Symbolowa rědka Kreslanka

Symbolowa rědka Kreslanka nejwažnjejše kreslańske rědy wopśimujo.

Wuběkr

Zmóžnja wam, objekty w aktualnem dokumenśe wubraś.

Symbol za Wuběrk

Wuběrk

Linijowa barwa

Nastaja linijowu barwu wubranego objekta.

Symbol za Linijowa barwa

Linijowa barwa

Połnjeca barwa

Nastaja połnjecu barwu wubranego objekta.

Symbol za Płonina

Płonina

Linija

Kresli rownu liniju, źož w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Aby liniju na 45 stopnjow wobgranicował, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Linija

Linija

Pšawokut

Kresli wupołnjony pšawokut tam, źož jen w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo rožk pšawokuta placěrowaś a rozćěgniśo jen do póžedaneje wjelikosći. Aby kwadrat kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Pšawokut

Pšawokut

Elipsa

Kresli wupołnjonu elipsu tam, źož ju w aktualnem dokumenśe śěgaśo. Klikniśo tam, źož cośo elipsu kresliś a rozćěgniśo jen do póžedaneje wjelikosći. Aby krejz kreslił, źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, mjaztym až śěgaśo.

Symbol za Elipsa

Elipsa

Šypki

Wócyńśo symbolowu rědku Šypki, źož móžośo aktualnej foliji abo bokoju rowne linije, linije ze šypkami a měrjeńske linije pśidaś.

Kśiwanka

Symbol Kśiwanka na symbolowej rědce Kreslanka symbolowu rědku Linije wócynja, źož móžośo aktualnej foliji linije a formy pśidaś.

Symbol za Kśiwanka

Kśiwanka

Zwězowaki

Symbol za Zwězowak

Zwězowak

Wócyńśo symbolowu rědku Zwězowaki, źož móžośo objektam w aktualnej foliji zwězowaki pśidaś. Zwězowak jo linija, kótaraž objekty zwězujo a zwězana wóstawa, gaž se objekty pśesuwaju. Jolic objekt ze zwězowakom kopěrujośo, se zwězowak teke kopěrujo.

Zakładne formy

Wócynja symbolowu rědku Zakładne formy, kótaruž móžośo wužywaś, aby grafiki do swójogo dokumenta zasajźił.

Symbol za Zakładne formy

Zakładne formy

Symbolowe formy

Wócynja symbolowu rědku Symbolowe formy, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Symbolowe formy

Symbolowe formy

Blokowe šypki

Wócynja symbolowu rědku Blokowe šypki, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Blokowe šypki

Blokowe šypki

Běžny diagram

Wócynja symbolowu rědku Běžny diagram, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Běžne diagramy

Běžne diagramy

Legendy

Wócynja symbolowu rědku Legendy, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Legendy

Legendy

Gwězdki a banarje

Wócynja symbolowu rědku Gwězdki a banarje, z kótarejež móžośo grafiki do swójogo dokumenta zasajźiś.

Symbol za Gwězdki

Gwězdki

3D-objekty

Wócynja symbolowu rědku 3D-objekty. Objekty su tśidimensionalne, z dłymokosću, wobswětlenim a refleksiju. Kuždy zasajźony objekt nejpjerwjej 3D-scenu twóri. Móžośo F3 tłocyś, aby scenu zapódał. Za toś te 3D-objekty móžośo dialog 3D-efekty wócyniś, aby kakosći wobźěłał.

Symbl za 3D-objekty

3D-objekty

Pšosym pódprějśo nas!