Wó importowych a eksportowych filtrach

W LibreOffice móžośo mimo jogo swójskich XML-formatow teke wjele cuzych XML-formatow wócyniś a składowaś.

We wěstych padach wšak musyśo datajowy typ w dialogu Öffnen (słuša k źěłowemu systemoju) wubraś. Jolic na pśikład tabelu datoweje banki w tekstowem formaśe maśo, kótaruž cośo ako tabelu datoweje banki wócyniś, musyśo datajowy typ „CSV“ wubraś.

Makra BASIC w dokumentach Microsoft Office

W Zacytaś/Składowaś – VBA-kakosći móžośo nastajenja za kody makrow VBA w dokumentach MS Office pódaś. VBA-makra njedaju se w LibreOffice wuwjasć; musyśo je nejpjerwjej pśetwóriś a pśiměriś. Cesto cośo jano LibreOffice wužywaś, aby widobne wopśimjeśe dataje Word, Excel abo PowerPoint změnił a pón dataju zasej w formaśe Microsoft Office składowaś, bźez togo aby se makra w tych datajach změnili. Móžośo zaźaržanje LibreOffice pó dobrozdaśu póstajiś: Pak se VBA-makra w komentěrowanej formje ako pódrutina LibreOffice składuju a gaž se dokument w formaśe MS Office korektnje slědk pśetwórjujo, pak móžośo makra Microsoft Office wubraś, kótarež se maju pśi zacytanju wótwónoźeś. Slědna móžnosć jo statkowny šćit pśeśiwo wirusam w dokumentach Microsoft Office.

Pśipiski wó eksternych formatach a datajowych typach

Někotare filtry daju se w dialogoma Öffnen a Speichern (wobej dialoga k źěłowemu systemoju słušatej). Jolic taki filter wuběraśo, se powěźeńka zjawijo, kótaraž gronijo, až móžośo hyšći filter instalěrowaś, jolic cośo.

Symbol Tip

Filter Tekst – koděrowanje wubraś wam pomaga, tekstowe dokumenty z drugim koděrowanim znamjenjowe sajźby wócyniś a składowaś. Filter dialog wócynja, kótaryž wam zmóžnja, znamjenjowu sajźbu, standardne pisma, rěc a wótstawkowe łamanje wubraś.


W HTML-formaśe importěrowaś a eksportěrowaś

Z LibreOffice Writer móžośo nožki a kóńcne nožki do swójogo HTML-dokumenta zasajźiś. Eksportěruju se ako metawobznamjenja. Znamuška nožkow a kóńcnych nožkow se ako hyperwótkaze eksportěruju.

Komentary se wužywaju, aby njeznate znamuška do HTML-dokumenta zapśimjeli. Z kuždeju noticu, kótaraž se z „HTML: …“ zachopina a z „>“ kóńcy, ako HTML-kod wobchadaju, ale eksportěrujo se bźez toś tych pomjenjenjow. Někotare wobznamjenja wokoło teksta daju se za „HTML:…“ zasajźiś. Znamuška z diakritiskimi znamuškami (akcentami) se do znamjenjoweje sajźby ANSI pśetwórjuju. Komentary se za import napóraju (na pśikład za metawobznamjenja, kótarež městno w datajowych kakosćach maju abo za njeznate pomjenjenja).

HTML-import LibreOffice Writer móžo dataje cytaś, kótarež znamjenjowe koděrowanje UTF-8 abo UCS2. Wšykne znamjenjowe, kótarež znamjenjowa sajźba ANSI abo znamjenjowa sajźba systema wopśimujo, daju se zwobrazniś.

Gaž do HTML eksportěrujośo, se znamjenjowa sajźba wužywa, kótaraž jo w – Zacytaś/Składowaś – HTML-kompatibelnosć wubrana. Znamuška, kótarež tam njejsu, se w narownańskej formje pišu, kótaraž se w modernych webwobglědowakach korektnje pokazujo. Gaž take znamuška eksportěrujośo, dostanjośo wótpowědne warnowanje.

Jolic w – Zacytaś/Składowaś – HTML-kompatibelnosć Mozilla Firefox abo LibreOffice Writer ako eksportowu móžnosć wuběraśo, se pśi eksporśe wšykne wažne pismowe atributy ako direktne atributy (na pśikład tekstowa barwa, pismowa wjelikosć, tucny, kursiwny a tak dalej) w CSS1-pśedłogach eksportěruju. (CSS za Cascading Style Sheets stoj.) Import se teke pó standarźe pśewjeźo.

Kakosć „font“ za „pismo“ Mozilla Firefox wótpowědujo; to groni, pśed pismoweju wjelikosću móžośo opcionalne gódnoty za „font-style“ (italic, none) za „pismowy stil“ (kursiwny, žeden), „font-variant“ (normal, small-caps) za „pismowa warianta“ (normalny, kapitelki) a „font-weight“ (normal, bold) za „pismowa tłustosć“ (normalny, tucny) pódaś.

Jolic LibreOffice Writer jo ako eksportowa opcija nastajony, se wjelikosći wóźeńskich elementow a jich interne wótkłony ako stile eksportěruju (śišćaŕske formaty). Wjelikosćowe kakosći CSS1 na gódnotoma „width“ (šyrokosć) a „height“ (wusokosć) bazěruju. Kakosć „margin“ se wužywa, aby jadnake wótkłony na wšych bokach boka nastajił. Aby rozdźělne wótkłony zmóžnił, wužywajśo kakosći „margin-left" (lěwy bok), „margin-right“ (pšawy bok), „margin-top“ (górny bok) a „margin-bottom“ (dolny bok).

Wótkłony grafikow a tykacow k wopśimjeśeju daju se za eksport do LibreOffice Writer jadnotliwje nastajiś. Jolic górnyi/dolny abo pšawy/lěwy wenkowny wótkłon se rozdźělnje póstaja, se wótkłony do nastajenja „STYLE“ za wótpowědne wobznamjenje ako kakosći wjelikosći CSS1 „margin-top“, „margin-botton“, „margin-left“ a „margin-right“ eksportěruju.

Wobłuki se z CSS1-rozšyrjenjami za absolutnje pozicioněrowane objekty pódpěraju. To jano za eksportowe nastajenja Mozilla Firefox a LibreOffice Writer płaśi. Wobłuki daju se ako grafiki, a znosujuce se wobłuki wusměriś, ale pśez znamuška zwězane wobłuki njejsu móžne.

Wobłuki se ako wobznamjenja „<SPAN>“ abo „<DIV>“ eksportěruju, jolic słupy njewopśimuju. Jolic słupy wopśimuju, eksportěruju se ako „<MULTICOL>“.

Za HTML-eksport kakosćow CSS1 se měrjeńska jadnotka wužywa, kótaraž jo w LibreOffice nastajona. Jadnotka dajo se rozdźělnje za tekstowe dokumenty a HTML-dokumenty pód – LibreOffice Writer – Powšykne abo – LibreOffice Writer/Web – Naglěd nastajiś. Licba eksportěrowanych decimalnych městnow wót jadnotki wótwisujo.

Měrjeńska jadnotka

Měrjeńska jadnotka w CSS1

Maksimalna licba decimalnych městnow

Milimeter

mm

2

Centimeter

cm

2

Col

in

2

Pika

pc

2

Dypk

pt

1


Filter webboka LibreOffice wěste zamóžnosći CSS2 pódpěra. Ale, aby je wužywał, musyśo eksport śišćaŕskego wugótowanja w – Zacytaś/Składowaś – HTML-kompatibelnosć aktiwěrowaś. Pón móžośo w HTML-dokumentach mimo pśedłogi boka HTML teke pśedłogi „Prědny bok“, „Lěwy bok“ a „Pšawy bok“ wužywaś. Toś te pśedłogi maju wam zmóžniś, rozdźělne wjelikosće a kšomy boka za prědny bok a za pšawy a lěwy bok za śišć nastajiś.

Numerěrowanje importěrowaś a eksportěrowaś

Jolic jo eksportowe nastajenje „LibreOffice Writer“ pód – Zacytaś/Składowaś – HTML-kompatibelnosć wubrane, se zasunjenja numerěrowanja ako kakosć CSS1 „margin-left“ w atribuśe „style“ wobznamjenjowu <OL> a <UL> eksportěruju. Kakosć rozdźěl relatiwnje k zasunjenjeju pśiduceje wušeje rowniny pódawa.

Lěwe wótstawkowe zasunjenje numerěrowanja se ako kakosć CSS1 „margin-left“ pódawa. Zasunjenja prědneje smužki se w numerěrowanju ignorěruju a njeeksportěruju.

Tabelowe dataje importěrowaś a eksportěrowaś

LibreOffice póśěgi na wulašowane wótrězki importěrujo a eksportěrujo, na pśikład na referencěrowany słup. Ceła formula se w běgu eksportowego procesa pokazujo a wulašowany póśěg wopśimujo pódaśe (#REF!) na póśěg. Pódaśe #REF! se za póśěg pśi importěrowanju napórajo.

Grafiske dataje importěrowaś a eksportěrowaś

Ako z HTML-dokumentami móžośo filter z elementom abo bźez elementa (LibreOffice Impress) w mjenju wužywaś, aby grafikowu dataju LibreOffice wócynił. Bźez elementa se dataja ako dokument LibreOffice Draw wócynja. Howac se dataja, kótaraž jo se składła pśez staru programowu wersiju, něnto w LibreOffice Impress wócynijo.

Gaž EPS-dataju importěrujośo, se pśeglěd grafiki w dokumenśe pokažo. Jolic pśeglěd njejo k dispoziciji, se zastupujucy symbol we wjelikosći grafiki w dokumenśe pokažo. Pód Unix a Microsoft Windows móžośo z śišćakom PostScript importěrowanu dataju śišćaś. Gaž EPS-grafiki eksportěrujośo, se pśeglěd w formaśe TIFF abo EPSI napórajo. Jolic se EPS-grafika gromaźe z drugimi grafikami w EPS-formaśe eksportěrujo, se toś ta dataja njezměnjona do noweje dataje zasajźijo.

Wěcejbocne TIFF su dowólone, gaž se grafiki w TIFF importěruju abo eksportěruju. Grafiki se ako sajźba jadnotliwych wobrazow w jadnučkej dataji wótwołuju, na pśikład jadnotliwe boki faksa.

Z Dataja – Eksportěrowaś… maśo pśistup k někotarym nastajenjam LibreOffice Draw a LibreOffice Impress. Glejśo Nastajenja eksporta grafikow za dalšne informacije.

PostScript

Aby dokument abo grafiku w formaśe PostScript eksportěrował:

  1. Instalěrujśo śišćakowy gónjak PostScript, jolic hyšći njejsćo to cynił, na pśikład gónjak za Apple LaserWriter.

  2. Śišććo dokument z pśikazom Dataju – Śišćaś….

  3. Wubjeŕśo śišćak PostScript w dialogu a markěrujśo kontrolny kašćik Do dataje śišćaś. Dataja PostScript se napórajo.

Pšosym pódprějśo nas!