Funkcije LibreOffice Draw

LibreOffice Draw wam zmóžnja, jadnore a kompleksne kreslanki napóraś a je do wjele rozšyrjonych wobrazowych formatow eksportěrowaś. Móžośo teke tabele, diagramy, formule a druge elementy do swójich kreslankow zasajźiś, kótarež su se napórali w programach LibreOffice.

Wektorowe grafiki

LibreOffice Draw wektorowe grafiki z pomocu linijow a kśiwankow napórajo, kótarež se pśez matematiske wektory definěruju. Wektory linije, elipse a polygony pó jich geometriji wopisuju.

3D-objekty napóraś

Móžośo jadnore 3D-objekty ako kóstki, kulki a cylindry w LibreOffice Draw napóraś a samo swěśadło objektow změniś.

Kśidna a wótpópadańske linije

Kśidna a wótpópadańske linije su wizuelne pomocne srědki, kótarež wam pomagaju, objekty we wašej kreslance wusměriś. Móžośo teke objekt na liniji kśidna, wótpópadańskej liniji abo na kšomje drugego objekta pópadnuś.

Objekty za pokazowanje póśěg zwězaś

Móžośo objekty w LibreOffice Draw z wósebnymi linijami z mjenim „zwězowaki“ zwězaś, aby se póśěg mjazy objektami pokazał. Zwězowaki se lipatym dypkam kreslańskich objektow pśidawaju a wóstawaju z nimi zwězane, gaž se zwězane objekty pśesuwaju. Zwězowaki su wužytne, gaž se organigramy a techniske diagramy napóraju.

Wótměry pokazaś

Techniske diagramy cesto wótměry objektow w kreslance pokazuju. W LibreOffice Draw móžośo měrjeńske linije wužywaś, aby linearne wótměry woblicył a pokazał.

Galerija

Galerija wobraze, animacije, zuki a druge elementy wopśimujo, kótarež móžośo w swójich kreslankach a w drugich programach LibreOffice zasajźiś a wužywaś.

Grafiske datajowe formaty

LibreOffice Draw móžo do wjele rozšyrjonych grafiskich datajowych formatow eksportěrowaś, na pśikład. BMP, GIF, JPG a PNG.

Pšosym pódprějśo nas!