Cesto wužyte tłocaški

Pomoc

Klikniśo na tłocašk Pomoc, aby bok pomocy wócynił, kótaryž jo z tuchylu wócynjonym dialogom zwězany.

Pśetergnuś

Gaž na Pśetergnuś klikaśo, se dialog zacynja, bźez togo aby se změny składowali.

Dokóńcyś

Nałožujo wšykne změny a zacynja asistent.

Symbolowe rědki

Gaž na šypku pódla někotarych symbolow klikaśo, se symbolowa rědka wócynja. Aby symbolowu rědku pśesunuł, śěgniśo titelowu rědku. Gaž tastu myški pušćaśo, symbolowa rědka na nowej poziciji wóstanjo. Śěgniśo titelowu rědku k drugej poziciji, abo śěgniśo ku kšomje wokna, źož se symbolowa rědka pśidokujo. Klikniśo na symbol Wokno zacyniś, aby symbolowu rědku zacynił. Wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki – (mě symboloweje rědki), aby symbolowu rědku zasej pokazał.

Wobwjertny tłocašk

  1. Wobwjertny tłocašk jo kakosć licbowego, pjenjeznego, datumowego abo casowego póla pśi formularowych wóźeńskich elementach. Jolic kakosć „Wobwjertny tłocašk“ jo zmóžnjona, pólo dwa symbola ze šypkoma pokazujo, kótarež k napśeśiwnym směram pokazuju, pak wertikalnje pak horicontalnje.

  2. W Basic IDE jo wobwjertny tłocašk mě za licbowe pólo z dwěma šypkowyma symboloma.

Móžośo numerisku gódnotu do póla pódla wobwjertnego tłocaška zapódaś abo gódnotu ze symboloma Šypka górjej (↑) abo Šypkadołoj (↓) na wobwjertnem tłocašku wubraś. Abo móžośo na tastaturje tasće Šypka górjej (↑) a Šypka dołoj (↓) tłocyś, aby gódnotu pówětšył abo pómjeńšył. Aby maksimalnu a minimalnu gódnotu nastajił, móžośo tasće Bild ↑ a Bild ↓ tłocyś.

Jolic pólo pódla wwobwjertnego tłocaška numeriske gódnoty akceptěrujo, móžośo teke měrjeńsku jadnotku pódaś, na pśikład 1 cm abo 5 mm, 12 pt abo 2″.

Pśetwóriś

Tak dłujko ako pó dialogu doprědka klikaśo, se toś ten tłocašk Dalej groni. Na slědnem boku ma tłocašk mě Pśetwóriś. Gaž na tłocašk klikaśo, se pśetwórjenje pśewjeźo.

Kontekstowy meni

Aby kontekstowy meni objekta aktiwěrował, klikniśo nejpjerwjej na objekt z tastu myški, aby jen wubrał a klikniśo pón znowego z tastu myški, . Někotare kontekstowe menije daju se samo wuwołaś, jolic objekt hyšći njejo wubrany. Kontekstowe menije su skóro wšuźi w LibreOffice.

Lašowaś

Wulašujo wubrany element abo elementy pó wobkšuśenju.

Lašowaś

Wulašujo wubrany element abo wubrane elementy bźez wobkšuśenja.

Metriki

Móžośo gódnoty do zapódawańskich pólow w rozdźělnych měrjeńskich jadnotkach zapódaś. Standardna jadnotka jo col. Jolic pak cośo wótkłon dokradnje 1 cm, zapódajśo „1cm“. Pśidatne jadnotki su pó konteksće k dispoziciji, na pśikład 12 pt za wótkłon 12 dypkow. Jolic gódnota noweje jadnotki njejo realistiska, program pśeddefiněrowanu maksimalnu abo minimalnu gódnotu wužywa.

Zacyniś

Zacynja dialog a składujo wšykne změny.

Zacyniś

Zacynja dialog.

Nałožyś

Nałožujo změnjone abo wubrane gódnoty, bźez togo aby se dialog zacynił.

Toś to nastajenje se jano za wótstawkowe pśedłogi, wobceŕkowe pśedłogi a pśedłogi bokow zjawijo.

Toś to nastajenje se jano za wótstawkowe pśedłogi a znamjenjowe pśedłogi zjawijo.

Pómjeńšyś / Pówětšyś

Klikniśo na symbol Pómjeńšyś, aby dialog na wjelikosć zapódawańskego póla pómjeńšył. Jo pón lažčej, póžedany póśěg w tabeli markěrowaś. Symbol se awtomatiski do symbola Pówětšyś pśetwórjujo. Klikniśo na njen, aby dialog na jogo spócetnu wjelikosć wótnowił.

Dialog se awtomatiski miniměruje, gaž z myšku do tabele klikaśo. Gaž tastu myški pušćaśo, se dialog wótnowijo a póśěghowy wobceŕk, kótaryž jo z myšku definěrowany, se w dokumenśe pśez módry ramik wuzwigujo.

Symbol za Pómjeńšyś

Pómjeńšyś

Symbol za Pówětšyś

Pówětšyś

Pólo pśeglěda

Pokazujo pśeglěd aktualnego wuběrka.

Pśeglěd

Pokazujo pśeglěd aktualnego wuběrka.

Dalej

Klikniśo na tłocašk Dalej a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužywa a k pśiducemu kšacoju póstupujo. Jolic sćo dojśpił slědny kšac, toś ten tłocašk se Napóraś groni.

Dialogowe tłocaški

Slědk stajiś

Staja změnjone gódnoty na pjerwjejšne gódnoty rejtarika slědk.

Pśetergnuś

Zacynja dialog a zachyśijo wšykne změny.

W pórěźe

Składujo wšykne změny a zacynja dialog.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Slědk stajiś

Staja změny, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenjaslědk, kótarež su byli płaśiwe pśi wócynjanju toś togo dialoga. Wobkšuśeńske napšašowanje se njezjawijo, gaž dialog zacynjaśo.

Standard

Staja gódnoty, kótarež su w dialogu widobne, na gódnoty standardneje instalacije slědk.

warning

Wobkšuśenje se njezjawijo, daniž standardne gódnoty njejsu znowego zacytali.


Pśetergnuś

Zacynja dialog a zachyśijo změny we wšych rejtarikach. Jolic jo se Nałožyś wužył, se změny pó slědnej wužywanju tłocaška Nałožyś zachyśiju.

Slědk stajiś

Staja změnjone gódnoty w aktualnem rejtariku na gódnoty slědk, kótarež su płaśili pśi wócynjanju dialoga. Jolic se Nałožyś wužywa, nježli až dialog zacynjaśo, se gódnoty na te slědk stajaju, kótarež su se wužywali pó slědnem wužywanju tłocaška Nałožyś.

Nałožyś

Nałožujo změny na wšych rejtarikach, bźez togo aby se dialog zacynił. To njedajo se z Slědk stajiś anulěrowaś.

Na nadrědowanu pśedłogu slědk stajiś

Gódnoty za toś ten rejtarik se na wótpowědne gódnoty pśedłogi stajaju, kótaraž jo w rejtariku „Zastojaś“ pód „Zakład“ pódane. We wšymi padami, teke jolic jo w „Zakład “ zapisk „- Žeden -“ wubrany, se aktualne gódnoty rejtarikow we „Wopśimujo“ wótwónoźuju.

Toś to nastajenje se jano za wótstawkowe pśedłogi, znamjenjowe pśedłogi a wobceŕkowe pśedłogi zjawijo.

Slědk

Woglědajśo se wuběrki w dialogu, kótarež su se pśewjadli w pjerwjejšnem kšacu. Aktualne nastajenja njezměnjone wóstanu. Toś ten tłocašk dajo se jano wót drugego boka sem aktiwěrowaś.

Nastajenja

Klikniśo na pópisanje Nastajenja, aby dialog rozšyrił, aby dalšne nastajenja pokazał. Klikniśo znowego, aby dialog wótnowił.

Glejśo teke slědujuce funkcije:

Pytanje zastupujuce symbole abo regularne wuraze pódpěra. Ze zmóžnjonymi regularnymi wurazami móžośo „all.*“ zapódaś, aby na pśikład prědne wustupowanje „all“, slědowane wót někakich znamuškow, namakał. Jolic cośo tekst pytaś, kótaryž jo teke regularny wuraz, musyśo pak pśed kužde metaznamuško abo operator regularnego wuraza znamuško „\“ stajiś pak tekst z \Q…\E wobdaś. Móžośo awtomatiske wugódnośenje zastupujucych symbolow abo regularnych wurazow w – LibreOffice Calc – Wulicyś zmóžniś abo znjemóžniś.

warning

Gaž funkcije wužywaśo, źož se jaden argument wužywa abo někotare argumenty wužywaju, kótarež su znamjenjowe rjeśazki pytańskich kriterijow, kótarež regularny wuraz reprezentěruju, prědny wopyt jo, kriterije znamjenjowego rjeśazka do licbow pśetwóriś. „.0“ se na pśikład do 0.0 pśetwórja a tak dalej. Jolic to jo wuspěšne, njebuźo wótpowědnik wótpowědnik regularnego wuraza, ale buźo numeriski wótpowědnik. Gaž pak narodnu šemu wužywaś, źož decimalne źěleńske znamje njejo dypk, buźo pśetwórjenje regularnego wuraza funkcioněrowaś. Aby wugódnośenje regularnego wuraza město numeriskego wuraza wunuzkał, wužywajśo někaki wuraz, kótaryž njedajo se wopak ako numeriski rozměś, na pśikład „.[0]“ abo „.\0“ abo „(?i).0.


Jolic se zmólka stawa, funkcija logisku abo numerisku gódnotu wrośa.

(Toś ten pśikaz jo jano pśez kontekstowy meni k dispoziciji).

Gaž na rěd dwójcy klikaśo, móžośo jen za někotare nadawki wužywaś. Jolic rěd z jadnym kliknjenim wuwołujośo, wrośijo se pó dokóńcenju nadawka zasej k slědnemu wuběrkoju.

Tłocćo Umsch (⇧)+F1 a źaržćo pokazowak myški nad wóźeńskim elementom, aby wěcej wó toś tom wóźeńskem elemenśe zgónił.

Tłocaški dialoga Nastajenja

W pórěźe

Składujśo změny na boku a zacyńśo dialog Nastajenja.

Pśetergnuś

Zacyńśo dialog Nastajenja a zachyśćo wšykne pśewjeźone změny.

Nałožyś

Nałožujo změnjone abo wubrane gódnoty, bźez togo aby se dialog Nastajenja zacynił.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

warning

Někotare nastajenja njedaju se slědk stajiś, gaž su se wobźěłali. Stajśo pak změny manuelnje slědk pak klikniśo na Pśetergnuś a wócyńśo zasej dialog Nastajenja.


Pšosym pódprějśo nas!