Zasajźiś

Toś ten meni wam zmóžnja, elementy, na pśikład grafiki a wótpópadańske linije, do dokumentow Draw zasajźiś.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Tabela

Zasajźujo nowu tabelu do aktualneje folije abo boka.

Media

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Wótpópadański dypk/wótpópadańsku linija zasajźiś

Zasajźujo pópadański dypk abo pópadańsku liniju (groni se teke pomocna linija), kótarejž móžośo wužywaś, aby objekty malsnje wusměrił.

Rownina

Zasajźujo nowu rowninu abo změnja rowninu w dokumenśe. Rowniny su jano w Draw k dispoziciji, nic w Impress.

Tekstowe pólo

Tekstowe pólo zasajźiś

Komentar

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Znosujucy se wobłuk

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

FontWork

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Hyperwótkaz

Wócynja dialog, kótaryž wam zmóžnja, hyperwótkaze wobźěłaś.

Wósebne znamuško

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Numer boka

Zasajźćo tekstowe pólo z aktualnym numerom boka.

Póla

Nalicyjo zwucone póla, kótarež móžośo do folije zasajźiś.

Formularowy wóźeński element

Toś ten pódmeni wóźeńske elementy ako tekstowe pólo, kontrolny kašćik, opciski tłocašk a lisćinowe pólo wopśimujo, kótarež daju se do dokumenta zasajźiś.

Pšosym pódprějśo nas!