Nastajenja za eksport grafikow

Definěrujo nastajenja za eksport grafikow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś… a pón typ grafikoweje dataje. Dialog se pó kliknjenju na Składowaś wócynja.


Gaž grafiske elementy do dataje eksportěrujośo, móžośo datajowy typ wubraś. Za nejwěcej pódprětych datajowych typow se dialog wócynja, źož móžośo eksportowe nastajenja nastajiś.

Slědujuce datajowe typy dialog nastajenjow njepokazuju: RAS, SVG, TIFF, XPM.

Druge datajowe typy dialogi nastajenjow pokazuju, źož móžośo šyrokosć a wusokosć eksportěrowanego wobraza nastajiś.

Wótwisujucy wót datajowego typa móžośo dalšne nastajenja pódaś. Tłocćo Umsch (⇧)+F1 a źiśo z myšku nad wóźeński element, aby rozšyrjony tekst pomocy wiźeł.

Šyrokosć

Pódawa šyrokosć.

Wusokosć

Pódawa wusokosć.

Rozeznaśe

Zapódajśo rozeznaśe wobraza. Wubjeŕśo měrjeńske jadnotki z lisćinowego póla.

Dalšne nastajenja

Za JPEG-dataje móžośo barwowu dłymokosć a kwalitu nastajiś.

Za BMP-dataje móžośo kompresiju a RLE-koděrowanje nastajiś.

Za dataje PBM, PGM a PPM móžośo koděrowanje nastajiś.

Za PNG-dataje móžośo kompresiju a modus smužkowego skoka (eng.: interlace mode) nastajiś.

Za GIF-dataje móžośo transparencu a modus smužkowego skoka (eng.: interlace mode) nastajiś.

Za EPS-dataje móžośo pśeglěd, barwowy format, kompresiju a wersiju nastajiś.

Glejśo Informacije wó importowych a eksportowych filtrach za dalšne informacije wó filtrach.

Pšosym pódprějśo nas!