrujśo daty do mjazywótkłada a wubjeŕśo pón Wobźěłaś – Wopśimjeśe zasajźiś – Wopśimjeśe zasajźiś… (Calc).


Import

Znamjenjowa sajźba

Pódawa znamjenjowu sajźbu, kótaraž se ma w importěrowanej dataji wužywaś.

Rěc

Póstaja, kak se maju licby importěrowaś.

Jolic jo Rěc na Standard (za CSV-import) abo Awtomatiski (za HTML-import) nastajona, Calc globalnje nastajonu rěc wužywa. Jolic jo Rěc na wěstu rěc nastajona, se toś ta rěc wužywa, gaž se licby importěruju.

Gaž se HTML-dokument importěrujo, móžo se rěcny wuběrk z globalnym nastajenim za HTML Narodna šema 'Engelšćina (USA)' za licby do konflikta dostaś. Globalne nastajenje za HTML jo jano statkowne, gaž nastajenje Awtomatiska rěc jo wubrane. Jolic wěstu rěc w dialogu importowych nastajenjow za HTML wuběraśo, se globalne nastajenje za HTML ignorěrujo.

Wót smužki

Pódawa smužku, źož cośo import startowaś. Smužki su widobne w pśeglědkowem woknje dołojce w dialogu.

Nastajenja źěleńskego znamuška

Pódawa, lěc waše daty źěleńske znamuška abo kšute šyrokosći wužywaju.

Kšuta šyrokosć

Źěli daty kšuteje šyrokosći (jadnaka licba znamuškow) do słupow. Klikniśo na lineal w pśeglědkowem woknje, aby šyrokosć nastajił.

Źělony pśez

Wubjeŕśo źěleńske znamuško, kótarež se ma we wašych datach wužywaś.

Tabulator (↹)

Źěli psez tabulatory wótźělone daty do słupow.

Semikolon

Źěli pśez semikolony wótźělone daty do słupow.

Koma

Źěli pśez komy wótźělone daty do słupow.

Prozne znamuško

Źěli pśez prozne znamuška wótźělone daty do słupow.

Druge

Rozdźělujo daty do słupow z pomocu swójskego pódanego źěleńskego znamuška. Pokaz: Toś to swójske źěleńske znamuško musy teke we wašych datach wopśimjone byś.

Źěleńske znamuška zjadnośiś

Kombiněrujo jadno na druge slědujuce źěleńske znamuška a wótwónoźijo prozne datowe póla.

Prozne znamjenja wobrězaś

Wótwónoźijo prozne znamjenja na zachopjeńku a kóńcu datowych pólow.

Źěleńske znamuška znamjenjowych rjeśazkow

Wubjeŕśo znamuško, aby tekstowe daty wobgranicował. Móžośo teke znamuško do tekstowego póla zapódaś.

Dalšne nastajenja

Nastaja někotare importowe nastajenja.

Pólo w pazorkach ako tekst formatěrowaś

Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, se póla abo cele, kótarychž gódnoty se w jich cełku citěruju (prědne a slědne znamuško tekstowemu źěleńskemu znamuškoju wótpowědujotej) ako tekst importěruju.

Wósebne licby spóznaś

Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, Calc awtomatiski wšykne licbowe formaty, mjazy nimi wósebne licbowe formaty ako datum a cas, spóznawa. Wědomnostna notacija se teke spóznawa, dokulaž nastajenje Wědomnostnu notaciju spóznaś musy teke w samskem casu zmóžnjone byś.

Wubrana rěc wobwliwujo, kak se take wósebne licby spóznawaju, dokulaž rozdźělne rěcy a regiony wjele rozdźělnych konwencijow za take wósebne licby maju.

Gaž jo toś to nastajenje znjemóžnjone, Calc jano licby w decimalnej notaciji spóznawa a pśetwórjujo. Spóznawanje licbow we wědomnostnej notaciji se wot nastajenja Wědomostnu notaciju spóznaś wótwisujo. Zbytk se ako tekst importěrujo. Decimalna licba móžo cyfry 0-9 wopśimowaś, tysacowkowe źěleńske znamuška a decimalne źěleńske znamuško. Tysacowkowe źěleńske znamuška a decimalne źěleńske znamuška mógu se pó wubranej rěcy a wubranem regionje rozeznawaś.

Wědomnostnu notaciju spóznaś

Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, Calc licby z wědomnostneju notaciju spóznawa, na pśikład 5E2 za 500.

Wubrana rěc wobwliwujo, kak se wědomnostna notacija spóznawa, dokulaž rozdźělne rěcy a regiony mógu druge decimalne źěleńske znamuško měś.

Toś to nastajenje dajo se jano zmóžniś, jolic nastajenje Wósebne licby spóznaś jo do togo znjemóžnjone.

Gaž jo toś to nastajenje znjemóžnjone, Calc jano licby w decimalnej notaciji spóznawa a pśetwórjujo. Zbytk se ako tekst importěrujo. Decimalna licba móžo cyfry 0-9 wopśimowaś, tysacowkowe źěleńske znamuška a decimalne źěleńske znamuško. Tysacowkowe źěleńske znamuška a decimalne źěleńske znamuška mógu se pó wubranej rěcy a wubranem regionje rozeznawaś.

Prozne cele pśeskócyś

K dispoziciji, gaž se Wopśimjeśe zasajźiś wužywa: Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, Calc pjerwjejšne wopśimjeśe celow wobchowajo, gaž se prozne cele zasajźuju. Howac Calc wopśimjeśe pjerwjejšnych celow wulašujo.

Jolic se pśi pśetwórjenju Tekst do słupow celowe wopśimjeśe ze źěleńskim znamuškom zachopina a toś to nastajenje jo znjemóžnjone, se prědny słup prozni.

Formule wugódnośiś

Póstaja, lěc formulowe wuraze, kótarež se ze znamuškom = (znamuško rownosći) zachopinaju, maju se ako formule wugódnośiś abo ako tekstowe daty importěrowaś. Jolic jo toś to nastajenje zmóžnjone, se formule pśi zapódaśu wugódnośuju. Howac se formule ako tekst pśewzeju.

Póla

Pokazujo, kak waše daty wuglědaju, gaž su do słupow rozdźělone.

Słupowy typ

Wubjeŕśo słup w pśeglědkowem woknje a wubjeŕśo datowy typ, kótaryž se ma na importěrowane daty nałožyś. Móžośo jaden ze slědujucych móžnosćow wubraś:

Typ

Funkcija

Standard

LibreOffice sam typ póstaja.

Tekst

Z importěrowanymi datami ako z tekstom wobchadaju.

Datum (ŹML)

Nałožujo datumowy format (źeń, mjasec, lěto) na importěrowane daty w słupje.

Datum (MŹL)

Nałožujo datumowy format (mjasec, źeń, lěto) na importěrowane daty w słupje.

Datum (LMŹ)

Nałožujo datumowy format (lěto, mjasec, źeń) na importěrowane daty w słupje.

US-engelšćina

Licby, kótarež su US-engelski formatěrowane, se pytaju a njeźiwajucy na systemowu rěc pśewzeju. Licbowy format se njenałožujo. Jolic njedajo US-engelske zapiski, se format Standard nałožujo.

Schowaś

Daty w słupje se njeimportěruju.


Jolic sćo wubrał jaden z datumowych formatow (ŹML), (MŹL) abo (LMŹ) a licby bźez datumowych źěleńskich znamuškow zapódawaśo, se licby ako slědujuce interpretěruju:

Licba znamuškow

Datumowy format

6

Pśecej dwě znamušce se za źeń, mjasec a lěto we wubranej pórěźe wužywatej.

8

Styri znamuška se za lěto, dwě znamušce za mjasec a za źeń we wubranej pórěźe wužywaju.

5 abo 7

Ako z 6 abo 8 znamuškami, prědny źěl slěda pak ma znamuško mjenjej. To zachopinajucu nulu za mjasec a źeń pódtłocujo.


tip

Jolic cośo zachopinajuce nule do datow zapśimjeś, kótarež importěrujośo, na pśikład w telefonowych numerach, nałožćo format „Tekst“ na słup.


Pśeglěd

Pokazujo, kak importěrowany tekst wuglěda, za tym až jo se rozdźělił do słupow. Aby format na słup nałožył, gaž se importěrujo, klikniśo na słup a wubjeŕśo Šłupowy typ. Gaž Słupowy typ wuběraśo, słupowa głowa nałožony format pokazujo.

Jolic cośo kšutu šyrokosć wužywaś, aby importěrowane daty do słupow rozdźělił, klikniśo na lineal, aby słupowe šyrokosći nastajił.

Pšosym pódprějśo nas!